Riktlinjer

Vad är en policy och vad är en riktlinje?

Policys beslutas av styrelsen och fullmäktige. De är regler som medlemmarna ska följa. Policys är mindre detaljerade än riktlinjer. 
Riktlinjer är rekommendationer som beslutats av Veterinärmedicinska rådet, baserat på en rapport från en normgrupp eller en projektgrupp.

Dessa riktlinjer har tagits fram med stöd av Sveriges Veterinärförbunds medlemsavgifter och genom ideellt arbete av förbundets medlemmar. Tack för att du som medlem möjliggör detta!

Från och med augusti 2019 är vissa riktlinjer låsta och endast tillgängliga för medlemmar. Om du uppskattar och önskar använda dig av dessa riktlinjer i ditt arbete välkomnar vi även dig att bli förbundsmedlem.

Generella riktlinjer:
Antibiotikapolicy
Riktlinjer för remissrutiner inom djurens hälso- och sjukvård
Regler för djurmottagning
Riktlinje avseende fortbildning
Mall för dokumentation av fortbildning - för medlemmar
Riktlinje gällande alternativmedicin- för medlemmar
Kvalitet inom laboratoriediagnostik i veterinärverksamhet - för medlemmar

Riktlinjer som rör hund och katt:
Djurskydd i kliniken
Iterering av recept 
Besiktning hund och katt
Ritklinjer för infektionskontroll inom smådjurssjukvård - för medlemmar
Brachycephalic obstructive airway syndrome (BOAS) - vad vet vi idag? - för medlemmar
Hantering av hund- och kattpatienter med bakterier med särskild resistens - för medlemmar
Huggormsbett på hund - för medlemmar
Kastration av hund - för medlemmar
Kastration av katt - för medlemmar
Amputation - för medlemmar
Sedering och anestesi av hund och katt - för medlemmar
Ångestsymptom hos hund med rädsla för ljud - för medlemmar 
Diagnostisering av borrelios hos hund - för medlemmar
Förskrivning av antiparasitära läkemedel
Identifiering vid intygsskrivning - för medlemmar
Planerade kejsarsnitt - för medlemmar
Preoperativ bedömning av hund och katt - för medlemmar
Ovariektomi och ovariehysterektomi - för medlemmar
Toraxröntgen kirurgi av tumor mammae hos tik - för medlemmar
Kryptorkid hund - för medlemmar
Tandbehandling på icke sövda hundar och katter - för medlemmar

Riktlinjer som rör produktionsdjur:
Antibiotika till produktionsdjur (ENGLISH VERSION)
Antibiotika till får och get
Antibiotika till nötkreatur och gris

Riktlinjer som rör häst:
Antibiotikapolicy inom hästsjukvård
Antibiotikapolicy inom hästsjukvård (ENGLISH VERSION)
Riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård - för medlemmar
Behandling av hästar med kronisk diarré med fekal mikrobiota transplantation FMT- för medlemmar
Handläggande av kroniskt sjuka, kroniskt halta eller allvarligt akut skadade hästar - för medlemmar
Bränning vid ortopediska lidanden på häst - för medlemmar
Ledpunktion och ledbehandling vid ortopediska sjukdomar - för medlemmar
Diagnostik vid ortopediska sjukdomar - för medlemmar
Borrelios hos häst - för medlemmar
Granulocytär anaplasmos hos häst (fd Erlichios) - för medlemmar
Behandling av huggormsbett på häst - för medlemmar
Veterinärers upplysningsskyldighet om karenstid vid behandling av sporthästar i samband med tävling - för medlemmar
Neurektomi av tävlingshästar - för medlemmar
Avlägsnande av vargtänder - för medlemmar
Allmän anestesi i fält - för medlemmar
Caslickoperation - för medlemmar
Penicillinbehandling efter penicillinchock - för medlemmar
Ansvar och skyldigheter mellan remitterande veterinär och remissinstans - för medlemmar
Behandling av övre luftvägsinfektioner - för medlemmar

Riktlinje för handläggande av akuta frakturer (2003/01) Normen omarbetades i september 2016 och ingår sedan dess i riktlinje "Handläggande av kronisk sjuka eller allvarligt, akut skadade hästar" (2016/01).

Riktlinje för "Hållande av kroniskt sjuka hästar" (2002/03) Riktlinje från Hästsektionens normgrupp antagen 2002, reviderad 2012. Normen omarbetades i september 2016 och ingår sedan dess i norm 2016/01, "Handläggande av kronisk sjuka eller allvarligt, akut skadade hästar".

Följande riktlinjer/ normer har blivit strukna:
Norm avseende begränsade intyg (2013/02) - normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.

Norm rörande "Jävsförhållanden som tävlingsveterinär" (2012/07) - normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.

Norm om "Isoleringsrutiner och behandling vid utbrott av kvarka" (2001/02) - Antagen 2001. Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 20 augusti 2014.

Norm rörande "Operativa ingrepp i munhålan" (1998/03) - Antagen 1998, reviderad 2012. Normgruppen beslutade stryka denna norm fr o m den 15 januari 2016 då den är reglerad enligt SJVFS 2015:31(D8).

Norm rörande "Delgivande av journaler kollegor emellan" (1998/02) - Antagen 1998, reviderad 2012. Normgruppen beslutade att stryka denna norm fr o m 15 januari 2016 då detta är reglerat inom Jordbruksverkets föreskrifter. Offentliganställd veterinär är, när en djurägare så begär, författningsmässigt skyldig att delge journalen på det ägda djuret (31 kap. 12§ offentlighets- och sekretesslagen). Denna lagstiftning gäller inte veterinärer i privat verksamhet. För privat verksamma veterinärer gäller Jordbruksverkets föreskrifter om operativa ingrepp samt skyldigheter för personal inom djurens hälso- och sjukvård (SJVFS 2013:41) att på djurägarens begäran utfärda ett intyg.

Uppdaterades senast 03 september 2019