Uttalande från Sveriges Veterinärförbund med anledning av den film från ett slakteri som visas i TV4

Den 12 januari 2021 publicerade TV4 filmmaterial från ett svenskt slakteri. Materialet visar uppenbara överträdelser av ett flertal djurskyddsbestämmelser och SVF har valt att kommentera detta enligt nedan.

Djurskydd på slakterier

Även om djuren tillbringar relativt kort tid av sitt liv på slakteri, i normalfallet mindre än ett dygn, så är det viktigt att ett gott djurskydd upprätthålls även under denna tid. Därför finns omfattande bestämmelser om hur djur får hanteras på slakteri, gällande allt från drivning och uppstallning till själva slakten, det vill säga bedövning och avblodning. Det finns också specifika utbildnings- och kompetenskrav för all slakteripersonal som hanterar levande djur. Här finns en EU-förordning i grunden och därtill striktare svenska bestämmelser på flera områden. Djurskyddsbestämmelserna gäller alla slakterier, oavsett storlek, eftersom det alls inte är givet att djurskyddet är bättre på små slakterier.

Kontrollen av djurskydd på slakteri sker med hjälp av två myndigheter: länsstyrelsen och Livsmedelsverket. Hos Livsmedelsverket arbetar officiella veterinärer med både djurskydds- och livsmedelssäkerhetsfrågor och hos länsstyrelsen är det djurskyddsinspektörer som arbetar med den operativa djurskyddskontrollen. Länsstyrelsens ansvar för kontrollen av djurskydd på just slakterier är dock begränsat, och mycket av kontrollansvaret vilar därför på de officiella veterinärerna, som på större slakterier i princip alltid ska vara närvarande när verksamhet pågår. Så är dock inte fallet med de små slakterierna, där den officiella veterinären enligt bestämmelserna och nuvarande kontrollsystem bara ska göra korta besök.

Man ska dock komma ihåg att ansvaret för att djurskyddsbestämmelserna följs helt och hållet åvilar slakterierna. Det är av största vikt att den som arbetar med levande djur, inklusive bedövning och avlivning, på slakteri har rätt kompetens och lämplighet för dessa arbetsuppgifter; både formellt och i praktiken. Verksamhetsutövaren är skyldig att följa gällande lagstiftning i alla delar, oavsett om kontrollmyndigheten är närvarande eller ej.

Missförhållanden som visas i filmsekvenserna

SVF anser att det som filmerna visar i stora delar är fullständigt oacceptabelt. Av filmerna att döma har företaget brutit mot en lång rad djurskyddsbestämmelser, på ett sätt som uppenbart innebär ett lidande för djuren. SVF förutsätter att myndigheterna, när nu dessa missförhållanden kommit till deras kännedom, går vidare med snabba och effektiva åtgärder för att förhindra fortsatt djurlidande på den aktuella anläggningen. Sådana åtgärder kan omfatta både ett omedelbart stopp av slakten, förelägganden förknippade med vite, samt anmälan gällande brott mot djurskyddslagen samt åtal för djurplågeri.

För att förhindra att liknande händelser inträffar på andra slakterier vill SVF betona vikten av företagens eget ansvar för djurskyddet, men även vikten av ett välfungerande system för offentlig kontroll. Detta bygger på att tillräckliga resurser avsätts till berörda kontrollmyndigheter.

SVF vill nämna att det på senare år i flera europeiska länder, till exempel Storbritannien, Frankrike och Belgien, på förekommen anledning införts eller kommer att införas krav på att övervakningskameror (CCTV) ska vara installerade i slakterier. Detta kan gälla både uppstallningsutrymmen, drivgångar och området för bedövning och avblodning. Sådana kameror kan underlätta myndigheternas övervakning av hur djuren hanteras både i realtid och i efterhand. SVF anser att ansvariga myndigheter, i detta fall Jordbruksverket, bör införa ett sådant krav på övervakningskameror även i Sverige. Även den europeiska veterinärfederationen FVE har uppmärksammat frågan:  https://fve.org/publications/use-of-closed-circuit-television-cctv-in-the-supervision-and-verification-of-animal-welfare-standards-in-approved-premises/ . Samtidigt som man konstaterar att övervakningskameror kan vara ett mycket användbart verktyg i djurskyddskontrollen ska det betonas att kameror aldrig kan ersätta en fortlöpande fysisk närvaro av en kvalificerad officiell veterinär.

Slutligen vill SVF påpeka att även om dold filmning av denna typ kan bidra till att grava missförhållanden uppdagas så är det beklagligt om önskan att få ett stort genomslag i TV lett till att de personer som filmat dessa missförhållanden valt att inte omgående kontakta myndigheterna – som kan stoppa verksamheten med omedelbar verkan - utan istället avvakta insamlandet av mer material och lämplig tidpunkt i övrigt. På grund av detta har ett stort antal ytterligare djur riskerat att bli utsatta för lidande i väntan på TV-sändningarna, vilket är djupt olyckligt.

Stockholm 2021-01-12

Sveriges Veterinärförbund

Uppdaterades senast 13 januari 2021