Svensk specialistutbildning

Specialistutbildningen regleras från och med 2022 av Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om specialistkompetens för veterinärer (SJVFS 2021:25, C25) och beskrivs i korthet nedan. Det innebar bl.a. att administration som tidigare sköttes av Statens jordbruksverk lades över på Sveriges Veterinärförbund. Det betyder att ansökan till specialistutbildning från det datumet ska skickas till Sveriges Veterinärförbund. Jordbruksverket kommer dock även fortsättningsvis att utfärda intyg om godkännande som specialist efter fullgjord utbildning.

Vi kommer löpande lägga upp ny information här när det finns.

2024-06-28 NYA SPECIALISTUTBILDNINGEN I STEG 2, INTERNMEDICIN HAR ÖPPNAT!
Det är nu möjligt att ansöka om att påbörja utbildningen. Information om steg 2-utbildningen hittar du här
Klicka här för att läsa om hur du ansöker.
Notera att ansökningar kommer att börja handläggas först i september.

2024-06-28 NYA SPECIALISTUTBILDNINGEN I SJUKDOMAR HOS NÖTKREATUR HAR ÖPPNAT!
Det är nu möjligt att ansöka om att påbörja utbildningen. Information om steg 1-utbildningen hittar du här och specifikt om nötprogrammet här.
Klicka här för att läsa om hur du ansöker.
Notera att ansökningar kommer att börja handläggas först i september.

2024-03-05 NYA SPECIALISTUTBILDNINGEN I STEG 2, KIRURGI FÖR HUND OCH KATT ÖPPNADE.
Information om steg 2-utbildningen hittar du här.
Klicka här för att läsa om hur du ansöker.

2023-10-27 NYA SPECIALISTUTBILDNINGEN I SJUKDOMAR HOS HUND OCH KATT ÖPPNADE.
Klicka här för att läsa om hur du ansöker.

2023-06-13 NYA SPECIALISTUTBILDNINGEN I SJUKDOMAR HOS HÄST ÖPPNADE.
Klicka här för att läsa om hur du ansöker.

Så här hittar du information och utbildningsdokument som gäller nya programmen:  

  • Steg 1 - programmen för hund och katt respektive häst respektive nötkreatur ligger under ”Steg 1 - fr o m 2022” till vänster på den här sidan - och sedan under rubrik för respektive djurslag.
  • Dokument som gäller för flera Steg 1-program hittar du under ”Steg 1 - gemensamma dokument”.
  • En del dokument kan också ligga under ärenderubriker i vänsterlisten (ex vis under Godkännande av kurs, Regler för tillgodoräknande m fl).
  • Steg 2 för internmedicin respektive kirurgi för hund och katt ligger under ”Steg 2 – fr o m 2022” där det finns dokument som är gemensamma för alla steg 2 program. Klicka sedan på rubriken för respektive ämne så hittar du specifika dokument och regler som gäller specifikt för det programmet.


Du som påbörjat din utbildning innan 1 januari 2022 

Du fortsätter i princip som förut. Kunskapskraven är enligt den utbildningsplan du antogs till. Den tid och de delar av utbildningen som du genomfört får du tillgodoräkna dig med samma dokumentation som hittills. Det som gäller din utbildning ligger under ” Steg 1 antagen före 2022” till vänster på den här sidan. Vissa dokument som gäller för alla Steg 1-program hittar du under ” Steg 1 - gemensamma dokument ” samt under ärenderubriker (ex vis Godkännande av kurs, Regler för tillgodoräknande m.fl.). 

En möjlighet i den nya föreskriften fr o m 2022 gäller även för dig. Förbundsstyrelsen har beslutat att möjligheten att få genomföra den handledda  tjänstgöringen på fler än ETT tjänstgöringsställe - om det behövs för att aspiranten ska kunna uppnå samtliga  kompetens- och kunskapsmål - ska erbjudas även aspiranter som börjat utbildningen före 2022. Mer information kommer snart under ”Steg 1 antagen före 2022” till vänster på den här sidan.

Tillgodoräknande av tid m.m. innan programmen öppnar

Du som vill påbörja specialistutbildning kan, på vissa villkor, få tillgodoräkna dig handledd tjänstgöringstid du genomför under tiden fram till dess att programmen enligt den nya föreskriften kan starta. Möjligheten till tillgodoräknande enligt nedan gäller både Steg 1 (djurslagsspecialisering) och Steg 2 (ämnesspecialisering). 

Du kan, efter ansökan, få tillgodoräkna dig handledd tjänstgöringstid och kurser som genomförts under upp till tre år innan antagning till specialistutbildningen. Från och med 1 jan 2022 fram till dess att antagning enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25; C25) kan ske, får tiden räknas till 100 % (annars till 50 %). Tjänstgöringen ska ha genomförts under handledning av godkänd handledare (ska vara av Jordbruksverket godkänd specialist inom det område utbildningen avser) som måste intyga din handledda tjänstgöringstid för att den ska kunna få tillgodoräknas - och det finns även andra villkor. För mer fullständig information om tillgodoräknande - klicka här

Under den handledda tjänstgöringen, i avvaktan på att de nya utbildningsplanerna är klara, kan de tidigare gällande utbildningsplanerna med specifika kunskapsmål m.m. för respektive program användas som riktlinje (se i listan till vänster här på webbsidan). Övergripande regler och innehåll i specialistutbildningarna står i föreskriften (SJVFS 2021:25, saknr C25). 

Handledaren måste också intyga de moment etc du genomför under den här tiden. Notera dessa löpande liksom handledarens godkännande. Detta för ni sen över i den loggbok som ska användas under utbildningen enligt SJVFS 2021:25. Notera även journalnummer/-uppgifter relaterade till genomförda moment (ex vis en operation) och fall du handlägger; det som intygas i loggboken ska kunna styrkas genom journalanteckningar och liknande. Handledaren uppges sedan i den individuella utbildningsplan ni ska upprätta och skicka in i samband med ansökan om att påbörja utbildningen. Det är alltid den sökande som själv vidtalar handledare.

Specialistutbildningen enligt den nya föreskriften (SJVFS 2021:25) i korthet

Utbildningen består av delmomenten handledd tjänstgöring som ska vara minst tre år, kompletterande utbildning (kurser etc), egna studier och självständigt skriftligt arbete.

  • Ramarna till utbildningen är fastställda i Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2021:25) med särskilda kunskapsmål för varje utbildningsprogram i bilagor. Det är Jordbruksverket som utfärdar godkännande av specialister.
  • Utbildningsplan, specificerade kunskapsmål och riktlinjer för respektive program tas fram av Sverige Veterinärförbund, som är utbildningsanordnare och examinator.
  • Alla som vill börja specialistutbildningen måste ha en huvudansvarig handledare som man får vidtala själv.
  • Det kommer, enligt den nya föreskriften, att gå att genomföra utbildningen vid flera än ett tjänstgöringsställe om det behövs. Varje tjänstgöringsställe ska godkännas av utbildningsanordnaren för de kunskapsmål som den sökande anger ska uppfyllas där.
  • Man kan anmäla sitt intresse till Sveriges Veterinärförbund om att man vill börja något av de program förbundet erbjuder, i avvaktan på att specialistutbildningen enligt nya föreskriften startar. Se nedan.
  • När nya utbildningsplaner och riktlinjer är godkända öppnas ansökningsprocessen vilket meddelas på hemsidan. De som har anmält sig får personligt meddelande om det. All information om hur man gör kommer att ligga på hemsidan.

Intresseanmälan

Klicka här för att läsa hur du anmäler ditt intresse för någon av förbundets specialistutbildningar i avvaktan på att de, enligt nya föreskriften, öppnas. Din anmälan registreras och du får meddelande om när programmet öppnas så du kan söka.

Ansökan

Klicka här för att läsa om hur du ansöker till steg 1-utbildningen i sjukdomar hos hund och katt.

Klicka här för att läsa om hur du ansöker till steg 1-utbildningen i sjukdomar hos häst.

Klicka här för att läsa om hur du ansöker till steg 1-utbildningen i sjukdomar hos nötkreatur.

Klick här för att läsa om hur du ansöker till steg 2-utbildningen i internmedicin för hund och katt.

Klicka här för att läsa om hur du ansöker till steg 2-utbildningen i kirurgi för hund och katt.


Frågor, anmälan och/eller dokument skickas till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 28 juni 2024