Gruppförsäkringar

Information om veterinärförbundets gruppförsäkringar.
Medlemmar i Sveriges Veterinärförbund har möjlighet att teckna 
fördelaktiga gruppförsäkringar av olika slag. Det handlar om livförsäkring, sjukkapital, sjukförsäkring, olycksfallsförsäkring och barnförsäkring. Man kan också medförsäkra make/maka/sambo. Förbundet samarbetar i dessa frågor med försäkringsförmedlaren Max Matthiessen AB. Försäkringsgivare är Länsförsäkringar. Här beskrivs kortfattat försäkringarna för 2019.

LIVFÖRSÄKRING
I livförsäkringen ingår dödsfallskapital som utbetalas till efterlevande om man avlider, och 
barnskydd som utbetalas om den försäkrades arvsberättigade barn avlider före 18 års ålder. 
Utbetalningen är avsedd som begravningshjälp och utgår med ett prisbasbelopp (2018 års 
prisbasbelopp (pbb) = 45 500 kr).
Dödsfallskapitalet betalas ut till förmånstagare enligt grupplivförsäkringens standardförordnande. 
Det innebär att man måste skriva ett nytt förordnande om man önskar annat än det generella 
förmånstagarförordnandet. Mer information finns på blanketten förmånstagareförordnande.

SJUKKAPITAL
Ett engångsbelopp betalas ut för funktionsnedsättning vid vissa diagnoser och/eller vid nedsatt 
arbetsförmåga under minst tre år. Försäkringsbeloppet minskar från 56 års ålder. Försäkringen 
gäller tills man fyllt 67 år.

SJUKFÖRSÄKRING
Sjukförsäkringen täcker inkomstförlust efter tre månaders sjukskrivning till minst 25 procent. Ett 
månadsbelopp utbetalas i maximalt tre år och månadsbeloppet är baserat på den försäkrades 
månadslön. Försäkringen gäller tills man fyllt 65 år.

OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING
Olycksfallsförsäkringen gäller dygnet runt och har ingen självrisk. Den ger ersättning för kostnader 
i samband med olycksfall och ger ersättning vid invaliditet.
Försäkringen omfattar läke-, rese-, tandskade-, rehabiliterings- och vissa merkostnader (t ex 
skadade kläder och glasögon), om kostnaderna inte ersätts från annat håll. Skulle man bli 
invalidiserad kan man normalt få ersättning upp till minst 20 pbb för både medicinsk invaliditet 
(nedsatt kroppsfunktion) och ekonomisk invaliditet (nedsatt arbetsförmåga).
Olycksfallsförsäkringen innehåller också en krisförsäkring och ett dödsfallskapital på ett 
prisbasbelopp.

BARNFÖRSÄKRING
Länsförsäkringars sjuk- och olycksfallsförsäkring för barn gäller t o m 25 års ålder. Försäkringen 
gäller dygnet runt. Den innehåller ett invaliditetskapital upp till 30 pbb och ersätter läke-, rese-, 
tandskade- och merkostnader vid olycksfall. Det ingår även ett dödsfallskapital på ett pbb.

ANSLUTNINGSVILLKOR
SVF-medlem som vill teckna försäkring eller utöka sitt försäkringsskydd, fyller i anmälan och 
hälsodeklaration på veterinärförbundets hemsida (se "Beställning och betalning"). Eventuell 
medförsäkrad ska också fylla i hälsodeklarationen. 
Försäkringen gäller efter det att den beviljats av försäkringsbolaget och gäller så länge man är 
medlem under förutsättning att premie betalas, dock längst till 67 års ålder.
Upphör medlemskapet/gruppförsäkringen före 67 års ålder kan man teckna fortsättningsförsäkring 
(inom tre månader) om man inte ansluter sig till någon ny gruppförsäkring.
Vid 67 års ålder har man möjlighet att teckna seniorförsäkring (inom tre månader).

BESTÄLLNING OCH BETALNING
Försäkringen betalas kvartalsvis via autogiro/faktura. För att beställa försäkringar markerar man med kryss de försäkringar man vill ha för sig och sin familj på blanketten "Ansökan gruppförsäkring" som ligger på veterinärförbundets hemsida www.svf.se (under rubriken Blanketter i vänsterspalten). Dessutom fyller man i hälsodeklarationen som finns på samma ställe av hemsidan och skickar dokumenten till Max Matthiessen AB (se faktarutan för adress), då det är Max Matthiessen AB som administrerar veterinärförbundets frivilliga gruppförsäkring. Observera att det inte ingår några försäkringar per automatik genom medlemskap i SVF. Alla de beskrivna gruppförsäkringarna är tilläggstjänster som varje medlem måste ansöka separat om.

Hemsida
På Länsförsäkringars hemsida hittar man allt material förutom veterinärförbundets unika ansökan, se www.lansforsakringar.se/grupp

Kontaktinformation för Max Matthiessen AB
Adress: Max Matthiessen AB, Grupp Liv, Box 5908, 114 89 Stockholm.
E-post: grupp@maxm.se 
Telefon: 08-613 28 55.

Uppdaterades senast 25 juni 2019