Allmän information

Svensk specialistutbildning - övergripande information

Observera att dessa sidor är under revidering - kontakta specialistutbildning@svf.se om du har synpunkter på innehållet.

Att tillkännage Specialistkompetens får man som veterinär göra när man genomgått ett av VMR:s specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan ansökt och erhållit titeln från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar den formella titeln ”Specialistkompetens…” eller högre europeiska eller amerikanska utbildningar (Diplomate..”). Jordbruksverket har fastslagit att övriga veterinärer med ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde bör använda rätt ord för det. 
Här under beskrivs övergripande utbildningsprogrammen till svensk specialistkompetens inom olika områden.

De första planerna för vidareutbildningen för landets kliniskt verksamma smådjursveterinärer togs på 1990-talet. Syftet var inte i första hand att skapa en ny titel utan att veterinärerna i Sverige skulle kunna utvecklas inom sina olika specialområden. Utbildningsprogram har sedan dess tagits fram inom områdena hundens och kattens, hästens, nötkreaturens och grisens sjukdomar samt i livsmedelshygien. 

Inträdeskrav för att ingå i utbildningen är svensk veterinärexamen (hund o katt, samt häst), för några av programmen finns också kompletterande inträdeskrav (gris, nöt, livsmedel).
SVF administrerar utbildningsprogrammen i samarbete med ESK-grupperna och utbildningen sker under handledning på utbildningsplatser runt om i landet.

Jordbruksverket är myndighetsutövare för de veterinära specialistutbildningarna enligt Jordbruksverkets författning (SJVFS 2009:83). Denna föreskrift reviderades 2013 men kapitlet om specialistutbildningarna har inte reviderats sedan 2009. Nu pågår dock en sedan länge efterfrågad revidering och en ny föreskrift och nya utbildningsplaner förväntas vara på plats 2022/2023.
Läs mer om detta i Svensk Veterinärtidning, artikel publicerad i nr 10, 2019:
Uppdatering av veterinär specialistutbildning i Sverige.

Utbildningarna
Utbildningarna till specialist består av en basutbildning - av tjänstgöringstid under handledning där olika moment ska uppnås enligt bilaga 1, specificerade kunskapskrav.  Handledare ska, för att vara godkänd, själv inneha specialistkompetens eller kunna visa motsvarande kompetens. Utöver det krävs den s.k. sidoutbildningen, som består av kurser och i vissa program ett skriftligt arbete. Kraven framgår av respektive utbildningsplan. 

Alla delar av utbildningen ska dokumenteras med intyg. Dokumentationen ska godkännas av SVF innan aspiranten antas till examination. Examination anordnas en gång per år för programmen Hund och katt samt Häst. För de övriga programmen planeras examination vid behov för aspiranter som fullgjort utbildningen. Tidsplanen, inklusive sista anmälningsdag, publiceras i Svensk Veterinärtidning och finns på SVF:s hemsida. 

ESK-grupper
Varje utbildningsprogram har en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område, är beslutad av Jordbruksverket på förslag från respektive sektion och har en viktig roll som expert-, bedömnings- och examinationsgrupp i utbildningsprogrammen.

Europeisk specialistutbildning
I Europa finns ett flertal s.k. colleges som organiserar residencyprogram, som efter godkänd genomgång och examination leder till europeisk diplomate-titel.  EBVS (European Board of Veterinary Specialisation) är paraplyorganisationen för de europeiska specialistcollegena. De driver frågor som är gemensamma för dessa, främst kvalitetssäkring. För att bli europeisk specialist/diplomate krävs att man blir antagen till ett av dessa college, efter minst ett års arbetslivserfarenhet inom relevant specialområde (antagningskraven varierar något mellan olika program), och därefter att man följer ett residencyprogram enligt fastlagd utbildningsplan.

Inom försöksdjursområdet finns ingen svensk specialistutbildning utan här ser man den europeiska diplomate-utbildningen som den relevanta vägen att gå för specialisering. 

På EBVS:s webbplats www.ebvs.org kan man läsa mera om de 21 Colleges som för närvarande finns, och även hitta en sökbar medlemsförteckning över alla specialister inom alla Colleges. 


Har du frågor, vänligen kontakta specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 21 november 2022