Arbetsmiljö

Veterinärernas arbetsliv kan se väldigt olika ut beroende på sektor och inriktning. Många veterinärer har stimulerande och utvecklande arbetsuppgifter och stora möjligheter till påverkan. Men samtidigt känner många sig stressade och har svårt att koppla bort arbetet när de är lediga. Andra veterinärer utsätts för fysiska hälsorisker i sitt arbete. Arbete med djur, särskilt stora djur såsom nöt och häst, innebär en ökad risk för arbetsskador. 

Ett bra arbetsmiljöarbete handlar om att aktivt arbeta med verksamheten och låta alla berörda delta i utformningen av såväl arbetsorganisationen och planeringen av sitt eget arbete, som av arbetsplatsens utformning. Det kräver att resurser satsas på medarbetarna och att uppmärksamhet riktas mot de sociala förutsättningarna för ett bra arbetsklimat. Då finns förutsättningar att skapa en arbetsorganisation som uppmuntrar trivsel, hälsa och utveckling och därmed även kreativitet och effektivitet.

Att arbetsuppgifterna känns meningsfulla har stor betydelse för arbetstillfredsställelsen. Det är viktigt att dela värderingarna, känna till vilka mål som styr verksamheten och hur de egna arbetsuppgifterna förhåller sig till målen. Det är också viktigt att belöningen upplevs motsvara arbetsinsatsen för att vi ska känna uppskattning i vårt arbete.

Några valda delar av arbetsmiljölagstiftningen som kan vara relevant för dig som veterinär:

  • Arbetstagaren skall ges möjlighet att medverka i utformningen av sin egen arbetssituation samt i förändrings- och utvecklingsarbete som rör hans eget arbete.
  • Teknik, arbetsorganisation och arbetsinnehåll skall utformas så att arbetstagaren inte utsätts för fysiska eller psykiska belastningar som kan medföra ohälsa eller olycksfall. Därvid skall även löneformer och förläggning av arbetstid beaktas.
  • Ämne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast under förhållanden som ger betryggande säkerhet.
  • Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö.
  • Arbetsgivaren skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall som kan följa av att arbetstagaren utför arbete ensam.
  • Alla arbetstagare, även deltidsanställda, ska ha minst elva timmars sammanhängande ledighet under varje period om tjugofyra timmar. 

Arbetsgivaren 
ansvarar för arbetsmiljön och ska se till att arbetsmiljöarbetet ingår naturligt i verksamheten. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att i det dagliga arbetet uppmärksamma och ta hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Arbetsgivaren har en skyldighet att vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagare utsätts för ohälsa eller olycksfall. Allt som kan leda till ohälsa eller olycksfall ska ändras eller ersättas så att risken för ohälsa eller olycksfall undanröjs. Arbetsgivaren ska systematiskt planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att arbetsmiljön uppfyller föreskrivna krav på en god arbetsmiljö. Han ska utreda arbetsskador, fortlöpande undersöka riskerna i verksamheten och vidta de åtgärder som föranleds av detta. Åtgärder som inte kan vidtas omedelbart ska tidsplaneras.

Det är högsta chefen som är ansvarig för arbetsmiljön. För att delegera ansvaret till chefer på en undre nivå måste det göras skriftligt. Du som är chef kan alltså få ansvaret skriftligt delegerat till dig även om du inte är högsta chef. För att leva upp till detta ansvar måste du ha medel och praktiska möjligheter till detta. Om du inte har det, faller ansvaret på den högre chefen trots delegationen.

Det är viktigt att arbetstagarna och skyddsombuden är med i arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren bör därför försöka komma överens med dem om hur samverkan ska gå till. Detta kan till exempel ske genom personalmöten och gemensamma undersökningar av arbetsmiljön.

Arbetstagarna 
deltar i arbetsmiljöarbetet genom att till exempel upplysa om risker, tillbud, sjukdom och olycksfall, föreslå åtgärder och lämna synpunkter på det som genomförts. Alla anställda är skyldiga att följa de föreskrifter som finns kring arbetet och att säga ifrån om något inte är som det ska i arbetsmiljön. Det är viktigt att de anställda medverkar för att arbetsförhållandena ska kunna anpassas om det finns specifika behov och önskemål.

Skyddsombudet 
är med vid planering och genomförande av arbetet, till exempel vid undersökning av arbetsförhållandena, planering av åtgärder och årliga uppföljningar. 

Företagshälsovården 
är en expertresurs i arbetsmiljöarbetet. Den kan till exempel behöva anlitas vid undersökningar och riskbedömningar och för att föreslå åtgärder och utbilda personal. Arbetsgivaren skall svara för att den företagshälsovård som arbetsförhållandena kräver finns att tillgå.

Lästips:

Uppdaterades senast 28 februari 2024