Förbundet

Sveriges Veterinärförbund (SVF) bildades 1860 och har till syfte att främja veterinärmedicinens utveckling och samtidigt ta tillvara medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen. Inom SVF finns Fackliga rådet (fd Anställda Veterinärers Förening) och Företagarrådef (fd Företagande Veterinärers Förening) samt Veterinärmedcinska Rådet (fd Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap), som bl a bedriver fort- och vidareutbildning. Veterinärförbundet är ett fackförbund inom SACO.

Förbundets högsta beslutande organ är fullmäktige, som utgörs av 24 fullmäktigeledamöter och ersättare för dessa, varav hälften väljs vart annat år, valda för en mandatperiod om fyra år. Dessa väljs av Sveriges Veterinärförbunds medlemmar på förslag av råden, sektionerna eller enskilda medlemmar. Ansvariga för att kandidater nomineras är råden respektive sektionerna.

Kandidater till förbundsstyrelsen nomineras av valberedningen och enskilda medlemmar, presenteras i veterinärtidningen och väljs av fullmäktigeledamöterna vid förbundets fullmäktigemöten. Förbundsstyrelsen ansvarar för förbundets fortlöpande arbete.

VMR utövar sin verksamhet främst genom sina sektioner. VMR leds av ett kollegium bestående av sektionsordförandena samt ordförande och vice ordförande valda av fullmäktigeledamöterna vid förbundets fullmäktigemöten.

Förbundets medlemmar är indelade i råd och sektioner.

Uppdaterades senast 13 april 2021