Svensk specialistutbildning

Från och med 2022 gäller en ny föreskrift för specialistutbildningarna (SJVFS 2021:25, C25). I korthet innebär den bl.a. att Sveriges Veterinärförbund tar över de delar av administrationen som tidigare utfördes av Statens jordbruksverk. Det betyder att ansökan till specialistutbildning från det datumet ska skickas till Sveriges Veterinärförbund. Jordbruksverket kommer dock även fortsättningsvis att utfärda intyg om godkännande som specialist efter fullgjord utbildning.

Vi kommer löpande lägga upp ny information här när det finns.

2023-06-13 NY SPECIALISTUTBILDNING I SJUKDOMAR HOS HÄST HAR ÖPPNAT!
Det är nu möjligt att ansöka om att påbörja utbildningen. Klicka här för att läsa om hur du ska göra. Ansökningar kommer dock inte att börja handläggas förrän efter semestrarna. Information och dokument som gäller nya hästprogrammet ligger under ” Steg 1 fr o m 2022” till vänster på den här sidan och sedan under rubriken ”Häst”. En del dokument, som gäller för alla Steg 1-program och både före och efter 2022, hittar du under ”GEMENENSAMMA DOKUMENT STEG 1” och under egna rubriker (ex vis godkännande av kurs, vanliga frågor m.m.).

Du som påbörjat din utbildning innan 1 januari 2022 fortsätter i princip som förut. Kunskapskraven är enligt den utbildningsplan du antogs till. Den tid och de delar av utbildningen som du genomfört får du tillgodoräkna dig med samma dokumentation som hittills. Det som gäller din utbildning ligger under ” Steg 1 antagen före 2022” till vänster på den här sidan. Vissa dokument som gäller för alla Steg 1-program hittar du under ”GEMENENSAMMA DOKUMENT STEG 1” och under egna rubriker (ex vis godkännande av kurs, vanliga frågor m.m.).  I vissa avseenden kan möjligheter i den nya föreskriften komma att gälla även för dig. Mer information om det kommer att presenteras när respektive specialistprogram enligt den nya föreskriften startar. 

Tillgodoräknande av tid m.m. innan programmen öppnar

Du som vill påbörja specialistutbildning kan, i avvaktan på att programmen enligt den nya föreskriften kan starta, få tillgodoräkna dig handledd tjänstgöringstid du genomför nu, på vissa villkor. Möjligheten till tillgodoräknande enligt nedan gäller både Steg 1 (djurslagsspecialisering) och Steg 2 (ämnesspecialisering). 

Du kan få tillgodoräkna dig handledd tjänstgöringstid och kurser som genomförts under upp till tre år innan antagning till specialistutbildningen. Från och med 1 jan 2022 fram till dess att antagning enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25; C25) kan ske, får tiden räknas till 100 % (annars till 50 %). Tjänstgöringen ska ha genomförts under handledning av godkänd handledare (måste vara av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område utbildningen avser) och det finns även andra villkor.

För mer fullständig information om tillgodoräknande - klicka här

Denna handledare måste dels intyga din handledda tjänstgöringstid, dels intyga de moment etc du genomför under den här tiden. Detta för ni sen över i den loggbok som ska användas under utbildningen enligt SJVFS 2021:25. Handledaren anmäls i den individuella utbildningsplan du ska upprätta och skicka in i samband med ansökan om att påbörja utbildningen. Det är alltid den sökande som själv vidtalar handledare.

Övergripande regler och innehåll i specialistutbildningarna är beskrivet i föreskriften (SJVFS 2021:25, saknr C25). Då det gäller enskilda moment som ska genomföras och specifika mål som ska uppnås kan tills vidare de tidigare gällande utbildningsplanerna med specifika kunskapsmål m.m. för respektive program användas som riktlinje (se i listan till vänster här på webbsidan). Notera journalnummer/-uppgifter relaterade till de moment du genomför (ex vis en operation) och fall du handlägger, som handledaren får signera - som underlag för att styrka att du genomfört ett moment, nått ett kunskapsmål etc. Som sen kan föras över i loggboken.

Specialistutbildningen enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25) i korthet

Utbildningen består av delmomenten handledd tjänstgöring som ska vara minst tre år, kompletterande utbildning (kurser etc), egna studier och självständigt skriftligt arbete.

  • Ramarna till utbildningen är fastställda i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2021:25) med särskilda kunskapsmål för varje utbildningsprogram i bilagor. Det är Jordbruksverket som utfärdar godkännande av specialister.
  • Utbildningsplan, specificerade kunskapsmål och riktlinjer för respektive program tas fram av Sverige Veterinärförbund, som är utbildningsanordnare och examinator.
  • Alla som vill börja specialistutbildningen måste ha en huvudansvarig handledare som man får vidtala själv.
  • Det kommer, enligt den nya föreskriften, att gå att genomföra utbildningen vid flera än ett tjänstgöringsställe om det behövs. Varje tjänstgöringsställe ska godkännas av utbildningsanordnaren för de kunskapsmål som den sökande anger ska uppfyllas där.
  • Man kan anmäla sitt intresse till Sveriges Veterinärförbund om att man vill börja något av de program förbundet erbjuder, i avvaktan på att specialistutbildningen enligt nya föreskriften startar. Se nedan.
  • När nya utbildningsplaner och riktlinjer är godkända öppnas ansökningsprocessen vilket meddelas på hemsidan. De som har anmält sig får personligt meddelande om det. All information om hur man gör kommer att ligga på hemsidan.

Intresseanmälan

Klicka här för att läsa hur du anmäler ditt intresse för någon av förbundets specialistutbildningar i avvaktan på att de, enligt nya föreskriften, öppnas. Din anmälan registreras och du får meddelande om när programmet öppnas så du kan söka.

 Ansökan

Än så länge är det bara specialistutbildningen i sjukdomar hos häst som öppnat.  Klicka här för att läsa om hur du ansöker. 

Frågor, anmälan eller dokument skickas till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 15 september 2023