Nyheter

Brev till Landsbygdsministern och Jordbruksverkets generaldirektör

Hur ska vi hålla rabies borta från Sverige? Idag är det Världsrabiesdagen. Denna årligen återkommande dag uppmärksammar behovet av globala åtgärder för att förebygga och bekämpa rabies. Rabies är en dödlig sjukdom som årligen skördar 60.000 människoliv världen över. Det är en onödigt plågsam och skräckfylld död eftersom spridning av rabies kan förebyggas med vaccination av hunddjur.
Läs vidare

Ny avgift till Akademikernas a-kassa från 1 oktober 2020

Styrelsen för Akademikernas a-kassa har fattat beslut om att höja medlemsavgiften med 30 kronor i månaden. Avgiften till Akademikernas a-kassa ändras från och med den 1 oktober 2020 till 140 kronor. Den första betalningen av den nya avgiften sker i slutet av oktober.
Läs vidare

Öppet brev till Jordbruksverket angående personuppgifter vid anmälningsplikt

Sveriges Veterinärförbund efterfrågar härmed ett klargörande från Jordbruksverket då det kommit till vår kännedom att en veterinärklinik kritiserats av djurägaren för att röja personuppgifter i strid med GDPR vid anmälan om misstanke om illegal införsel av hund. Enligt den information vi fått har Jordbruksverket sagt till veterinärkliniken att detta inte är anmälningspliktigt.
Läs vidare

Replik på Svensk djursjukvårds larm om veterinärbrist

Med anledning av rapporten från Svensk Djursjukvård om brist på veterinärer vill Sveriges Veterinärförbund påpeka att denna inte kan lösas enbart genom att utbilda fler veterinärer. Det finns tydliga indikationer, i enkäter genomförda såväl i Sverige som på europeisk nivå, som visar att en stor andel veterinärer väljer att lämna djursjukvårdsbranschen (alltså arbeta som klinisk veterinär) för att de upplever arbetssituationen som orimlig. Den upplevda bristen på veterinärer kan alltså vara relativ snarare än absolut. Precis som i de flesta yrken är det också svårare att hitta personer som är beredda att bosätta sig i landets norra delar, och personer som kan tänka sig att arbeta jourtid. Förutsättningarna för jourverksamhet ökar om fler kan dela bördan.
Läs vidare

Ökade risker med att köpa hund i coronatider

Intresset för att köpa hund har ökat den senaste tiden när många arbetar hemifrån. Uppfödarna i Sverige klarar inte av att leverera valpar som tillgodoser den kraftigt ökade efterfrågan. Detta har lett till en ökad införsel och import av valpar och hundar, både via den illegala handeln och via ideella organisationer. Den nationella Samverkansgruppen för hundvälfärd, där Sveriges Veterinärförbund är representerat, påminner om vikten att vara väl påläst och förberedd när du planerar att köpa hund.
Läs vidare

Uttalande om tävling med och träning av nervsnittade hästar

Enligt svensk djurskyddslag (2018:1192) är det förbjudet att göra operativa ingrepp i andra fall än när det är befogat av veterinärmedicinska skäl. Det är även förbjudet att aga, skada eller överanstränga djur. Att nervsnitta en häst i förebyggande syfte för att kunna pressa den hårdare och överanstränga hästen utan att den känner smärta kan inte anses vara förenligt med djurskyddslagen och dess syfte att främja en god djurvälfärd och respekt för djur samt skydda djur mot onödigt lidande.
Läs vidare

INFORMATIONSSIDA OM COVID-19

Sveriges Veterinärförbund följer kontinuerligt utvecklingen kring det pågående utbrottet av COVID-19 och dess effekter på veterinära verksamheter och i samhället i stort. Här samlar vi fortlöpande information som kan vara av nytta för våra medlemmar och övriga kollegor.
Läs vidare

Kategorisering av antibiotika för användning till djur

EMA (European Medicine Agencys) har publicerat kategorisering av antibiotika som används till djur på flera språk och däribland svenska.
Läs vidare

Replik till SKK angående nederländskt beslut om avel av trubbnosiga hundar

I mars 2019 tog den nederländska regeringen fram ett nytt regelverk för tolv trubbnosiga hundraser i syfte att förbättra hälsoläget hos dessa raser. Den nederländska kennelklubben har lagt fram ett eget förslag till hälsoprogram till regeringen med önskemål om att regelverket ska lättas. I maj 2020 meddelade den nederländska regeringen att reglerna inte kommer lättas nämnvärt. Med anledning av svenska kennelklubbens (SKK) kommentar till den nederländska regeringens beslut vill Sveriges Veterinärförbund (SVF) replikera enligt följande.
Läs vidare

Nya djurskyddsregler för hund & katt

Den 15 juni 2020 börjar de nya djurskyddsreglerna, föreskrift L102, för hund och katt att gälla.
Läs vidare