Lönesamtalet

Det lönesättande samtalet ska kopplas till det årliga utvecklings- eller medarbetarsamtalet och till den löpande dialogen i vardagen mellan medarbetare och chef, d v s en allmän, ständig pågående diskussion rörande medarbetarens arbetsuppgifter och prioriteringar utifrån hur affärsverksamheten utvecklas. Det innebär att frågan om lön och löneutveckling är ständigt pågående.

Själva samtalet ska sedan handla om arbete, utveckling, resultat och prestation. Både medarbetare och chef ska lyfta funderingar om huruvida målen kommer nås och eventuella prioriteringar som behövs.

Genom det lönesättande samtalet sätts resultat och prestation tydligare i fokus. En arbetstagares lön ska alltså bestämmas utifrån sakliga grunder såsom ansvar, arbetsuppgifternas svårighetsgrad och övriga krav som är förenade med arbetsuppgifterna samt arbetstagarens skicklighet och resultat i förhållande till verksamhetsmålen. Lönen ska därför vara individuell och differentierad. Givetvis har både medarbetare och chefen ett ansvar att förbereda sig så att samtalet upplevs som meningsfullt.

Det lönesättande samtalet brukar normalt genomföras vid två tillfällen:

  1. Vid det första tillfället förs en dialog kring ansvar, arbetsuppgifter, prestation och resultat i förhållande till uppställda mål.
  2. Vid det andra tillfället presenterar chef sitt förslag till ny lön och lönediskussionen slutförs. Här är det viktigt att betona att varje medarbetare ska informeras om på vilka grunder lönen sätts och vad han eller hon kan göra för att påverka sin lön framgent.

Om man vid det andra samtalet når samsyn, träffas en överenskommelse om ny lön. Om man inte kan komma överens om den nya lönen, avgörs frågan i en förhandling mellan arbetsgivaren och det lokala fackliga ombudet.

Det är mycket viktigt att vara väl förberedd inför sitt/sina lönesamtal – då förhandlar du bättre. Tips:

  1. Lista dina insatser under året. Basera dina argument på hur ditt arbetsinnehåll har förändrats, vilket ansvar du tar, vilka prestationer du gör och vad du har uppnått. Har du under året fått mer kvalificerade uppgifter? Har du fått utökat ansvar? Har du hjälpt dina kollegor till ett bättre resultat?
  2. Det är ett lönesamtal – tänk igenom ditt löneanspråk. Använd gärna ”Saco Lönesök” för att kolla upp ditt marknadslöneläge. Gör en noggrann analys där du tittar på arbetsmarknadssektor, utbildning, befattningsnivå, region och erfarenhet. Gör gärna flera olika sökningar för att orientera dig om ditt löneläge.
  3. Utgå ifrån utvecklingssamtalet. Gå tillbaka till det förra utvecklingssamtalet. Vad kom du och din chef överens om? Återkoppla gärna till detta och argumentera för hur du har utvecklats sedan dess. Utgå från satta mål och beskriv hur väl du uppfyller kraven som ställdes på dig.
  4. Blicka gärna framåt. Hur skulle du vilja utveckla ditt arbetsinnehåll? Har du behov av ytterligare kompetensutveckling som kan komma verksamheten till nytta? Går det att rationalisera bort arbetsuppgifter? Finns det utrymme för dig att få utökat ansvar?
  5. Kom förberedd till ditt lönesamtal. Sammanfatta ovanstående punkter i ett material som du kan ta med dig till lönesamtalet. Använd den som utgångspunkt och stöd i samtalet med din chef.
  6. Föreslå ett nytt möte om ni inte kommer överens eller om du blir osäker på chefens erbjudande.
  7. Fråga oss! Ett bollplank är alltid bra. Kontakta gärna våra ombud på tfn: 08-545 558 20 vxl eller e-post: radgivning@svf.se eller lokalt fackligt förtroendevalda på arbetsplatsen.
Uppdaterades senast 06 oktober 2022