Regler för tillgodoräknande

Regler för tillgodoräknande i specialistutbildningsprogrammen - steg 1 och steg 2

En sökande som anser sig ha tjänstgöring eller kurser från tiden innan hon/han påbörjade respektive specialistprogram, som kan motsvara del av innehållet i programmet - kan ansöka om att få tillgodoräkna sig det. För allt tillgodoräknande krävs att aspiranten skriver en särskild ansökan på därför avsedd blankett. Blankett för steg 1-programmen hittar du här och för steg 2-programmen här.

 • För antagna före 2022 finns ingen begränsning av NÄR under utbildningen man får skicka in ansökan om tillgodoräknande så det fortsätter att gälla.
 • Från och med 2022-01-01 gäller att ansökan om tillgodoräknande ska göras vid ansökningstillfället om att få påbörja specialistutbildningen. Ansökan under utbildningstidens gång accepteras inte. Se mer information under punkten Undantag nedan.

Handledd tjänstgöring

 • Får endast avse tid under upp till 3 år innan specialistutbildningen påbörjades.
  För steg 2 gäller att det endast får avse tid under upp till 3 år innan specialistutbildningen i steg 2 påbörjades - men enbart tid som infallit efter det att steg 1-utbildningen är avklarad med godkänd examination.
 • Tid som kan få tillgodoräknas ska avse en sammanhängande tid av minst 6 månader.
 • Tillgodoräknande medges för högst 50 % av tjänstgöringstiden.
 • Tillgodoräknande medges för totalt motsvarande högst 1 års heltidstjänstgöring.

  • Tjänstgöringen ska ha genomförts under handledning av veterinär som är av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område som utbildningen avser.
  • För steg 2 gäller dessutom att tjänstgöringen ska ha genomförts vid 1. ett djursjukhus eller 2. en klinik med huvudsaklig inriktning på det aktuella ämnesområdet.
 • Tjänstgöringsintyg från arbetsgivare för den ansökta tiden för tillgodoräknande ska bifogas ansökan.
 • Handledaren ska intyga den handledda tjänstgöringen.

Undantag gällande tillgodoräknande av tid från och med 2022-01-01 

Fram till dess att respektive specialistprogram enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25; C25) öppnar för ansökningar gäller följande undantag (i övrigt gäller samma regler som ovan):

 • Den faktiska handledda tjänstgöringstiden kan få tillgodoräknas till 100 % från 2022-01-01 och hela tjänstgöringsperioden fram till dess att programmet öppnar.
 • Tid som kan få tillgodoräknas ska avse en sammanhängande tid av minst 3 månader.

För att dessa undantag ska gälla, ska ansökan ha inkommit senast 6 månader efter att antagningen har öppnats.

Kurser

     Steg 1

 • För specialistprogrammet för hund och katt gäller att tillgodoräknande kan medges för kurser som var godkända av ESK-hund och katt vid kurstillfället. För övriga specialistprogram i steg 1 gäller att respektive ESK gör en individuell bedömning av kurser som den sökande önskar få tillgodoräkna sig
 • Får avse kurser som genomförts under upp till 3 år innan specialistutbildningen påbörjades.
 • Kursintyg ska bifogas ansökan om tillgodoräknande och aspiranten ska vara beredd att kunna uppvisa kursprogram.

     Steg 2

 • ESK för respektive ämnesområde gör en individuell bedömning av kurser som den sökande önskar få tillgodoräkna sig.
 • Får avse kurser som genomförts under upp till 3 år innan specialistutbildningen i steg 2 påbörjades – men enbart kurser som genomförts efter det att steg 1-utbildningen är avklarad med godkänd examination.
 • Kursintyg ska bifogas ansökan om tillgodoräknande och aspiranten ska vara beredd att kunna uppvisa kursprogram.

Publicerad artikel

     Steg 1

 • Vetenskaplig artikel som är publicerad (eller slutgiltigt accepterad) i internationell vetenskaplig tidskrift kan få tillgodoräknas som skriftligt arbete.
 • Får avse publicering under upp till 5 år innan specialistutbildningen påbörjades.
 • Artikeln ska avse ett, för det aktuella specialistprogrammet, relevant ämnesområde.
 • Aspiranten ska vara huvudförfattare på artikeln.

     Steg 2

 • Vetenskaplig artikel som är publicerad (eller slutgiltigt accepterad) i en internationell vetenskaplig tidskrift innan utbildningen i steg 2 påbörjades kan få tillgodoräknas som del i det skriftliga arbetet.
 • Får avse publicering under upp till 5 år innan specialistutbildningen steg 2 påbörjades.
 • Artikeln ska vara inom den aktuella ämnesspecialiseringens huvudämne.

Aspiranten ska vara huvudförfattare på artikeln.

Ansökan om tillgodoräknande enligt ovan ska göras på särskild blankett.
Blankett för steg 1-programmen hittar du här och för steg 2-programmen här.

Uppdaterades senast 07 mars 2024