Hund och katt

Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt
Utbildningsprogrammet startade 1978 och sedan dess har över 600 veterinärer erhållit titeln Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt. För närvarande finns ca 350 veterinärer under utbildning inom det treåriga utbildningsprogrammet.

Jordbruksverket har det författningsstyrda ansvaret för specialistutbildningsprogrammen. Utbildningsanordnare, på uppdrag av Jordbruksverket, är Sveriges Veterinärförbund (SVF). 

Sedan 1 januari 2022 regleras specialistutbildningarna av en ny föreskrift (SJVFS 2021:25). Den innebär vissa ändrade villkor men utbildningens innehåll och upplägg är i stort sett som tidigare.

Utbildning
Utbildningsprogrammet tar minst tre år på heltid och består av fyra delmoment: handledd tjänstgöring, kompletterande utbildning i form av kurser och liknande, litteraturstudier samt ett självständigt skriftligt arbete.

Den handledda tjänstgöringen ska ske under godkänd handledare på ett eller flera tjänstgöringsställen med syfte att uppnå samtliga de specificerade kunskapskrav som finns uppställda för utbildningsprogrammet. Handledaren måste vara av Jordbruksverket godkänd specialist inom området sjukdomar hos hund och katt eller inneha motsvarande kompetens.

Innan utbildningen får påbörjas ska veterinären och huvudhandledaren ta fram en individuell utbildningsplan i en särskild mall som ska lämnas in och godkännas av utbildningsanordnaren. I utbildningsplanen anges handledare, och varje tjänstgöringsställes verksamhet beskrivs så det framgår att det är möjligt att uppfylla de kunskapsmål och krav som veterinären angett ska uppfyllas där.  

Utbildningen avslutas med en examination efter att utbildningens fyra delmoment är genomförda och samtliga utbildningskrav och praktiska kunskapsmål är uppfyllda med godkänd dokumentation.

Efter godkänd examination erhålls ett examensbevis från SVF som utgör grunden för ansökan om godkännande som specialist, med titeln ”Specialistkompetens i sjukdomar hos hund och katt”. Ansökan om specialistkompetens görs hos Jordbruksverket via en e-tjänst – se https://jordbruksverket.se

Utbildningsplan och författningar
Utbildningsplanen för sjukdomar hos hund och katt med bilagor, inklusive specificerade kunskapsmål (bilaga 1) hittar du här.
De specificerade kunskapsmålen är en förteckning av de moment, färdigheter och kompetenser som aspiranten ska ha uppnått under utbildningstiden och som, bland annat, prövas i examinationen.

Dokument och information som gäller enbart det nya programmet i sjukdomar hos hund och katt ligger under ”Steg 1 – fr o m 2022” och programrubriken ”Hund och katt” - till vänster på denna sida (flera av dokumenten är bilagor till utbildningsplanen). Dokument som gäller hund och katt både före och från och med 2022 och eventuellt även andra steg 1-program, ligger under rubriken ”steg 1 - gemensamma dokument” till vänster här på sidan.  

På Jordbruksverkets hemsida (https://jordbruksverket.se) finns samtliga författningstexter (lag, förordning och föreskrift) som reglerar specialistutbildningen. Se särskilt föreskriften SJVFS 2021:25. Den kan du också hitta här. I den regleras ramarna för utbildningen och i bilagorna finns förteckning av Jordbruksverkets övergripande kunskapsmål för respektive utbildningsprogram, som ska vara uppfyllda (för hund och katt i bilaga 1).

Handledare 
Handledaren har en viktig uppgift och ska stödja och vägleda aspiranten genom utbildningsprogrammet och vara behjälplig i samband med det skriftliga arbetet. 

Examinations- och Styrkommittén (ESK)  
Ledamöter i ESK-hund och katt utses av Veterinärförbundets ledning på förslag från Veterinärmedicinska rådet utifrån yrkesmässiga och vetenskapliga meriter. ESK ansvarar bland annat för granskning och bedömning av skriftliga arbeten, bedömer kursinnehåll och kurssammansättning samt genomför examinationen. 

Veterinärförbundet anordnar och administrerar utbildningsprogrammen och förvaltar register över antagna aspiranter, examinationsresultat och utfärdade examensbevis. Förbundskansliet sköter kontakten med ESK, aspiranter och handledare under utbildningstiden.

Aspiranten ansvarar för att hålla sig uppdaterad med aktuell information om utbildningsprogrammet på SVF:s hemsida samt hålla sina kontaktuppgifter, inklusive e-postadress uppdaterade hos SVF. Det är aspiranten som är ansvarig för att hela utbildningen fullgörs enligt utbildningskraven och att de olika momenten genomförs och dokumenteras. 

Information om ansökan till specialistprogrammet i sjukdomar hos hund och katt inklusive blankett finns här.

För kontakt med SVF:s kansli, skicka e-post till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 25 april 2024