Smådjurssektionen

 

Smådjurssektionen arbetar för utökad kunskap inom veterinär smådjursverksamhet och verkar som sakkunnigt organ och remissinstans.

Som medlem i sektionen bidrar du på ett avgörande sätt till sektionens arbete genom att visa att det är en stor yrkeskår som arbetar med just veterinära smådjursfrågor. Du kan dessutom stödja sektionens verksamhet genom att själv vara aktiv på olika sätt.

Som medlem i Smådjurssektionen blir du också medlem i World Small Animal Veterinary Association, WSAVA (https://www.wsava.org/) och i The Federation of European Companion Animal Veterinary Association, FECAVA (https://www.fecava.org/).

Sektionen arbetar mycket med främjande, upprätthållande och vidareutvecklande av specialistutbildningarna, både steg ett och steg två. I tillägg till det arbete ledamöter i de ansvariga ESK-grupperna utför bidrar ytterligare medlemmar med granskning av skriftliga arbeten inom sina kunskapsområden, bedömning av examensfrågor, samt genom att bistå ESK under examinationstillfällen.

Smådjursprogrammet vid den årliga veterinärkongressen anordnas av sektionens ledningsgrupp. Programmet består i allmänhet av en Steg-1 utbildning samt ett avancerat program. Vi strävar efter att bjuda in meriterade föreläsare i aktuella och kliniskt tillämpbara ämnen. 

Normgruppen utformar rådgivande riktlinjer i för sektionen relevanta etiska och veterinärmedicinska frågor. Frågor och synpunkter från medlemmar gällande antagna riktlinjer, liksom förslag på nya frågeställningar, är varmt välkomna.

Sektionens ledningsgrupp samordnar sektionens arbete och representerar sektionen vid möten och i olika grupper nationellt och internationellt. Ledningsgruppen har också i uppdrag att besvara relevanta remisser och att tillsätta ESK- och Normgruppsledamöter.

Ledningsgruppen nominerar personer till en rad olika förtroendeposter och medlemmar tillfrågas om att representera sektionen vid möten om aktuella frågor, samt om deltagande i både tillfälliga och långvariga arbetsgrupper. Medlemmar tillfrågas också om de kan bidra med sin sakkunskap genom att vara med i initiativprojekt för utformande av VMR policydokument initierade av ledningsgruppen.  Du är som medlem också varmt välkommen att själv ansöka om att starta och driva initiativprojekt.

Kontakt
Välkommen att kontakta oss på: smadjur@svf.se

Bli medlem i sektionen

Riktlinjer som rör smådjur finns under veterinärmedicin/riktlinjer

Sektionens ledningsgrupp 

Ordförande
Charlotta Von Delwig, veterinärexamen 2006. Specialist i hunden och kattens sjukdomar. Arbetar på Evidensia. 

Sekreterare:
Anna Snell, examen från SLU 2021 och jobbar nu på Östersunds Djursjukhus.

Ekonomiansvarig:
Annelie Eneroth, veterinärexamen 1995, specialist i reproduktion, hund och katt. Privatpraktiserande smådjursveterinär i Roslagen.

Utbildningsansvarig:
Camilla Spångberg, veterinärexamen 2006. Specialist i kirurgi hund och katt. Specialist i hundens och kattens sjukdomar. Arbetar på smådjurskliniken vid Universitetsdjursjukhuset, SLU.

Informationsansvarig:
Charlotte (Lotta) Öman, veterinärexamen 2005. Arbetar som universitetsadjunkt i smådjurskirurgi på SLU, samt viss tid som kliniker på smådjurskliniken på Universitetsdjursjukhuset.

Ansvarig internationella frågor:
Ellinor Wede, examen från SLU 2012, steg1 specialist 2022 och jobbar på Dille Veterinärklinik i Jämtland.

 

 

 

Uppdaterades senast 14 december 2022