Normgrupp

Normgruppens uppdrag
Smådjursektionens normgrupp har som uppgift att utforma rådgivande riktlinjer i etiska och medicinska frågor som rör svensk veterinär smådjurspraktik. Gruppen sammanställer behandlingsriktlinjer och/eller informationsunderlag i aktuella frågeställningar baserade på tillgänglig vetenskaplig evidens och lagrum med hjälp av kompetens inom gruppen, och efter behov utanför gruppen.

Normgruppens medlemmar utses av Smådjurssektionens ledningsgrupp på treåriga mandat. Medlemmarna bör representera de olikheter som finns inom Sveriges smådjurssjukvård vad gäller kliniska förutsättningar och geografisk lokalisation.

Arbetsformer
Normgruppen sammanträder fysiskt minst två gånger per år. Arbetet utgår från frågeställningar som inkommer från Sveriges veterinärförbunds medlemmar, externa frågeställare, eller från normgruppen internt. Mellan fysiska möten sker arbete och diskussioner med externa kompetenser, samt inom gruppen på för gruppen lämpligaste sätt. Externa personer med specifik kompetens kan inbjudas till normgruppens möten och arbete, när gruppen så finner lämpligt.

Riktlinjerna ska inte motsäga svensk lagstiftning och ska ge utrymme för klinisk bedömning av det enskilda fallet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. När relevant svensk lagstiftning finns hänvisas till denna, eller till tidigare publicerade riktlinjer och policys.

Varje år går normgruppen igenom äldre riktlinjer och beslut fattas om eventuell uppdatering. Om uppdatering behövs meddelar normgruppen Veterinärförbundet samt Smådjurssektions ledningsgrupp att denna riktlinje under tiden ska tas bort från webbplatserna. Målsättningen är att endast riktlinjer som sittande normgrupp anser sig kunna stödja ska vara publicerade som aktuella.

Normgruppen rapporterar till Smådjurssektionen. Normgruppen framlägger årligen ett budgetförslag som lämnas till Veterinärmedicinska rådet för godkännande.

Normgruppens arbete sprids och synliggörs externt genom

  • Publicering av rapporter på Veterinärförbundets hemsida
  • Publicering av nya riktlinjer i Svensk veterinärtidning
  • Presentation av riktlinjer i samband med Veterinärkongressen
  • Kommunikation via andra relevanta kanaler

En god och öppen kommunikation mellan normgruppen och Smådjurssektionens ledningsgrupp ska eftersträvas av båda parter.

Kontakt: normgruppen.smadjur@svf.se

Normgruppens medlemmar:
Anna Norlin: Sammankallande
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar.
Arbetsplats: Distriktsveterinärerna Mora

Sophie Gäfvert
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar, auktoriserad ögonlysare. Inriktning: oftalmologi och ortopedi.
Arbetsplats: Evidensia Södra Djursjukhuset

Maria Ericsson
Leg Veterinär, Specialistkompetens i Hundens och Kattens sjukdomar. Inriktning: anestesi, kirurgi, ortopedi.
Arbetsplats: Evidensia Djurkliniken Sandviken

Linn Lernfelt
Leg veterinär, Specialistkompetens I hundens och kattens sjukdomar. Inriktning: internmedicin.
Arbetsplats: UDS & Anicura Jägarvallens Djursjukhus

Johan Rosberg Thorell
Leg veterinär, Specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Inriktning: onkologi.
Arbetsplats: Anicura Djursjukhuset Albano

Mari Molin
Leg veterinär, specialistkompetens i hundens och kattens sjukdomar. Inriktning: internmedicin, ultraljud.
Arbetsplats: Djursjukhuset Gammelstad

 

Uppdaterades senast 19 december 2019