Hund och Katt

Observera att dessa sidor är under revidering - kontakta kansli@svf.se om du har synpunkter på innehållet.

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt
Utbildningsprogrammet startade 1993 och sedan dess har över 350 veterinärer erhållit titeln Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. För närvarande finns ca 200 veterinärer under utbildning inom det treåriga utbildningsprogrammet.

Jordbruksverket har det författningsstyrda ansvaret för specialistutbildningsprogrammet och det administreras, på uppdrag av Jordbruksverket, av Sveriges Veterinärförbund. 

För närvarande pågår en revidering av den föreskrift som styr utbildningen, information kommer publiceras här när den är klar.

Utbildning
Utbildningsprogrammet består av en basutbildning och en sidoutbildning: Med basutbildning menas tre års tjänstgöring under godkänd handledare på godkänd utbildningsplats med avsikt att uppnå de specificerade kunskapskraven som finns uppställda för utbildningsprogrammet.
Med sidoutbildning avses litteraturstudier, ett bestämt antal kurser och ett skriftligt vetenskapligt arbete.
Utbildningen avslutas med en examination efter genomförda, godkända och dokumenterade moment.

Efter genomförd utbildning och godkänd examination erhålls, efter ansökan till Jordbruksverket, titeln ”Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt”. 

Jordbruksverket
Jordbruksverkets hemsida (www.jordbruksverket.se) finns författningstexter och kompletta utbildningsplaner, inklusive förteckning över specificerade kunskapskrav. Det innebär listor på de moment och färdigheter som aspiranten ska ha uppfyllt under utbildningstiden och som prövas i examinationen. 

Handledare
Handledaren har en viktig uppgift och ska stödja och vägleda aspiranten genom utbildningsprogrammet och vara behjälplig i samband med det skriftliga arbetet. Här finns handledarinstruktion utfärdade av SVF för specialistutbildning smådjur.

Examinations- och Styrkommittén (ESK)
ESK utses av Jordbruksverket på förslag från Veterinärmedicinska rådet utifrån yrkesmässiga och vetenskapliga meriter. ESK ansvarar för granskning och bedömning av examensarbeten, bedömer kursinnehåll och kurssammansättning samt genomför examinationen. 

SVF administrerar utbildningsprogrammet och förvaltar register över antagna aspiranter, godkända utbildningsplatser och godkända handledare. SVF sköter kontakten med ESK och med aspiranten under utbildningstiden. 

Aspiranten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med aktuell information om utbildningsprogrammet på SVF:s hemsida samt hålla sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress uppdaterade hos SVF. Det är aspiranten som är ansvarig för att de olika momenten genomförs och dokumenteras. 

För kontakt med SVFs kansli, skicka e-post till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 12 juni 2023