Skyddsombud

Alla anställda (arbetstagare) på en arbetsplats har ett ansvar att delta i arbetsmiljöarbetet, man brukar säga att ”vi är varandras arbetsmiljö”. Arbetsgivaren är enligt arbetsmiljölagen ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska samverka med de anställda för att skapa en bra arbetsmiljö. Skyddsombudet (arbetsmiljöombudet) är de anställdas valda ombud i arbetsmiljöfrågor och utgör en viktig länk mellan de anställda och arbetsgivaren, men har inget eget ansvar för arbetsmiljön. Arbetsmiljöverket är tillsynsmyndighet inom arbetsmiljöområdet och dess inspektörer har även en rådgivande funktion.

Skyddsombudets uppgift är att arbeta för en bra arbetsmiljö, bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet samt bevaka att arbetsgivaren uppfyller kraven i arbetsmiljölagen.

Skyddsombud utses normalt för tre år i taget av den lokala fackliga organisationen som har kollektivavtal med arbetsgivaren, eller om sådan inte finns, av de anställda själva. Arbetsgivaren och den fackliga organisationen ska meddelas om vem som utsetts. Arbetsgivaren är skyldig att sätta upp anslag på arbetsplatsen med skyddsombudets namn. Det är inget krav att skyddsombudet är fackligt anslutet, men en fördel eftersom ombudet därmed kan få råd och stöd från sitt förbund vilket ger styrka i arbetet.

Som skyddsombud har du mandat och möjlighet att påverka arbetsmiljön på din arbetsplats. Ingen får hindra skyddsombudet från att sköta sina uppgifter och du har rätt att ta del av de handlingar som behövs för uppdraget. Du företräder alla anställda på arbetsplatsen inom ditt skyddsområde oavsett om de är medlemmar i ett fackförbund eller inte. Samverkan och kommunikation med arbetsgivaren, ffa närmaste chef, är viktig. Fokus för allt arbetsmiljöarbete bör ligga på det förebyggande och systematiska arbetet (organiserat arbete för att förbättra arbetsmiljön).

Skyddsombudet har ett starkt rättsligt skydd och flera befogenheter och rättigheter, till exempel att använda arbetstid för skyddsombudsarbete, rätten till utbildning och vid brister i arbetsmiljön begära att arbetsgivaren sätter in åtgärder. Ombudet har rätt att stoppa verksamheten om det finns så stora brister i arbetsmiljön att det är fara för en anställds hälsa eller liv. Skyddsombudet omfattas av reglerna om tystnadsplikt och sekretess, men har, trots tystnadsplikten, rätt att informera arbetsmiljöverket och andra tillsynsorgan om risker i arbetsmiljön.

Mer information om skyddsombud och deras roll:

https://www.saco.se/globalassets/saco/dokument/rapporter/2020_vara-skyddsombud.pdf

https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/skyddsombud-och-arbetsmiljoombud/

https://www.naturvetarna.se/fortroendevald/skyddsombudets-roll/

https://www.saco.se/fortroendevald/for-dig-som-skyddsombud/

Uppdaterades senast 30 juni 2020