Information om granskningsprocess och bedömningskategorier

Information om granskningsprocess och bedömningskategorier för det skriftliga arbetet i utbildningen till specialist, steg 1. Det skriftliga arbetet är en del av sidoutbildningen i de flesta av utbildningsprogrammen till Specialist, steg 1, som SVF administrerar på uppdrag av Jordbruksverket.

Information om det skriftliga arbetets utformning och inskickande finns på hemsidan under Examensarbete och aspiranter och handledare rekommenderas att först läsa det. Här följer kompletterande information om hur granskningsprocessen går till.

Rutiner för hantering av de skriftliga arbetena

SVFs kansli tar emot de skriftliga arbetena enligt ett fastställt tidsschema. Avgiften för administrering och granskning faktureras till den fakturamottagare som aspiranten angivit och det görs efter att arbetet registrerats. Information om tidsschema och avgifter finns på hemsidan.

Man kan räkna med att det tar ca 4 månader tills granskningsrapporten är tillbaka till aspiranten efter sista inlämningsdag för arbetet. Tillsammans med rapporten får aspiranten fortsatta instruktioner för när reviderat arbete ska skickas in för att bedömas på nytt.

Granskningen 

När sista inlämningsdag har passerats sammanställer kansliet en anonym lista på alla arbeten och titlar. Listan går till ESK som utser en huvudgranskare och en andregranskare för varje arbete. Huvudgranskaren är antingen en av ESKs egna ledamöter eller en externa ämneskunnig granskare. Huvudgranskaren fyller i en granskningsrapport, först med kommentarer om hur arbetet uppfyller ”grundkraven” (se vägledningen), vidare bedöms övergripande och mer specifika kommentarer om arbetets olika delar. Bedömningen sker efter en standardiserad mall med utgångspunkt från ”Vägledning för det skriftliga arbetet”. Observera att även referenshantering bedöms. Det skriftliga arbetet kommer att granskas med textmatchningsverktyg för att förhindra kopiering/plagiering.

När huvudgranskaren är klar granskas alla arbeten av andregranskaren som alltid är en av ESKs ledamöter. Andregranskaren skickar sedan den ifyllda granskningsrapporten till kansliet. När kansliet fått in alla granskningsrapporter skickas dessa ut till alla aspiranter samtidigt.

Reviderade arbeten granskas utifrån tilldelad bedömningskategori, läs mer om det under respektive bedömningskategori nedan.

Bedömningskategorier

Arbetena delas in i bedömningskategorier enligt nedan.

Kategori 1 - Arbetet är godkänt men bland krävs mycket små korrigeringar, följ anvisningarna och skicka arbetet till kansliet.

Kategori 2 - Arbetet är inte godkänt. Det kräver mindre redigeringar eller korrigeringar,  främst för att få arbetet i publicerbart skick. Följ anvisningarna och skicka in arbetet för ny granskning. Det reviderade arbetet omgranskas endast av huvudgranskaren.

Kategori 3 - Arbetet är inte godkänt och kräver mer omfattande redigeringar och/eller korrigeringar än i kategori 2. Följ anvisningarna och skicka in arbetet för ny granskning. Det reviderade arbetet omgranskas av både huvud- och andregranskaren.

Kategori 4 - är underkänt och arbetet kan inte skickas tillbaka i samma granskningsomgång. Arbetet innehåller så stora fel att aspiranten bör överväga att välja ett annat ämne. Ämnesvalet kan vara för smalt för att räcka till en korrekt vetenskaplig artikel alternativt vara för omfattande för att täckas i ett examensarbete. Ämnet kanske bör angripas från ett annat håll, alternativt är arbetet behäftat med så stora språkliga och redaktionella brister att det blir svårbedömt vad gäller ämnesval och faktainnehåll. Även arbeten där kopiering/plagiering upptäckts underkänns helt.

Granskningsrapporten och revidering/korrigering

Granskaren är anonym gentemot aspiranten och det ges ingen möjlighet till dialog om granskningsrapporten. Det är handledaren som aspiranten ska vända sig till för att diskutera sitt revideringsarbete. Utifrån granskningsrapporten förväntas aspiranten korrigera sitt arbete. I en särskild bilaga ska denne punkt för punkt förklara att korrigering är gjord, hur det är gjort eller, i förekommande fall, motivera varför det inte är gjort.

Reviderat arbete skickas in tillsammans med den förklarande bilagan enligt anvisning som skickades ut tillsammans med granskningsrapporten. Bilagor (tabeller, diagram och bilder) skickas in på nytt endast i de fall de är ändrade. Handledaren behöver inte godkänna de reviderade arbetena.

Godkänt arbete

När det skriftliga arbetet är helt godkänt och aspiranten fått besked om detta, förs information in i databasen för specialistutbildningsprogrammet att aspiranten uppfyllt momentet skriftligt arbete. Inget intyg skickas alltså ut efter godkänt arbete. Det görs tillgängligt för att publiceras i Svensk veterinärtidning. Inget arbete publiceras i tidningen utan författarens medgivande. Aspiranten får själv välja att skicka in sitt godkända arbete för arkivering till SLUs bibliotek.

Kommunikation

All kommunikation sker via e-postadressen specialistutbildning@svf.se.

Uppdaterades senast 06 oktober 2021