Steg 1 - fr o m 2022

Steg 1 från och med 2022

Från 1 januari 2022 gäller en ny föreskrift (SJVFS 2021:25) som reglerar specialistutbildningarna. Den innebar vissa ändrade villkor men utbildningens innehåll och genomförande är i stort sett som tidigare. Utbildningen tar minst tre år på heltid och består av handledd tjänstgöring kompletterad med teoretisk kompetensutveckling.

Specialistutbildning - steg 1, övergripande information
Att tillkännage Specialistkompetens får man som veterinär göra när man genomgått ett av Sveriges Veterinärförbunds (SVFs) specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan, efter ansökan, erhållit godkännande som specialist från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar detta formella godkännande   ”Specialistkompetens i …”. Jordbruksverket har fastslagit att veterinärer utan formell specialistkompetens men med ett ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde ska använda rätt ord för det och får inte använda titeln ”specialist”. …” Veterinär som innehar högre europeisk eller amerikansk specialistutbildning (”Diplomate”) ska inte heller ange ”specialist” utan ange ”Europeisk/amerikansk Diplomate i …”.

Titlar
En förteckning över olika relevanta titlar på svenska och engelska finns här (dokumentet kommer att uppdateras).

Historik
De första planerna för vidareutbildningen för landets veterinärer togs av Veterinärmedicinska Sällskapet (SVS) inom Veterinärförbundet på 1990-talet och började med specialiseringsprogram för kliniskt verksamma smådjursveterinärer. Syftet var att veterinärerna i Sverige skulle kunna få en ordnad och väldokumenterad kompetensutveckling inom sina olika specialområden. Utbildningsprogram har sedan dess tagits fram av SVS och senare av Veterinärmedicinska Rådet (VMR) inom områdena hundens och kattens, hästens, nötkreaturens och grisens sjukdomar samt i veterinär folkhälsa (tidigare livsmedelshygien). Inträdeskrav för att börja i utbildningen är svensk veterinärlegitimation.

Statens jordbruksverk är ansvarig myndighet och utfärdar godkännande av specialister. SVF är utbildningsanordnare på uppdrag av Jordbruksverket och administrerar utbildningsprogrammen som genomförs under handledning på tjänstgöringsställen runt om i landet.  

Tjänstgöringsställen och handledare
Det är möjligt att genomföra sin utbildning vid flera olika tjänstgöringsställen om det behövs för att samtliga kunskapsmål och krav ska kunna uppfyllas. All tjänstgöring måste ske under handledning.  Handledare ska själv inneha specialistkompetens inom det aktuella området eller kunna uppvisa motsvarande kompetens. Handledare liksom varje tjänstgöringsställe måste först godkännas av SVF. Detsamma gäller eventuellt byte av handledare och/eller tjänstgöringsställe under utbildningens gång

Handledd tjänstgöring och kompletterande utbildning
Utbildning till specialist består av tjänstgöringstid under handledning där olika moment ska genomföras och kunskapsmål uppnås enligt specificerade kunskapskrav.  Utöver det krävs kurser, litteraturstudier samt ett självständigt skriftligt arbete. Kraven framgår av utbildningsplanen för respektive specialistprogram.

Examination
Alla delar av utbildningen ska vara genomförda och godkända innan aspiranten (veterinär som genomgår specialistutbildningen) får gå upp i examination. Examination anordnas, som regel, en gång per år i respektive program. Examinationsdatum samt sista anmälningsdag, publiceras på SVF:s hemsida. 

ESK-grupper
För varje utbildningsprogram finns en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område och har en viktig roll i utbildningsprogrammen som expertgrupp med ansvar för bedömning och godkännande av aspirantens prestationer, intyg m.m. samt för den slutliga examinationen.

Mer information kan du hitta under respektive specialistprogram till vänster på sidan. Om du inte hittar den information du söker här på hemsidan, skicka e-post till specialistutbildning@svf.se
Uppdaterades senast 13 september 2023