Riktlinjer för examination

Gäller för specialistutbildning i sjukdomar hos hund och katt samt i sjukdomar hos häst. Gäller både för aspirant som börjat specialistutbildningen före och efter 2022-01-01

Examinationsförfarandet

 • Sveriges Veterinärförbund (SVF) är utbildningsanordnare för specialistutbildningen.
 • SVF anordnar examinationer inom ramen för gällande utbildningsplaner.
 • Veterinär som fullgjort utbildning enligt gällande utbildningsplaner får ansöka om att genomgå examination.
 • Examination anordnas, som regel, en gång årligen.
 • Examinations- och styrkommittén (ESK) för respektive utbildningsprogram ansvarar för planering och genomförande av examinationer.
 • Datum för examinationen ska fastställas och annonseras senast 3 månader innan genomförandet.
 • Examination ska omfatta ett skriftligt prov samt ett muntligt förhör. Vid den slutliga bedömningen tas hänsyn till båda delarna. Aspirant som inte blir godkänd på det skriftliga provet får inte genomföra det efterföljande muntliga förhöret.
 • Examinationen genomförs, som regel, under två på varandra följande dagar.
 • Examinationen genomförs av ledamöterna i respektive ESK och i förekommande fall adjungerade examinatorer.

Kunskapskrav

 • Huvudsyftet med examinationen är att pröva veterinärernas förmåga att omsätta teoretiska kunskaper i praktisk verksamhet. Examinationsfrågorna ska därför beröra praktiskt handläggande av fall i klinisk verksamhet. För godkänt resultat krävs att veterinären behärskar ämnesområden som framgår av utbildningsplanens kunskapskrav.

Beslut om godkännande respektive underkännande

 • Rättning av skriftliga prov sker omedelbart efter slutfört prov. Rättningen ska vara slutförd innan muntligt förhör påbörjas.
 • Efter avslutade muntliga förhör överlägger ESK (i förekommande fall tillsammans med adjungerade), varefter beslut om godkännande respektive underkännande fattas av ESK för varje enskild veterinär som examinerats. Majoritetsbeslut gäller vid oenighet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Aspiranten meddelas endast godkänt respektive underkänt examinationsresultat.
 • Efter godkänd examination utfärdar Sveriges Veterinärförbund ett examensbevis. Examensbeviset är en grund för ansökan om godkännande som specialist vilket görs hos Jordbruksverket.
Uppdaterades senast 02 juni 2023