Normgrupp

Normgruppens uppdrag
Hästsektionens normgrupp har som uppgift att utforma rådgivande riktlinjer i etiska och medicinska frågor som rör svensk veterinär hästpraktik. Gruppen sammanställer behandlingsriktlinjer och/eller informationsunderlag i aktuella frågeställningar baserade på tillgänglig vetenskaplig evidens och lagrum med hjälp av kompetens inom gruppen, och efter behov utanför gruppen.

Normgruppens medlemmar utses av Hästsektionens ledningsgrupp, med tre års mandattid. Medlemmarna bör representera de olikheter som finns inom Sverige vad gäller kliniska förutsättningar och geografisk lokalisation.

Arbetsformer
Normgruppen sammanträder fysiskt minst två gånger per år. Arbetet utgår från frågeställningar som inkommer från Sveriges veterinärförbunds medlemmar, externa frågeställare, eller från normgruppen internt. Mellan fysiska möten sker arbete och diskussioner med externa kompetenser, samt inom gruppen på för gruppen lämpligaste sätt. Externa personer med specifik kompetens kan inbjudas till normgruppens möten och arbete, när gruppen så finner lämpligt.

Riktlinjerna ska inte motsäga svensk lagstiftning och ska ge utrymme för klinisk bedömning av det enskilda fallet enligt vetenskap och beprövad erfarenhet. När relevant svensk lagstiftning finns hänvisas till denna, eller till tidigare publicerade riktlinjer och policys.

Varje år går normgruppen igenom äldre riktlinjer och beslut fattas om eventuell uppdatering. Om uppdatering behövs meddelar normgruppen Veterinärförbundet samt Hästsektions ledningsgrupp att denna riktlinje under tiden ska tas bort från webbplatserna. Målsättningen är att endast riktlinjer som sittande normgrupp anser sig kunna stödja ska vara publicerade som aktuella.

Normgruppen rapporterar till Hästsektionen. Normgruppen framlägger årligen ett budgetförslag som lämnas till Veterinärmedicinska rådet för godkännande.

Normgruppens arbete sprids och synliggörs externt genom

  • Publicering av rapporter på Veterinärförbundets hemsida
  • Publicering av nya riktlinjer i Sveriges veterinärtidning
  • Presentation av riktlinjer i samband med Veterinärkongressen
  • Kommunikation via andra relevanta kanaler

En god och öppen kommunikation mellan normgruppen och Hästsektionens ledningsgrupp ska eftersträvas av båda parter.

Kontakt: normgruppen.hast@svf.se

Normgruppens medlemmar

Sara Nyman - sammankallande
Leg vet, VMD

Tamás Tóth
Leg vet, specialist i hästens sjukdomar, Dipl ECVS

Anne Haglund
Leg vet, specialist i hästens sjukdomar

Hanna Borg
Leg vet, specialist i hästens sjukdomar

Anna Bohlin
Leg vet, specialist i hästens sjukdomar, Dipl. ECEIM

Gunnar Rangul
Leg vet, specialist i hästens sjukdomar

Uppdaterades senast 19 februari 2024