Remissvar 2023-2024

2023-02-06
Yttrande avseende remiss från Jordbruksverket, nr 5.6.16-24292/2022

2023-02-20
Yttrande över remiss från Näringsdepartementet med titeln Friska djur behöver inte antibiotika - bättre verkan genom internationell påverkan (SOU 2022:43)

2023-03-03
Yttrande över samråd licens- och skyddsjakt säl_NV-08512-22 NV-10688-22 NV-10689-22

2023-03-13
Förslag till ändring i Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet - Dnr 2023/00931

2023-03-31
Yttrande ILO:s rapport VI (1): Biological hazards in the working environment

2023-03-31
Yttrande Bättre förutsättningar inom djurens hälso- och sjukvård (SOU 2022:58)

2023-05-12
Yttrande avseende remiss från Jordbruksverket, dnr: 5.3.16-06095/2023 (D33, D34, D35)

2023-08-18
Remissvar: Förslag till upphävande av Statens Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2022:35) om särskilda villkor för införsel och hållande av sällskapsdjur från det krigsdrabbade Ukraina

2023-09-07
Remissvar ändrade djurskyddsföreskrifter

2023-09-27
Remissvar: Förslag till Föreskrifter om ändring i Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2021:10) om biosäkerhetsåtgärder samt anmälan och övervakning av djursjukdomar och smittämnen

2023-10-13
Remissvar: Förslag till föreskrifter om seminverksamhet och embryoverksamhet med däggdjur

2023-10-17
Synpunkter på regeringens forsknings- och innovationspolitik

2023-11-06
Förslag till ändrade föreskrifter om registrering, godkännande, spårbarhet, förflyttning, införsel samt export med avseende på djurhälsa

 

2024-01-22
Remissvar: Förslag till Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2024:XX) om distanshandel vid öppenvårdsapotek Dnr 3.1.1-2022-088227

2024-02-13
Remissvar avseende förslag på nya djurskyddsregler inom EU för hund och katt och deras spårbarhet

2024-03-08
Remissvar: Ny EU-djurskyddslagstiftning: Transport

2024-03-27
Yttrande Naturvårdsverket ang beslut om jakt på säl 2024-2025

2024-04-10
Remissvar på Landsbygds- och infrastrukturdepartementets förslag lag om Kamerabevakning för ett bättre djurskydd (SOU 2023:27)

2024-04-25
Remissvar över Landsbygds- och infrastrukturdepartementets promemoria
En utvidgad insamling och utlämning av djurhälsodata

2024-05-13
Remissvar på Landsbygds- och infrastrukturdepartementets Betänkande SOU 2024:8 Livsmedelsberedskap för en ny tid

Uppdaterades senast 16 maj 2024