Regler för godkännande av kurs i Steg 1 hund och katt

Om en kursarrangör vill att en kurs ska godkännas för specialistprogrammet i steg 1 för sjukdomar hos hund och katt, kan en förfrågan om det göras till SVF. Bedömningen görs av ESK (Examinations- och styrkommitté) för steg 1 hund och katt, som är SVFs expertgrupp för programmet.

För steg 1-programmet i sjukdomar hos hund och katt gäller att kurser, för att godkännas, ska vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar och omfatta ett specifikt ämnesområde. Deltagande i kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Omfattningen bör vara två dagar och föreläsarna ska vara väl meriterade.  

Följande kriterier gäller för fysisk kurs  

 • Kursen skall omfatta ett specifikt ämnesområde.
 • Kursnivån ska motsvara utbildningens kunskapskrav.
 • Kurstiden skall som regel vara över minst två dagar och innehålla minst 12 kurstimmar*.
 • Minst 50 % av föreläsningstiden skall föreläsas av en steg 1 specialist eller veterinär som innehar motsvarande ämneskompetens alternativt högre formell kompetens, inom hund och katt.
 • Kursen skall vara utannonserad och tillgänglig för alla veterinärer.
 • ESK gör en individuell bedömning av varje ansökan och i enskilda fall kan ytterligare kriterier efterfrågas.
 • Kongresser kan godkännas om ovanstående kriterier är uppfyllda och närvaron kan kontrolleras och intygas.

* Med kurstimmar avses aktiv föreläsningstid eller handledda praktiska moment, dvs exklusive pauser, registrering, introduktion och avslutning i schemat.

Följande kriterier gäller för digital kurs  

 • Kursarrangören måste kunna kontrollera och redovisa deltagarnas närvaro och aktiva deltagande.
 • Den digitala undervisningen ska bestå av minst åtta heltimmars utbildning i form av modererade och interaktiva webbinarier
 • Av de åtta timmarna kan upp till hälften ersättas med interaktiv e-learning med pedagogiska uppgifter och/eller quizz som utvärderas och dokumenteras av kursarrangören. Varje utbildningspass ska omfatta minst två timmar.
 • Om en fysisk kurs ombildas till en digital måste den digitala versionen få ett eget godkännande.


Förfrågan om att få kurs godkänd för tillgodoräknande i specialistutbildning


Kursarrangör ska göra sin förfrågan via avsedd blankett (se nedan) som mailas in till: specialistutbildning@svf.se

Blankett och bilagor ska innehålla:

 • Fakturaadress (inkl en emailadress)
 • Föreläsarnas CV
 • Detaljerat schema där innehåll och upplägg av kursen liksom hålltider och föreläsare framgår.
 • Vid digital kurs – redovisa dels formen (se kriterierna för digital kurs) för kursens olika utbildningspass, dels hur deltagarnas närvaro och aktiva deltagande kommer att kontrolleras

Klicka här för att öppna blanketten och maila Förfrågan samt bilagor till: specialistutbildning@svf.se

Kurser kan enbart godkännas om förfrågan om det har skickats till SVF i förväg. 
Inga efterhandsgodkännanden utfärdas.

Beslut om godkännande av kurs för steg 1 hund och katt gäller i 18 månader under förutsättning att innehåll eller upplägg inte ändras.

Avgifter som gäller från och med 1 januari 2022:

 • Godkännande inom ett specialistområde 11.500 kr.
 • Godkännande inom två eller fler specialistområden, avgift för varje tillkommande område 5.500 kr.
 • Förnyat godkännande av kurs 5.500 kr (förutsätter att varken program, längd eller föreläsare har ändrats).
 • Ansökan om ändring av redan godkänd kurs 5.500 kr (avser handläggning av ändringar).

Avgift för förhandsgodkännande av kurser uttas innan en förfrågan hanteras.

Uppdaterades senast 19 mars 2024