Om förbundet

Sveriges Veterinärförbund (SVF) är ett fackförbund och en intresseorganisation för veterinärer och veterinärstudenter som bildades år 1860. SVF:s syfte är att tillvarata förbundsmedlemmarnas samhälleliga, ekonomiska, yrkesmässiga och veterinärmedicinska intressen, samt att värna om veterinäryrket och dess framtid i samhället. Inom förbundet finns Veterinärmedicinska rådet, Fackliga rådet och Företagarrådet. Förbundets högsta beslutande organ är Fullmäktige. Förbundsstyrelsen har det övergripande ansvaret för förbundets verksamhet mellan fullmäktigemöten. Förbundets kansli, som leds av en kanslichef, verkställer styrelsens beslut och utför det praktiska arbetet inom förbundet.

SVF är ett av 22 förbund inom Saco (Sveriges Akademikers Centralorganisation) med totalt 700 000 medlemmar.

Fullmäktige beslutade i maj 2018 att SVF under de kommande två åren (2018–2020) ska fokusera på följande övergripande områden: Förbundets ekonomi, medlemsservice, nya förbundsorganisationen, kansliorganisationen samt arbetsmiljö i samarbete med Saco-federationen.

Ett medlemskap i ett fackförbund är en försäkring i arbetslivet. Ett fackligt medlemskap är också ett sätt att bidra till att förmånliga kollektivavtal kan förhandlas fram och att anställnings- och löneprocesser utvecklas.

SVF är ofta inbjudna till olika möten, sammankomster och att delta i arbetsgrupper och är en viktig och tung part och röst i frågor kopplade till det veterinära området så som smittskydd, antibiotikafrågor, djurskydd, djurhälsa etc.

Sveriges Veterinärförbund är remissinstans i frågor rörande djurhälsovård, djursjukvård, djurskydd, livsmedelshygien samt närliggande områden.

Förbundet arbetar kontinuerligt med att erbjuda bästa möjliga medlemsrådgivning/facklig service till våra medlemmar och vi vill gärna utveckla den lokalfackliga verksamheten. Genom att erbjuda fackligt stöd via ett samarbetsavtal med Naturvetarna (Na) anser vi att våra medlemmar får ett professionellt och omfattande stöd i dessa frågor.

För att ge våra företagande medlemmar tillgång till professionell juridisk rådgivning i företagarfrågor har förbundet ett samarbete med organisationen Företagarna.

I medlemsavgiften ingår en inkomstförsäkring som ger extra ersättning vid ofrivillig arbetslöshet.

SVF erbjuder utbildning till förtroendevalda och företagare.

Svensk Veterinärtidning skickas ut ca en gång per månad till våra medlemmar. Förbundet arbetar med att ta fram en tidning som ska passa alla våra medlemmar oavsett yrkesområde. Svensk Veterinärtidning har en egen hemsida.

Veterinärkongressen ordnas årligen av förbundet. Det är en mötesplats för Sveriges veterinärer, veterinärstudenter och numera även djursjukskötare. Programmet utformas av förbundets olika sektioner. I samband med evenemanget anordnas en festlig kongressmiddag där tex priset till Årets Veterinär delas ut. Kongressen får en helt ny form from 2019 med Agria som samarbetspartner.

Förbundets Veterinärmedicinska råd (VMR), f.d. SVS, och dess olika sektioner (häst, smådjur, husdjur, försöksdjur, veterinär folkhälsa) med förtroendevalda kollegor som är duktiga inom sina respektive områden arbetar kontinuerligt med att bidra till SVF:s remissvar och övriga frågeställningar som inkommer till förbundet. De arbetar även med att ta fram riktlinjer samt sammanställa veterinärmedicinsk- och vetenskaplig information att användas som stöd i det praktiska arbetet.

Sveriges enda specialistutbildningar inom veterinärmedicin administreras och handläggs av förbundet på uppdrag av Jordbruksverket. Förbundet organiserar examinationerna av specialister steg I inom hund/katt och häst, samt specialister steg II inom bilddiagnostik, dermatologi, internmedicin, kardiologi, kirurgi, odontologi, oftalmologi och reproduktion.

Vi deltar i Saco-federationens arbete inom olika övergripande frågor, just nu bl.a. välfärdens finansiering och framtidens hållbara arbetsliv, frågor som berör hela vårt samhälle.

Förbundet bidrar med information om arbetsmiljöfrågor och hur och var man får bäst hjälp med detta. Övrigt arbete gällande arbetsmiljö sker i samarbete med Saco-federationen.

 SVF är exempelvis representerat i följande grupper:

 • Federation of Veterinarians of Europe (FVE)
 • Nordiskt/Baltiskt samarbete inom FVE
 • Nätverket för antibiotikafrågor
 • Samverkansgrupp för hundvälfärd (tillsammans med SKK, SCAW, VeTA-bolaget, SLU, SJV, Länsstyrelserna) där en viktig fråga är trubbnosarnas välfärd. Frågan om smuggelhundar hanteras inom en undergrupp.
 • Samrådsmöte inom djurskydd och djurhälsa, tillsammans med bl.a. animaliesektorn.
 • EU Pet Advertising Advisory Group (EUPAAG), tillsammans med Djurens vänner, Djurskyddet Sverige, Svenska Djurskyddsförening, SKK, SVERAK.
 • Jordbruksverkets dialoggrupp för djurskydd
 • Deltar i nordiska samarbetsgrupper kring specialistutbildningar och redaktionsarbete.
 • Deltar i flertal möten på olika nivåer kring veterinära frågor, djurskydd, djurhälsa.
 • Sacos Ordföranderåd
 • Saco Hälso- och sjukvård
 • Saco-S representantskap
 • Gemensam Ordförandekonferens LO/TCO/Saco

TACK för att du som medlem är med och bidrar till och möjliggör allt detta!

Uppdaterades senast 11 september 2020