Brev till TV4 Nyheter med anledning av debatten kring djursjukvårdskostnader

Med anledning av det inslag där man påtalade stora kostnadsskillnader inom djursjukvården och som sändes på TV4 under lördagen den 13:e mars önskar Sveriges Veterinärförbund kommentera och förtydliga enligt följande. Att jämföra kostnader för djursjukvård rakt av mellan olika vårdgivare utan att ta hänsyn till vilken typ av verksamhet man vänder sig till, vilka resurser som finns att tillgå, hur avancerad vård som erbjuds och därmed vilka omkostnader som verksamheten har, ger en missvisande och orättvis bild.

Se även vårt uttalande från den 13: mars: https://www.svf.se/nyheter/angaende-tv4s-inslag-om-kostnader-for-djursjukvard/

Varför kan det skilja så mycket i kostnad mellan olika verksamheter för ingrepp som uppfattas som likvärdiga?

Exemplet som togs upp i inslaget var extraktion (utdragning) av en mjölktand på en ung hund.

Dels kan olika behandlingar och ingrepp utföras på olika sätt beroende på vilken verksamhet man vänder sig till. Att dra ut en mjölktand på en ung hund kan hanteras på olika sätt. Man kan till exempel välja att använda sig av allmän narkos (söva) eller bara ge lugnande medicin, man kan välja att röntga eller inte röntga, hunden kan vara inlagd över dagen (i egen bur som ska rengöras och desinficeras, hunden övervakas och rastas av personal osv) eller så lämnas den ut till djurägaren direkt när den vaknat vilket sparar både plats och personalinsats. Fler exempel på skillnader i hantering finns. Här skiljer sig naturligtvis omkostnaderna avsevärt mellan olika metoder och verksamheter.

Dels kan variation i kostnad bero på att man vänder sig till helt olika verksamheter, det finns allt från små enmanskliniker med enklare lokaler, utrustning etcetera till stora dygnetruntöppna djursjukhus med mycket avancerad utrustning, stora kostsamma lokaler och vård som kräver mycket personal och specialister av olika slag. Av naturliga skäl har det större djursjukhuset betydligt högre omkostnader för att bedriva verksamheten men kan då erbjuda mer avancerad vård, utföra fler ingrepp och behandlingar och dessutom i vissa fall under alla tider på dygnet. Man kan göra en mycket grov jämförelse mellan en enklare vårdcentral och ett stort sjukhus på humansidan – på vårdcentralen kan man utföra många behandlingar men måste remittera (skicka vidare) patienten om det rör sig om ett svårare sjukdomstillstånd eller om en utredning eller behandling kräver mer avancerad utrustning. Vårdcentralen kan endast ta emot dagtid, all övrig tid måste sjukhuset ha resurser att ta hand om patienten.

Betyder det att den mindre, enklare verksamheten erbjuder sämre vård?

Nej, det betyder inte att vården är sämre. Det går utmärkt att utföra mycket god och säker vård hos mindre vårdgivare. Det finns mindre kliniker som specialiserat sig på till exempel tänder, som har investerat i avancerad utrustning och har personal för att söva, övervaka etcetera och som därmed arbetar huvudsakligen med tandvård – på den kliniken kan ingreppet utföras under i princip samma former som på det stora djursjukhuset, men där kan man dels inte utreda och behandla andra sjukdomstillstånd, dels har man kanske inte lika breda möjligheter till åtgärder om komplikationer uppstår i till exempel narkosen eller vid operationen.

När det gäller hantering av just tandvårdspatienter (hund och katt) vill vi här påtala att det finns riktlinjer inom svensk djursjukvård som Sveriges Veterinärförbund rekommenderar att man som veterinär följer. Dessa anger bland annat att en hund eller katt som genomgår tandvård bör vara sövd i allmän narkos och intuberad samt att röntgen används för att säkerställa diagnos och behandling för djurets bästa.

Viktigt att påpeka här är att även de stora djursjukhusen vid behov kan erbjuda vård på olika nivåer, under enklare former och därmed till en lägre kostnad efter diskussion med djurägaren. Här är det upp till djurägaren och vårdgivaren att föra en dialog om vad som förväntas, erbjuds och vilka kostnader detta medför. Vårdgivaren bör informera djurägaren om för- och nackdelar samt eventuella risker med de olika metoder som finns att tillgå så att djurägaren kan göra ett välinformerat val.

För vidare och mer utförlig information om vad som ligger till grund för kostnadsskillnader mellan olika ingrepp och verksamheter hänvisar vi till företrädare för branschen. Då bör både företrädare för de större koncernerna och mindre egenföretagare tillfrågas för att en så korrekt och rättvis bild som möjligt ska kunna återges.

Vi på Sveriges Veterinärförbund ställer gärna upp på att besvara frågor eller medverka i ett inslag om detta. Kontakta i första hand kommunikationsansvarig Tove Särkinen på telefon 070-8782724 tove.sarkinen@svf.se eller förbundsordförande Katja Puustinen katja.puustinen@svf.se.

Stockholm 2021-03-17

Med vänlig hälsning, Tove Särkinen
Redaktions- och kommunikationsansvarig veterinär, Sveriges Veterinärförbund

 

Uppdaterades senast 24 mars 2021