Steg 1

Observera att dessa sidor är under revidering - kontakta specialistutbildning@svf.se om du har frågor.

Specialistutbildning - steg 1, övergripande information
Att tillkännage Specialistkompetens får man som veterinär göra när man genomgått ett av VMRs specialistutbildningsprogram med godkänt resultat och sedan ansökt och erhållit titeln från Jordbruksverket. Specialist får bara den veterinär kalla sig som innehar den formella titeln ”Specialistkompetens…” eller högre europeiska eller amerikanska utbildningar (Diplomate..”). Jordbruksverket har fastslagit att övriga veterinärer med ”specialkunnande” eller ”specialintresse” för ett visst ämnesområde bör använda rätt ord för det.

Titlar
En förteckning över olika titlar på svenska och engelska finns här.


Historik och Veterinärmedicinska Rådet, VMR (tidigare Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap, SVS)

De första planerna för vidareutbildningen för landets kliniskt verksamma smådjursveterinärer togs på 1990-talet. Syftet var inte i första hand att skapa en ny titel utan att veterinärerna i Sverige skulle kunna utvecklas inom sina olika specialområden. Utbildningsprogrammen har sedan dess tagits fram av VMR inom områdena hundens och kattens, hästens, nötkreaturens och grisens sjukdomar samt i livsmedelshygien. Inträdeskrav för att ingå i utbildningen är svensk veterinärexamen (hund o katt, samt häst) och för några av programmen finns också kompletterande inträdeskrav (gris, nöt, livsmedel).

SVF administrerar utbildningsprogrammen som sker under handledning på utbildningsplatser runt om i landet.  

 

Utbildningsplatser och handledare
Utbildningsplatser skall vara godkända av Jordbruksverket. Kriterier för utbildningsplatser finns i bilaga 7 i föreskriften SJVFS 2009:83, saknummer C23. Läs mer om detta på Jordbruksverkets hemsida. Blankett för ansökan om godkännande av utbildningsplats finner du här. Handledare ska, för att vara godkänd, själv inneha specialistkompetens eller kunna visa motsvarande kompetens. 
Vid byte av handledare och/eller utbildningsplats, kontakta specialistutbildning@svf.se. 

Basutbildning och sidoutbildning
Utbildningar till specialist består av av tjänstgöringstid under handledning där olika moment ska uppnås enligt specificerade kunskapskrav.  Utöver det krävs kurser och i vissa program ett skriftligt arbete. Kraven framgår av respektive utbildningsplan.

Examination
Alla delar av utbildningen ska dokumenteras med intyg. Dokumentationen ska godkännas av SVF innan aspiranten antas till examination. Examination anordnas en gång per år för programmen Hund och katt samt Häst. För de övriga programmen planeras examination vid behov för aspiranter som fullgjort utbildningen. Tidsplanen, inklusive sista anmälningsdag, publiceras i Svensk Veterinärtidning och på SVF:s hemsida. 

ESK-grupper
Varje utbildningsprogram har en ESK-grupp (Examinations- och styrkommitté). ESK består av ämnesspecialister och ämneskunniga inom varje område, är beslutad av Jordbruksverket på förslag från respektive sektion och har en viktig roll som expert-, bedömnings- och examinationsgrupp i utbildningsprogrammen.

 

Om du inte hittar den information du söker här på svf.se kan du maila till specialistutbildning@svf.se

Uppdaterades senast 30 maj 2023