Internationellt arbete

FVE (Federation of Veterinarians of Europe)

FVE är en paraplyorganisation som representerar veterinärorganisationer från 40 europeiska länder och veterinärer som arbetar inom olika sektorer. FVE strävar efter att förbättra djurhälsa, djurvälfärd, folkhälsa och att skydda vår omgivning och miljö genom att främja den veterinära professionen.
FVE verkar utan vinstintressen, inkomsterna som mestadels kommer från medlemsavgifter används för att tjäna veterinärprofessionen.
Sveriges Veterinärförbund och dess medlemmar bidrar till FVE:s arbete genom sitt medlemskap.
Sveriges Veterinärförbund bidrar aktivt till FVE:s internationella arbete genom att delta på FVE:s möten som hålls två gånger per år (juni och november) och genom att förbereda och påverka arbetet mellan mötena bland annat genom den nordiska/baltiska arbetsgruppen. Bland annat SVF:s sektioner och djurskyddsutskott bidrar med specialistkunskaper under arbetets gång.
I nuläget har Sverige observatörsstatus inom FVE:s olika sektioner (UEVP, EASVO, UEVH, EVERI), men förhoppningen och avsikten är att på sikt återigen bli aktiva medlemmar även inom dessa.

Läs mer på FVE:s hemsida https://www.fve.org/

WVA (World Veterinary Association) är den globala veterinära paraplyorganisationen. Läs mer på deras hemsida http://www.worldvet.org/

Det finns också ett flertal internationella veterinära specialistorganisationer, se vidare under Veterinärmedicin: Smådjurssektionen, Hästsektionen och Försöksdjurssektionen, samt för europeisk specialistutbildning på European Board of Veterinary Specialisation https://ebvs.eu/.

Uppdaterades senast 22 juni 2019