Ansökan

Ansökan om att börja specialistprogrammet i sjukdomar hos hund och katt

Specialistutbildningen för veterinärer regleras övergripande för de som börjar utbildningen från och med 2022 i Jordbruksverkets föreskrift SJVFS 2021:25, saknr C25 samt mer specifikt av utbildningsanordnarens/Sveriges Veterinärförbunds (SVF) utbildningsplan och specifika kunskapsmål samt övriga styrdokument för respektive specialistprogram. Utbildningsplan med bilagor som innehåller information för specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt finns här.  

För att börja en specialistutbildning i steg 1 krävs att du har:

 • Svensk veterinärlegitimation.
 • En huvudansvarig handledare (huvudhandledare) som är av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område utbildningen avser, som du vidtalar själv.
 • En individuell utbildningsplansom ska godkännas av SVFs examinations- och styrkommitté (ESK) för respektive specialistområde innan du får påbörja utbildningen.

Om det finns särskilda skäl kan en handledare godkännas även om hon/han inte formellt är specialist men innehar motsvarande kompetens. Kompetensen måste dock först bedömas och godkännas för handledarskap. Ansökan om det gör den tilltänkta handledaren hos Sveriges Veterinärförbund, på särskilt formulär. Se specifik info för specialistprogrammet i sjukdomar hos hund och katt.

Individuell utbildningsplan
Den individuella utbildningsplanen ska du ta fram tillsammans med din huvudhandledare enligt en särskild mall (se bilaga 3 till Utbildningsplan för specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt) där utbildningsanordnaren lagt in punkter som ni måste lämna information om. 

I anslutning till mallen finns anvisningar om vad man ska tänka på när man lägger upp den individuella planen för utbildningen. Läs dem noggrant!

Innan ni börjar skriva planen ska både du och huvudhandledaren noggrant ha tagit del av det som står i utbildningsplanen med bilagor för sjukdomar hos hund och katt inklusive de specifika kunskapsmålen (länk se ovan) samt i föreskriften SJVFS 2021:25 och dess bilaga 1. (se länk ovan)

Handledaren bör också ha läst Riktlinjer för handledare i sjukdomar hos hund och katt.   

Den individuella utbildningsplanen ska skickas in och godkännas av ESK-hund och katt. I de fall den underkänns skall du få en skriftlig information om bristerna och instruktion om specifikt vad som behöver kompletteras för ett godkännande.

Ansökan

Du ska fylla i en ansökningsblankett och bifoga:

 • Kopia av intyg på svensk veterinärlegitimation för dig själv
 • Kopia av intyg från Jordbruksverket på huvudhandledares och eventuella biträdande handledares specialistkompetens
 • Komplett och undertecknad individuell utbildningsplan
 • Eventuell ansökan om att få tillgodoräkna dig tidigare genomförd handledd tjänstgöringstid eller kurser. Detta får inte göras senare utan måste göras vid ansökningstillfället på särskild blankett. Se SVF:s Regler för tillgodoräknande i specialistutbildningsprogrammen samt blankett.

 

Information om vad ansökan eventuellt ytterligare ska innehålla – liksom anvisningar till inskickande av ansökan och bilagor – se ansökningsblanketten.

Blanketter och mallar ska fyllas i digitalt. Skriv ut dem och underteckna för hand.

Instruktion för inskickande av ansökningar 

1. Scanna och döp filerna till fetmarkerat:

 • Ansökan till specialistutbildningen – alla sidor i 1 pdf-fil
 • Individuell utbildningsplan – alla sidor i 1 pdf-fil
 • Legitimation (sökandes namn) - svensk veterinärlegitimation – (sökande) – 1 pdf-fil
 • Intyg specialist (handledarens namn) - Intyg utfärdat av Jordbruksverket om godkänd specialistkompetens för huvudhandledare och eventuella biträdande handledare – 1 pdf-fil
 • Vid ev Ansökan om tillgodoräknande av tidigare handledd tjänstgöring, kurser och/eller publicerad artikel:
  - Ansökan om tillgodoräknande (tänk på att om du ska få tillgodoräkna dig tid så långt som möjligt bör datum harmoniseras med inskickande av filerna) – alla sidor i 1 pdf-fil
  - Tjänstgöringsintyg från arbetsgivaren – 1 pdf-fil
  - Kursintyg: Intyg (kursens namn) – 1 pdf-fil/kurs
  - Publicerad artikel – 1 pdf-fil

2. OBS! – Tänk på att underskrifter och datum på formulären bör vara så nära inskicksdatum som möjligt. Kontrollera även att datum i ansökan stämmer överens med varandra och är i kronologisk ordning.

3. Pdf-filerna mailas till: specialistutbildning@svf.se

 

Handläggningstiden av ansökningarna beräknas, som regel, vara ca 2 månader. Under de första månaderna efter att antagningen öppnat förväntas en stor anhopning av ansökningar komma in under kort tid. Handläggningstiden kan därför förväntas bli extra lång under den perioden.

Uppdaterades senast 13 juni 2024