Veterinärmedicin

Veterinärmedicinska rådet (VMR)
Veterinärmedicinska rådet hette förut Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) men bytte namn i samband med förbundets nya stadgar som beslutades av Fullmäktige i maj 2018.

VMR ansvarar för professionsfrågorna inom Veterinärförbundet, alltså frågor som rör själva veterinärmedicinen. VMR och dess underliggande sektioner (se nedan) består av förtroendevalda kollegor som är duktiga inom sina respektive områden och arbetar med att sammanställa veterinärmedicinsk- och vetenskaplig information att användas som stöd i det praktiska arbetet.

VMR tar fram programmet till det årliga Veterinärmötet, tar fram och ansvarar för utbildningsplanerna för de veterinära specialistutbildningarna och driver olika projekt för att ta fram riktlinjer och policydokument.

VMR bevakar den veterinärmedicinska utvecklingen inom Sverige och internationellt och stöttar förbundsstyrelsen i besvarande av remisser och hantering av ärenden som rör professionsfrågor.

VMR har fem sektioner:
Husdjurssektionen
Hästsektionen
Sektionen för djur i forskning
Sektionen för veterinär folkhälsa
Smådjurssektionen

VMR leds av en särskilt utsedd förbundsstyrelseledamot samt en personlig ersättare för denna. Övriga ledamöter i VMR är ordförandena i de fem sektionerna.

Medlem i Sveriges Veterinärförbund är automatiskt medlem även i VMR. Utöver detta kan medlemskap sökas i en eller flera sektioner (läs mer på respektive sektionssida).

Som medlem i en sektion bidrar man till att stärka det veterinärmedicinska arbetet inom förbundet och får fortlöpande information som rör det egna intresseområdet. Man ges möjlighet att utefter eget intresse engagera sig mer i att påverka och driva veterinärmedicinska frågor. Ledningen för varje sektion väljs på ett årligt medlemsmöte.

 

Uppdaterades senast 16 mars 2023