För kursarrangörer

SVF ansvarar för att rekommendera vilka kurser som aspiranten får tillgodoräkna sig i respektive program. Om en kursarrangör vill ha en förhandsrekommendation för en viss kurs, kan en förfrågan göras till SVF. Bedömningen görs med hjälp av de olika ESK-grupperna (Examinations- och styrkommitté) som är SVF:s expertgrupper inom olika djurslags- och ämnesområden.

Kurserna ska, för att få tillgodoräknas, vara riktade till veterinärer under utbildning till specialist, dvs hållas på en bred nivå mellan grundutbildning och högre utbildningar. Kurserna ska vara på lika villkor för alla sökande. Omfattningen bör vara två dagar och föreläsarna ska vara väl meriterade. Detaljerat schema ska finnas och individuella kursintyg ska lämnas ut på kursen.

Använd avsedd blankett, skanna den, ifylld och underskriven tillsammans med bilagor och skicka som e-post till specialistutbildning@svf.se. Av blankett och bilagor ska framgå datum och plats för kurs, namn på kursarrangör, detaljerat schema och innehåll, samt föreläsarnas namn och respektive CV.

En avgift för förhandsrekommendationer av kurser uttas innan en förfrågan hanteras. Det är därför viktigt att faktureringsadress framgår av informationen som skickas till SVF.  

Från och med juli 2014 kan nationella kurser enbart godkännas om ansökan om rekommendation har skickats till SVF i förväg. Inga efterhandsrekommendationer kommer att utfärdas hädanefter

Avgifter gäller från och med 1 juli 2012 och tillämpas efter följande princip:

Ansökan om att få en kurs rekommenderad som sidoutbildning inom ett specialistområde 
Avgiften är 10 000 SEK. Den betalas innan handläggningen påbörjas och returneras inte i fall att kursen inte blir rekommenderad.

Ansökan om att få en kurs rekommenderad som sidoutbildning inom två eller fler specialistområden 
Utöver 10 000 SEK för rekommendation av den första kursen inom ett specialistområde debiteras 
5 000 SEK per tillkommande specialistområde.

Exempel på en ansökan om att få en kurs rekommenderad för 3 olika specialistutbildningar: 
10 000 SEK + 5 000 SEK + 5 000 SEK = 20 000 SEK. Avgiften betalas i förväg och grundas inte på om kursen blir rekommenderad eller inte. Samtliga rekommendationer gäller för ett år. Därefter måste det ansökas om förnyad rekommendation av kursen.

Ansökan om förnyad rekommendation
Avgiften är 5 000 SEK under förutsättning att varken kursens innehåll, längd eller föreläsare har ändrats. Om det föreligger förändringar angående ovan nämnda parametrar så debiteras det 10 000 SEK.

Ansökan om ändring av redan rekommenderad kurs
Avgiften är 5 000 SEK för handläggning av ändringar.

Uppdaterades senast 12 mars 2021