Om förbundet

Sveriges Veterinärförbund (SVF) är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter som bildades år 1860. SVF:s syfte är att tillvarata förbundsmedlemmarnas samhälleliga, ekonomiska, yrkesmässiga och veterinärmedicinska intressen, samt att värna om veterinäryrket och dess framtid i samhället. Inom förbundet finns Veterinärmedicinska rådet, Fackliga rådet och Företagarrådet. Förbundets högsta beslutande organ är Fullmäktige. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet mellan fullmäktigemöten. Förbundets kansli, som leds av en förbundsdirektör, verkställer styrelsens beslut och utför det praktiska arbetet inom förbundet.

SVF är ett av 21 förbund inom Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) med totalt drygt 700 000 medlemmar.

Ett medlemskap i ett fackförbund är en försäkring i arbetslivet. Ett fackligt medlemskap är också ett sätt att bidra till att förmånliga kollektivavtal kan förhandlas fram och att anställnings- och löneprocesser utvecklas. Solidaritet är viktigt inom fackförbundsrörelsen, alla bidrar tillsammans till bättre villkor för hela gruppen. Det innebär till viss del att de som inte är medlemmar kan ta del av förmåner som bekostats av den grupp av kollegor som valt att vara medlemmar och därmed bidra till förbundets arbete.

SVF är ofta inbjudna till olika möten, sammankomster och att delta i arbetsgrupper och är en viktig och tung part och röst i frågor kopplade till det veterinära området så som smittskydd, antibiotikafrågor, djurskydd, djurvälfärd, djurhälsa etc.

Sveriges Veterinärförbund är remissinstans i frågor rörande djurhälsovård, djursjukvård, djurskydd, livsmedelshygien samt närliggande områden.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda bästa möjliga medlemsrådgivning/fackliga stöd till våra medlemmar. 

För att ge våra företagande medlemmar tillgång till professionell juridisk rådgivning i företagarfrågor har förbundet ett samarbete med organisationen Företagarna.

I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring som ger extra ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

SVF erbjuder utbildning till förtroendevalda och företagare.

Svensk Veterinärtidning skickas ut tio gånger per år till våra medlemmar. Förbundet arbetar med att ta fram en tidning som ska passa alla våra medlemmar oavsett yrkesområde. Svensk Veterinärtidning har en egen hemsida.

Veterinärmötet ordnas årligen av förbundet. Det är en mötesplats för Sveriges veterinärer. Programmet utformas av förbundets olika sektioner. 

Förbundets Veterinärmedicinska råd (VMR) och dess olika sektioner (häst, smådjur, husdjur, djur i forskning, veterinär folkhälsa) med förtroendevalda kollegor som är duktiga inom sina respektive områden arbetar kontinuerligt med att bidra till SVF:s remissvar och övriga frågeställningar som inkommer till förbundet. De arbetar även med att ta fram riktlinjer och sammanställa veterinärmedicinsk- och vetenskaplig information att användas som stöd i det praktiska arbetet.

Sveriges enda specialistutbildningar inom veterinärmedicin administreras och handläggs av förbundet på uppdrag av Jordbruksverket. Förbundet organiserar examinationerna av specialister steg I inom hund/katt och häst, samt specialister steg II inom bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kardiologi, kirurgi, odontologi, oftalmologi och reproduktion.

Vi deltar i Saco-federationens arbete inom olika övergripande frågor, bl.a. välfärdens finansiering och framtidens hållbara arbetsliv, frågor som berör hela vårt samhälle. 

Förbundet bidrar med information om arbetsmiljöfrågor och hur och var man får bäst hjälp med detta. Övrigt arbete gällande arbetsmiljö sker i samarbete med andra.

 SVF är exempelvis representerat i följande grupper:

 • Federation of Veterinarians of Europe (FVE).
 • Nordiskt/Baltiskt samarbete inom FVE.
 • Nätverket för antibiotikafrågor.
 • Samverkansgrupp för hundvälfärd (tillsammans med SKK, SCAW, VeTA-bolaget, SLU, SJV, Länsstyrelserna) där en viktig fråga är trubbnosarnas välfärd. Frågan om smuggelhundar hanteras inom en undergrupp.
 • Samrådsmöte inom djurskydd och djurhälsa, tillsammans med bl.a. animaliesektorn.
 • EU Pet Advertising Advisory Group (EUPAAG), tillsammans med Djurens vänner, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsföreningen, SKK, SVERAK.
 • Jordbruksverkets dialoggrupp för djurskydd.
 • Deltar i nordiska samarbetsgrupper kring specialistutbildningar och redaktionsarbete.
 • Deltar i flertal möten på olika nivåer kring veterinära frågor, djurskydd, djurhälsa.
 • Sacos Ordföranderåd
 • Saco Hälso- och sjukvård.
 • Saco-S representantskap.
 • Gemensam Ordförandekonferens LO/TCO/Saco.

TACK för att du som medlem är med och bidrar till och möjliggör allt detta!

Uppdaterades senast 24 februari 2023