Personuppgiftshantering

PERSONUPPGIFTSPOLICY SVERIGES VETERINÄRFÖRBUND
Sveriges Veterinärförbund är ett fack- och professionsförbund vars främsta uppgift är att stötta dig som medlem i fackliga frågor, företräda dig i tvister mot din arbetsgivare samt stärka dina professionella villkor på arbetsmarknaden. För att kunna fullgöra vårt uppdrag gentemot dig som medlem, måste vi hantera en mängd personuppgifter. Vår målsättning är att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.
Inledningsvis samlas dina personuppgifter in när du blir medlem hos oss och fyller i en medlemsansökan. För att sedan administrera ditt medlemskap och erbjuda dig medlemstjänster och förmåner som ingår i medlemskapet, måste vi på olika sätt behandla dina personuppgifter och i vissa lägen lämna ut uppgifterna till tredje part.  Vi är måna om att behandla dina uppgifter enligt gällande lagstiftning, hantera dem med omsorg, skydda från obehöriga och förenkla för dig att utöva dina rättigheter.
Detta dokument förklarar hur och varför Sveriges Veterinärförbund samlar in och behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du som medlem har.

 1.  Personuppgiftsansvarig
 2.  Dataskyddsombud
 3.  Vilka personuppgifter vi behandlar
 4.  Vad används uppgifterna till och rättslig grund för behandlingen
 5.  Så länge sparas dina personuppgifter
 6.  Vem uppgifterna kan lämnas ut till
 7.  Så skyddas dina personuppgifter
 8.  Dina rättigheter
 9.  Cookies
 10.   Avbruten medlemsansökan
 11.  Automatiserat beslutsfattande
 12.  Ändringar i integritetspolicyn


1. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Sveriges Veterinärförbund är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter hos oss. Kontaktuppgifterna till oss är följande:
Sveriges Veterinärförbund
Box 12 709
112 94 Stockholm
Telefon; 08-545 558 20
E-post; kansli@svf.se

2. DATASKYDDSOMBUD
Inom vår kärnverksamhet behandlar vi ett stort antal känsliga personuppgifter. Därför är vi enligt dataskyddsförordningen (GDPR) skyldiga att utse ett s.k. dataskyddsombud. Dataskyddsombudets uppgift är att övervaka att den personuppgiftsansvariga följer lagstiftningen. Dataskyddsombudet ska ha yrkesmässig sakkunskap om lagstiftningen och praxisen gällande dataskydd och vara kontaktperson för de registrerade och personalen inom organisationen samt samarbeta med Datainspektionen.

Sveriges Veterinärförbunds dataskyddsombud finns hos Sweco och kan nås här:
Patrik Palmgren
E-post:
dso.veterinarerna@sweco.se

3. VILKA PERSONUPPGIFTER VI BEHANDLAR
De personuppgifter som vi samlar in om dig utgörs huvudsakligen av medlemsuppgifter som du själv har lämnat. Ibland får vi dock även in dina personuppgifter från tredje part, t.ex. din arbetsgivare, skyddsombud eller myndighet.

Förutom i din medlemsansökan, kan du även komma att lämna uppgifter i din kontakt med förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatsen, akademikerföreningen/saco-rådet på företaget eller i medlemsrådgivningen genom telefon eller mail. I vissa fall anmäler du dig kanske till event eller utbildningar som anordnas av förbundet. Även där samlar vi in dina personuppgifter för att kunna administrera det aktuella evenemanget. Personuppgifter som vi får in på det sättet är uppgifter som exempelvis namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, medlemsnummer och betalningsinformation. Under dina kontakter med oss lämnar du också information som enligt lagen klassas som s.k. känsliga personuppgifter. Som sådan känslig uppgift betraktas själva informationen om att du är medlem i en facklig organisation. En annan känslig uppgift är t.ex. informationen om ditt hälsotillstånd, religion eller etnisk bakgrund, sexuell läggning eller politiska åsikter – uppgifter som t.ex. kan framkomma i hanteringen av ditt enskilda ärende. Därutöver behandlar vi även annan information som du lämnat vid dina kontakter med oss.

De uppgifter som kan komma in om dig från tredje part (t.ex. din arbetsgivare) är informationen gällande din anställning, lön eller rehabilitering.

3.1 Uppgifter som krävs för att du ska kunna bli medlem i förbundet

 • Personnummer
 • För- och efternamn
 • Postadress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Sysselsättning
 • Utbildning samt utbildningsställe
 • Arbetsgivare
 • Examensdatum/beräknat examenstillfälle
 • Betalningssätt

4. VAD ANVÄNDS UPPGIFTERNA TILL OCH RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLINGDina personuppgifter används bl.a. till att administrera ditt medlemskap, kommunicera med dig som medlem, företräda dig gentemot din arbetsgivare, skicka medlemstidningen till dig, erbjuda dig medlemsförmåner (såsom kollektiva försäkringar och medlemsrabatter) eller planera förbundets verksamhet och strategier i professions- och påverkansarbete.

Enligt gällande dataskyddsreglering får personuppgifter bara samlas in för ”särskilda, uttryckligt angivna och berättigande ändamål.” Personuppgifterna får sedan inte behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål. Dessutom måste man också ha en rättslig grund för att hantera personuppgifter.

För att vi lagligen ska få behandla dina personuppgifter krävs det att någon av följande grunder är uppfylld:

 1. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
 2. behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse som vi har (dvs om vi har en legal skyldighet att göra något enligt en annan lag eller kollektivavtal),
 3. behandling är nödvändig för berättigande intressen hos Sveriges Veterinärförbund och att dina intressen av skydd för dina personuppgifter inte väger tyngre (intresseavvägning), eller
 4. i specifika fall, när att du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen

Nedan (4.1 och 4.2) följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.
Om en viss behandling kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke för just den behandlingen innan sådan behandling påbörjas.

4.1 Tillhandahållande av medlemsservice och medlemsförmåner
Vi behandlar dina personuppgifter i den omfattning det är nödvändigt för att vi ska kunna fullfölja vår del av medlemsavtalet genom att:

 • identifiera dig som vår medlem,
 • leverera medlemstidningen hem till dig,
 • kommunicera med dig som medlem genom nyhetsbrev, medlemsinformation eller liknande
 • erbjuda dig medlemsrådgivning per mail och telefon,
 • ge dig karriärrådgivning och CV-granskning,
 • anordna och administrera medlemsevenemang,
 • ge dig rättshjälp genom att företräda dig i arbetsrättsliga, professions- och fackliga frågor (inkl. löneöversyn samt rådgivning kring arbetslöshetsförsäkring och arbetsskadeförsäkring)
 • företräda dig i övrigt i samband med fackliga förhandlingar samt i processer i domstolar och skiljenämnder,
 • administrera och fakturera för ditt medlemskap,
 • hantera klagomål,
 • utforma och hantera din medlemssida bakom inloggning,
 • hjälpa dig vid frågor om dina tjänster, medlemsförmåner och medlemsavtal vid kontakt med vårt medlemsregister, samt
 • i övrigt tillvarata våra rättigheter och fullgöra våra skyldigheter enligt medlemsavtalet med dig.

Rättslig grund: Fullgörande av avtal och/eller fullgörande av vissa rättsliga skyldigheter som vi som facklig organisation har genom lag eller kollektivavtal

Vi behandlar också dina personuppgifter när det är nödvändigt för att:

 • genomföra kollektivavtalsförhandlingar
 • genomföra medlemsundersökningar
 • genomföra enkätsutskick gällande bl.a. lönestatistik
 • framställa lönestatistik

Rättslig grund: Fullgörande av avtal, fullgörande av vissa rättsliga förpliktelser och/eller uppgifter av allmänt intresse som förbundet utför  

4.2 Annan kommunikation om förmåner eller tjänster
Vi behandlar personuppgifter i samband med annan kommunikation med dig, till exempel för att tillhandahålla dig tekniska uppdateringar av ”mina sidor” eller andra elektroniska säkerhetstjänster för att ditt medlemskap ska fungera så bra som möjligt.

Vi behandlar även dina uppgifter för att kunna ge dig andra erbjudanden och förmåner.

Rättslig grund: Berättigat intresse

När det gäller de tekniska lösningarna är våra berättigande intressen för denna behandling att förbättra vårt arbetssätt och därigenom kunna erbjuda dig bättre service. När det gäller andra förmåner och tjänster, gör förbundet intresseavvägningen mot bakgrund av att erbjuda dig som medlem ett mervärde utöver det som det fackliga medlemskapet innebär.

5.HUR LÄNGE SPARAS DINA UPPGIFTERVi sparar inte dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för de ändamål som uppgifterna samlats in för. Personuppgifterna lagras under olika lång tid beroende på vad de ska användas till och kommer att raderas i enlighet med våra raderingsrutiner.

5.1 Efter ett avslutat medlemskap
Om du väljer att avsluta ditt medlemskap hos oss, kan vi i vissa fall behöva spara dina personuppgifter under den tid som krävs för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk under tidsperioden som motsvarar den allmänna preskriptionstiden enligt 2§ preskriptionslagen (1981:130).

Vid avslutat medlemskap måste vi även ha kvar vissa personuppgifter för att kunna fullgöra de krav som bokföringslagen (1999:1078) ställer på oss, vilket innebär att sådana uppgifter sparas i 7 år.

6. VEM UPPGIFTERNA KAN LÄMNAS TILL
Under vissa omständigheter kan vi, för de ovan angivna ändamålen, komma att lämna dina personuppgifter till andra parter, vilket beskrivs närmare nedan.

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till:

 • Arbetsgivare – exempelvis i samband med lokala löneöversyner eller andra fackliga förhandlingar
 • Skattemyndigheten – vad gäller avdrag för medlemsavgiften
 • SPAR – för inhämtande av adressuppgifter
 • Det försäkringsbolag som förbundet samarbetar med rörande inkomstförsäkring
 • Det försäkringsbolag/förmedlare som förbundet samarbetar med rörande gruppförsäkringar (sak-/ och personförsäkringar)
 • Tryckerier och distributionsföretag – för att skicka ut förbundstidningen och andra trycksaker
 • Andra fackförbund och förhandlingskarteller som Sveriges Veterinärförbund samarbetar med
 • Saco
 • Av förbundet anlitade leverantörer av IT-stöd och andra tekniska lösningar

Mellan förbundet och de leverantörer vi anlitar (för att till exempel ta hand om förbundets IT-stöd eller trycka och distribuera förbundstidningen) tecknas personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar villkoren för hantering av dina personuppgifter och säkerställer att dina personuppgifter behandlas enligt gällande lagstiftning.

6.1 Överföring till leverantörer i tredje land
Några av våra leverantörer kan komma att ha delar av sin verksamhet i länder utanför EU/EES området (så kallade ”tredje land”). Det kan handla om en teknisk kommunikationslösning där företagets servrar ligger utanför EU/EES området. För det fall vi överför dina personuppgifter till tredje land, vidtar vi lämpliga skyddsåtgärder och säkerställer att överförda personuppgifter hanteras enligt gällande dataskyddsreglering. Vi ser då till att leverantören ingår avtal med oss där de förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten.

7. SÅ SKYDDAS DINA PERSONUPPGIFTER
Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att så långt som möjligt säkerställa att all information som vi behandlar skyddas från att obehöriga får del av den.

8. DINA RÄTTIGHETER
Du har rätt att:

 • få information om hur vi behandlar dina personuppgifter och varför
 • begära ett registerutdrag, dvs. information om vilka uppgifter om dig som finns i våra system
 • begära att felaktiga uppgifter om dig rättas eller att vi kompletterar dina personuppgifter med sådan information som du anser saknas och är relevant för ändamålet
 • under vissa förutsättningar begära att dina uppgifter raderas
 • kräva att den behandling av dina personuppgifter vi gör ska begränsas. Det kan t.ex. ske i väntan på utredning, om du anser att personuppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse
 • invända mot behandling som vi gör med stöd av intresseavvägning
 • begära dataportabilitet, dvs. att vi flyttar över dina personuppgifter till en annan aktör. Detta gäller uppgifter som du själv har lämnat till oss och som vi behandlar med stöd av ett samtycke från dig eller för att uppfylla avtalet vi har med dig. Du har dock inte rätt att flytta dina personuppgifter om vår behandling av dessa baseras på intresseavvägning eller skyldighet enligt lag.
 • dra tillbaka samtycke till viss specifik behandling som du tidigare lämnat samtycke till

8.1 Synpunkter eller frågor om personuppgiftsbehandlingen samt klagomål
Om du har synpunkter på vår behandling av dina personuppgifter är du välkommen att vända dig till oss på 08–545 558 20 eller kansli@svf.se. Du kan också kontakta vårt dataskyddsombud på dso.veterinarerna@sweco.se

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande dataskyddsreglering har du även rätt att lämna klagomål till Datainspektionen.

9. COOKIES
Vi använder ej cookies.

10. AVBRUTEN MEDLEMSANSÖKAN
Om du avbryter en påbörjad medlemsansökan på vår hemsida så sparas inte uppgifterna i vårt system om du inte klickat på knappen Skicka in medlemsansökan.

11. AUTOMATISERAT BESLUTSFATTANDE
I vissa fall bestäms avgiften för ditt medlemskap automatiskt på grundval av den information som vi tidigare fått om dig. Detta kan ske i följande fall:

 • Efter beräknat examensdatum omregistreras du automatiskt till avgiftskategori Nyutexaminerad. Omregleringen baseras på den information du har lämnat i din medlemsansökan
 • Du får reducerad medlemsavgift under de 12 första månaderna efter ditt examensdatum.
 • Den månad du fyller 65 år omregistreras du till avgiftskategori Senior och får därmed reducerad medlemsavgift.
 • Du som tillhör avgiftskategori Nyanländ, omregistreras till avgiftskategori Ordinarie medlem när du har erhållit legitimation som apotekare eller receptarie. Omregleringen baseras på den informationen som vi inhämtar från Socialstyrelsen.

12. ÄNDRINGAR I INTEGRITETSPOLICYN
Sveriges Veterinärförbund förbehåller sig rätten att när som helst ändra denna integritetspolicy. När så sker, kommer vi att publicera den reviderade policyn på vår hemsida och informera dig som berörs av förändringen, i enlighet med informationskraven i dataskyddsförordningen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdaterades senast 15 april 2024