Övriga stipendier

Sveriges Veterinärförbund utlyser medel ur följande stipendiestiftelser. Stipendierna är främst avsedda till studieresor men vissa även till forskning.

De stipendier som är aktuella för utdelning annonseras ut i Svensk Veterinärtidning på hösten.


Stadsveterinär Billströms stipendiestiftelse
Stiftelsens ändamål: Stipendier till legitimerad svensk veterinär ”som ägnar sig åt livsmedelshygien och som önskar antingen genom resor studera någon av livsmedelshygienens grenar eller vid institutionen bedriva vetenskaplig forskning beträffande detta ämne.”


Professor Gerhard Forssells stipendiestiftelse
Stiftelsens ändamål: Att understödja vetenskaplig forskning - i första hand rörande stödjevävnaden hos djur samt förebyggande och behandling av dess sjukdomar; i andra hand speciell forskning inom djurkirurgin och i tredje hand annan forskning rörande djurens sjukdomar. Utdelat bidrag får avse både forskningsarbete och resor i anledning av forskning - eller utgivande av vetenskapligt arbete. Berättigade att söka är endast medlemmar i något av de nordiska veterinärförbunden.


Distriktsveterinär Hjalmar Håkanssons stipendiestiftelse
Stiftelsens ändamål: Stipendium ”som belöning åt svensk veterinär, som genom vetenskaplig forskning inom veterinärvetenskapen eller praktiska rön inom veterinäryrket därav gjort sig särskilt förtjänt.”


Stiftelsen Vivan Strandbergs minne
Stiftelsens ändamål: Att främja utbildning i ögonsjukdomar hos hund av veterinärer med svensk legitimation genom utdelning av resestipendium.


Regler för ansökan

Ansökan ställs till Sveriges Veterinärförbunds styrelse.

Ansökan om stipendium ska innehålla

Gäller alla ansökningar

 • Sökandes namn, födelsedatum, telefon, e-postadress, anställning och arbetsplats.
 • En kort presentation av den sökandes professionella kompetens med relevans för den aktuella stiftelsens ändamål.
 • Sökandes CV (totalt max två A4-sidor med textfont minst 11 pt).
 • All motivering och alla handlingar som den sökande önskar åberopa. Eftersom ansökan sker i konkurrens är motiveringen av ansökan relaterat till respektive stiftelses ändamål viktig.

Om ansökan avser studieresa

 • Ansökan ska utöver ovan angivna uppgifter innehålla uppgifter om resmål, syfte, motivering, kostnadsspecifikation av det ansökan avser samt vilket totalt belopp som söks.
 • Ansökan ska vara underskriven av den sökande. Bifoga eventuell tillstyrkan av handledare/chef eller liknande.

Om ansökan avser forskning

Ansökan ska innehålla (utöver ovan angivna uppgifter som gäller alla ansökningar)

 • Forskningsprojektets titel
 • Beskrivning av forskningsprojektet (kan lämnas som bilaga)
  • Bakgrund
  • Syfte samt hypotes, övergripande och specifika
  • Material och metoder
  • Beskrivning av genomförande
  • Tidsplan
  • Referenslista
 • Beskrivning av projektets relevans
 • Kostnadsspecifikation - specificera kostnad för material, analyser, arbete m m.
 • Förmedling av forskningsresultat. Beskriv hur och till vem/vilka projektets resultat kommer att förmedlas.

Ansökan om forskningsmedel ska vara underskriven av både den sökande och ansvarig chef för den forskningsinstitution där forskningen ska genomföras.

 

Uppdaterades senast 11 januari 2024