Information om granskningsprocess och bedömningskategorier

Information till aspirant och handledare om granskningsprocess och bedömningskategorier för det självständiga skriftliga arbetet i utbildningen till specialist, steg 1 för sjukdomar hos hund och katt samt för sjukdomar hos häst.

Gäller både för de aspiranter som antagits före 1 januari 2022 (enligt föreskrift SJVFS 2009:83) och de som antagits efter detta datum (enligt föreskrift SJVFS 2021:25).

Det skriftliga arbetet är en obligatorisk del i specialistutbildningen för veterinärer steg 1, som Sveriges Veterinärförbund anordnar på uppdrag av Jordbruksverket.

Information om det skriftliga arbetets utformning och inlämning finns på hemsidan i Vägledning för det skriftliga arbetet. Aspiranter och handledare rekommenderas att läsa det redan innan ämne för arbetet bestäms och själva arbetet påbörjas. När det skriftliga arbetet är klart, språkligt korrekt och godkänt av huvudhandledaren på särskilt formulär, ska det skickas in till respektive ansvarig ESK som granskar och bedömer om arbetet är godkänt. Under varje granskningsprocess, vanligen en per år, genomförs tre granskningsomgångar. Här följer information om hur granskningsprocessen går till.

Rutiner för hantering av de skriftliga arbetena

SVF:s kansli tar emot de skriftliga arbetena enligt ett fastställt tidsschema och registrerar dem. Avgiften för administrering och granskning faktureras till den fakturamottagare som aspiranten angivit och det görs efter att arbetet registrerats. Information om aktuellt tidsschema och avgifter finns på hemsidan.

Granskningen 

När sista inlämningsdag har passerats sammanställer kansliet en anonym lista på alla arbeten och titlar. Listan går till ESK som utser en huvudgranskare och en andregranskare för varje arbete. Arbetena avidentifieras innan de tillställs ESK för bedömning.

De skriftliga arbetena granskas i ett plagiatverktyg för att upptäcka kopiering/plagiering. Plagiat innebär, enkelt uttryckt, att man ”lånar” text från andra dokument, utan att ange det. Plagiering är alltid fel och om det sker i syfte att vilseleda när en studieprestation ska bedömas betraktas det som fusk och kan resultera i disciplinära åtgärder såsom avstängning (se även Vägledning för det skriftliga arbetet).

Huvudgranskaren är antingen en av ESK:s egna ledamöter eller en extern ämneskunnig granskare. Huvudgranskaren fyller i en granskningsrapport, först med kommentarer om hur arbetet uppfyller ”Allmänna krav på struktur och innehåll” (se Vägledning för det skriftliga arbetet). Vidare bedöms arbetet övergripande och granskaren lämnar även mer specifika kommentarer om arbetets olika delar. Bedömningen sker efter en standardiserad mall med utgångspunkt från Vägledning för det skriftliga arbetet. Observera att även referenshantering bedöms.

När huvudgranskaren är klar granskas alla arbeten av andregranskaren som alltid är en av ESK:s ledamöter. Efter samråd mellan granskarna skickas den ifyllda granskningsrapporten till kansliet. När kansliet fått in samtliga granskningsrapporter skickas dessa ut till alla aspiranter samtidigt. Om arbetet behöver korrigeras får aspiranten, tillsammans med rapporten, fortsatta instruktioner för när det reviderade arbetet ska skickas in för att bedömas på nytt.

Den första granskningsomgången beräknas ta ca 4 månader från sista inlämningsdatum för arbetet tills dess att granskningsrapporten skickas till aspiranten. Den andra granskningsomgången beräknas ta ca 1,5 månader och den tredje omgången ca 1 månad.

Reviderade arbeten granskas utifrån tilldelad bedömningskategori, läs mer om det under respektive bedömningskategori nedan.

Bedömningskategorier

Under granskningen hänförs arbetena till olika bedömningskategorier enligt nedan.

Kategori 1 - Arbetet är godkänt men ibland krävs mycket små korrigeringar. Följ anvisningarna och skicka sen tillbaka arbetet till kansliet.

Kategori 2 - Arbetet är inte godkänt. Det kräver mindre redigeringar eller korrigeringar. Följ anvisningarna och skicka in arbetet för ny granskning. Det reviderade arbetet omgranskas endast av huvudgranskaren.

Kategori 3 - Arbetet är inte godkänt och kräver mer omfattande redigeringar och/eller korrigeringar än i kategori 2. Följ anvisningarna och skicka in arbetet för ny granskning. Det reviderade arbetet omgranskas av både huvud- och andregranskaren. Observera att arbetet kommer granskas om i sin helhet, dvs inte enbart utifrån de kommentarer som gjorts vid den tidigare granskningen. Nya kommentarer kan alltså tillkomma efter denna granskning. I det fall arbetet får kategori 3-anmärkningar i andra granskningsomgången får aspiranten lämna in reviderat arbete först i nästa års granskningsprocess. Detta på grund av att större redigeringar inte hinner hanteras i den tredje omgången då arbetena endast granskas av en granskare, dvs huvudgranskaren.

Kategori 4 – Arbetet är underkänt och kan inte skickas tillbaka i samma års granskningsprocess. Arbetet innehåller så stora fel att aspiranten inte kommer att kunna korrigera dessa inom den angivna tiden före examen. Exempelvis kan valet av ämne vara för smalt för att räcka till en korrekt vetenskaplig artikel alternativt vara för omfattande för att täckas i ett vanligt skriftligt arbete. I sådana fall bör aspiranten överväga att välja ett annat ämne för arbetet. Andra anledningar kan vara att ämnet kanske bör angripas från ett annat håll, alternativt är arbetet behäftat med så stora språkliga och/eller andra brister i texten att det blir svårbedömt vad gäller ämnesval och faktainnehåll. Likaså kan statistik eller referenshantering uppvisa grava felaktigheter vilket gör att arbetet måste göras om från grunden. Reviderat, alternativt nytt, skriftligt arbete kan lämnas in först i nästkommande års granskningsprocess.

Arbeten där kopiering/plagiering upptäckts underkänns helt. ESK tillämpar vid bedömning avseende eventuellt plagiat samma principer som tillämpas i den svenska grundutbildningen till veterinär. För mer information om plagiat, se Vägledning för det skriftliga arbetet.

Granskningsrapporten och revidering/korrigering

Granskaren är anonym gentemot aspiranten och det ges ingen möjlighet till dialog om granskningsrapporten. Det är handledaren som aspiranten ska vända sig till för att diskutera sitt revideringsarbete. Utifrån granskningsrapporten förväntas aspiranten korrigera sitt arbete. I samma dokument som granskningsrapporten ska aspiranten punkt för punkt förklara att korrigering är gjord, hur det är gjort eller, i förekommande fall, motivera varför det inte är gjort.

Reviderat arbete skickas in tillsammans med ändringsrapporten (granskningsrapporten med aspirantens förklaringar enligt ovan) enligt anvisning som aspiranten fick tillsammans med granskningsrapporten. Bilagor (tabeller, diagram och bilder) skickas in på nytt endast i de fall de är ändrade. Handledaren behöver godkänna de reviderade arbetena innan det skickas in.

Godkänt arbete

När det skriftliga arbetet är helt godkänt av ESK och aspiranten fått besked om detta, förs information in i databasen för specialistutbildningsprogrammet att aspiranten uppfyllt momentet skriftligt arbete. Inget intyg skickas alltså ut efter godkänt arbete. Det skriftliga arbetet görs tillgängligt för att publiceras i Svensk Veterinärtidning. Inget arbete publiceras i tidningen utan författarens medgivande. Aspiranten får själv välja att skicka in sitt godkända arbete för arkivering, till SLU:s bibliotek.

Kommunikation

All kommunikation sker via e-postadressen specialistutbildning@svf.se.

Uppdaterades senast 14 februari 2024