Utvecklingssamtal

Hur ofta bör man ha ett utvecklingssamtal och vad säger avtalet?

Minst en gång per år bör medarbetare och chef ha ett utvecklingssamtal. En chef ska i god tid innan samtalet ta kontakt och meddela tidpunkt och plats för samtalet, som brukar ta ca en till två timmar i anspråk. Samtalet genomförs enligt på förhand framtagna och kända riktlinjer för hur utvecklingssamtal ska genomföras. Det bör knyta an till föregående års prestation samt utmynna i framtida utvecklingsplan för medarbetaren. Nedanstående är exempel på sådant som bör diskuteras:

  • Medarbetarens prestation, arbetsresultat och utveckling sedan förra utvecklingssamtalet.
  • Medarbetarens framtid, prioriteringar, mål för arbetsresultat samt ev. nya arbetsuppgifter.
  • Trivseln på arbetsplatsen och med arbetsuppgifterna. Framtida mål och planer och ev åtgärdsbehov avseende den fysiska och psykosociala arbetsmiljön.
  • Förväntningar på medarbetaren för att erhålla en god löneutveckling.
  • Feedback från medarbetare till chef.

Det är viktigt att samtalet noga nedtecknas så att uppföljning möjliggörs. Liksom inför det lönesättande samtalet är det också viktigt att komma väl förberedd – se vidare under lönesamtal.

Uppdaterades senast 19 maj 2021