Steg 2 - fr o m 2022

Övergripande information om utbildningsprogram i steg 2 (ämnesspecialisering)

Allmänt

Från 1 januari 2022 gäller en ny föreskrift (SJVFS 2021:25) som reglerar specialistutbildningarna. Den innebar vissa ändrade villkor men utbildningens innehåll och genomförande är i stort sett som tidigare. Utbildningen inom steg 2 är en ämnesspecialisering. Utbildningstiden är minst tre år på heltid och består av handledd tjänstgöring kompletterad med teoretisk kompetensutveckling. För att få börja på steg 2-specialisering krävs först genomgången djurslagsspecialisering (steg 1) som även den tar minst tre år.

Statens jordbruksverk är ansvarig myndighet och utfärdar godkännande av specialister. Sveriges Veterinärförbund är utbildningsanordnare på uppdrag av Jordbruksverket och administrerar utbildningsprogrammen som genomförs under handledning på tjänstgöringsställen runt om i landet.  

Specialisttitel

En veterinär får tillkännage specialistkompetens efter att ha genomgått ett av SVF:s specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan, efter ansökan, erhållit godkännande som specialist från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar detta formella godkännande  med intyg om ”Specialistkompetens i …” Detta är således en skyddad specialistbeteckning enligt lag.

Jordbruksverket har fastslagit att veterinärer utan formell specialistkompetens men med ett ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde ska använda rätt ord för det och får inte använda titeln ”specialist”.

Veterinär som innehar europeisk eller amerikansk ämnesspecialistutbildning (”Diplomate”) ska inte heller ange ”specialist” utan ange ”Europeisk/amerikansk Diplomate i …”.

Titlar

En förteckning över både specialisttitlar och andra veterinära titlar på svenska och engelska finns här (dokumentet ingår i pågående revision).

Historik

De första planerna på vidareutbildningen för landets kliniskt verksamma smådjursveterinärer togs på 1990-talet. Syftet var inte i första hand att skapa en ny titel utan att veterinärerna i Sverige skulle kunna få en ordnad och väldokumenterad kompetensutveckling inom sina olika specialområden. Djurslagsspecialiseringen (steg 1) har under åren visat sig vara mycket positiv för att öka kompetensen hos de kliniskt verksamma veterinärerna. Särskilt specialistprogrammet för hud och katt genomgås av ett mycket stort antal veterinärer.

Så småningom växte ett behov fram av ytterligare specialisering, på ämnesnivå, för hund och katt. Svenska experter arbetade fram ett förslag till ämnesorienterat utbildningsprogram (kallat "steg 2") för veterinärer som är steg 1-specialister på hund och katt - som startade 2007. Sedan 2022 kan Jordbruksverket även utfärda godkännande som ämnesspecialist på häst men där har ännu inga utbildningsprogram kunnat startas. Med detta vidareutbildningsprogram, steg 2, har man velat erbjuda ett alternativ med ämnesspecialisering för dem som inte är beredda att satsa på den europeiska eller amerikanska Diplomate-utbildningen.

Under de år som ämnesspecialistprogrammet för hund och katt pågått  har ett sjuttiotal veterinärer erhållit titeln ”Specialist inom specifika ämnesområden”.

Utbildningsplan

För steg 2-utbildningen finns en övergripande utbildningsplan som gäller för samtliga ämnesprogram (se under Steg 2 – fr o m 2022 till vänster på sidan) och därutöver specifika utbildningsplaner för respektive ämne som bilagor till den övergripande utbildningsplanen. Dessa ämnesspecifika utbildningsplaner presenteras dock separat tillsammans med andra specifika dokument under respektive ämnesprogram (se till vänster på sidan under Steg 2 – fr o m 2022 och sedan respektive ämne).

Utbildningsplaner är endast framtagna för de ämnen där det erbjuds utbildningsprogram vilket än så länge enbart är inom sjukdomar hos hund och katt.  

Handledd tjänstgöring och kompletterande utbildning

Utbildning till steg 2-specialist består av minst tre års tjänstgöringstid under handledning där olika moment ska genomföras och kunskapsmål uppnås enligt specificerade kunskapskrav. Utöver det krävs kurser, litteraturstudier samt självständiga skriftliga arbeten. Kraven framgår av utbildningsplanerna.

Tjänstgöringsställen och handledare

Tjänstgöringen sker, som regel, vid ETT tjänstgöringsställe men det är möjligt att genomföra den vid flera olika tjänstgöringsställen om det behövs för att samtliga kunskapsmål och krav ska kunna uppfyllas. Tjänstgöring måste ske under handledning. Handledaren ska själv inneha specialistkompetens inom det aktuella området eller kunna uppvisa motsvarande kompetens. Handledare liksom varje tjänstgöringsställe ska godkännas av SVF.

Examination

Alla delar av utbildningen ska vara genomförda och godkända innan aspiranten (veterinär som genomgår specialistutbildningen) får gå upp i examination. Examination anordnas, som regel, en gång per år i respektive program. Examinationsdatum samt sista anmälningsdag, publiceras på SVF:s hemsida. 

ESK-grupper

Varje ämnesprogram har en Examinations- och styrkommitté (ESK) som består av ämnesspecialister. ESK har en central roll i specialistutbildningen med ansvar för bedömning och godkännande av aspirantens prestationer, intyg och andra handlingar m.m. samt för den slutliga examinationen.

Övergripande styrkommitté

För steg 2-programmen finns även en övergripande styrkommitté (ÖSK) med en samordnande funktion. ÖSK består av ordförandena i de nio programmens ESK-grupper.  

Mer information om specialistutbildningen kan du hitta till vänster på sidan.
Om du inte hittar den information du söker här på hemsidan, skicka e-post till 
specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 05 mars 2024