Branschgemensamma rekommendationer för veterinär journalföring i Sverige

Journalföring utgör en viktig del av den kliniska veterinärens arbete då journaler har stor betydelse för patientsäkerheten och för att djurhälsopersonal ska känna trygghet i arbetet. En arbetsgrupp skapades 2021 med syfte att skapa gemensamma rekommendationer för hur veterinärer i Sverige, på ett effektivt sätt, kan skriva relevanta och fullständiga journaler som lätt kan läsas av andra involverade personer samt att öka djurhälsopersonals kunskap i hantering av information som journalförs. Här publiceras resultatet av detta arbete.

Representanter från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU), Evidensia, AniCura, Blå Stjärnan, Agria och har tagit del i de diskussioner som ligger till grund för utformandet av dokumentet. Representant från Distriktsveterinärerna har också deltagit i processen. Rekommendationerna - se länk nedan - är utformade i enlighet med, vid tidpunkten, aktuella lagar och föreskrifter (Statens jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd om skyldigheter för djurhållare och personal inom djurens hälso- och sjukvård, fortsättningsvis kallad ”D8” i detta dokument) inom området och GDPR. Författarna av dokumentet har även sökt juridisk konsultation kring delar av informationen som anges i dokumentet samt har bett Jordbruksverket att granska dokumentet för att kontrollera att hänvisningar till Jordbruksverkets lagstiftning är korrekt. Journalskrivaren behöver utöver de rekommendationer som anges i dokumentet även ta hänsyn till verksamhetsspecifika regelverk på arbetsplatsen samt eventuella framtida förändringar i nationella föreskrifter. Dokumentet berör inte samtliga aspekter av veterinär journalföring, men arbetsgruppen hoppas att aktuella rekommendationer kan fungera som ett stöd för veterinärer som arbetar kliniskt. 

Branschgemensamma rekommendationer för veterinär journalföring i Sverige
Publikation från Svensk Veterinärtidning nr 3, 2022.

Uppdaterades senast 25 april 2022