Regler för tillgodoräknande

Regler för tillgodoräknande i specialistutbildningsprogrammen

En sökande som anser sig ha tjänstgöring eller kurser från tiden innan hon/han påbörjade respektive specialistprogram, som kan motsvara del av innehållet i programmet - kan ansöka om tillgodoräknande. För allt tillgodoräknande krävs att aspiranten skriver en särskild ansökan.

 • För antagna före 2022 finns ingen begränsning av NÄR under utbildningen man får skicka in ansökan om tillgodoräknande så det fortsätter att gälla.
 • Från och med 2022-01-01 gäller att ansökan om tillgodoräknande ska göras vid ansökningstillfället om att få påbörja specialistutbildningen. Ansökan under utbildningstidens gång accepteras inte. Se mer information under punkten Undantag

Handledd tjänstgöring

 • Tid som kan få tillgodoräknas ska avse en sammanhängande tid av minst 6 månader.
 • Tillgodoräknande medges för högst 50 % av tjänstgöringstiden.
 • Tillgodoräknande medges för totalt motsvarande högst 1 års heltidstjänstgöring.
  • Tjänstgöringen ska ha genomförts under handledning av veterinär som är av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område som utbildningen avser.
  • För steg 2 gäller dessutom att tjänstgöringen ska ha genomförts vid 1. ett djursjukhus eller 2. en klinik med huvudsaklig inriktning på det aktuella ämnesområdet.
  • Får avse tid under upp till 3 år innan specialistutbildningen påbörjades.
   För steg 2 gäller att det får avse tid under upp till 3 år innan specialistutbildningen i steg 2 påbörjades - men enbart tid som infallit efter det att steg 1-utbildningen är avklarad med godkänd examination.
 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare för den ansökta tiden för tillgodoräknande skall bifogas ansökan.
 • Handledaren ska intyga den handledda tjänstgöringen.

Undantag gällande tillgodoräknande av tid från och med 2022-01-01: 
Fram till dess att antagning enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25; C25) startat för respektive specialistområde gäller följande:

 • Den faktiska handledda tjänstgöringstiden kan få tillgodoräknas till 100 % från 1/1 2022
 • Tid som kan få tillgodoräknas ska avse en sammanhängande tid av minst 3 månader.
 • Tjänstgöringen ska ha genomförts under handledning av veterinär som är av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område som utbildningen avser.
 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare för den ansökta tiden för tillgodoräknande skall bifogas ansökan.
 • Handledaren ska intyga den handledda tjänstgöringen för tillgodoräknande
 • För att detta undantag ska gälla, ska ansökan ha inkommit senast 6 månader efter att antagningen har öppnats.

Kurser

 • Steg 1:
  • För specialistprogrammet för hund och katt gäller att tillgodoräknande kan medges för kurser som var godkända av ESK-hund och katt vid kurstillfället. För övriga specialistprogram i steg 1 gäller att respektive ESK gör en individuell bedömning av kurser som den sökande önskar få tillgodoräkna sig
  • Får avse kurser som genomförts under upp till 3 år innan specialistutbildningen påbörjades.
 • Steg 2:
  • ESK för respektive ämnesområde gör en individuell bedömning av kurser som den sökande önskar få tillgodoräkna sig.
  • Får avse kurser som genomförts under upp till 3 år innan specialistutbildningen i steg 2 påbörjades – men enbart kurser som genomförts efter det att steg 1-utbildningen är avklarad med godkänd examination.
 • Vid ansökan om tillgodoräknande i både steg 1 och steg 2 ska kursintyg bifogas och aspiranten ska vara beredd att kunna uppvisa kursprogram.

Publicerad artikel
Steg 1

 • Vetenskaplig artikel som är publicerad (eller slutgiltigt accepterad) i internationell vetenskaplig tidskrift kan få tillgodoräknas som skriftligt arbete.
 • Får avse publicering under upp till 5 år innan specialistutbildningen påbörjades.
 • Artikeln ska avse ett, för det aktuella specialistprogrammet, relevant ämnesområde.
 • Aspiranten ska vara huvudförfattare på artikeln.

Steg 2

 • Vetenskaplig artikel som är publicerad (eller slutgiltigt accepterad) i en internationell vetenskaplig tidskrift innan utbildningen i steg 2 påbörjades kan få tillgodoräknas som del i det skriftliga arbetet.
 • Får avse publicering under upp till 5 år innan specialistutbildningen steg 2 påbörjades.
 • Artikeln ska vara inom den aktuella ämnesspecialiseringens huvudämne.
 • Aspiranten ska vara huvudförfattare på artikeln.

Ansökan om tillgodoräknande enligt ovan ska göras på särskild blankett. Blankett för steg 1-programmen hittar du här.

Uppdaterades senast 12 juni 2023