Kategorisering av antibiotika för användning till djur

EMA (European Medicine Agencys) har publicerat kategorisering av antibiotika som används till djur på flera språk och däribland svenska.

AMEG (Antimicrobial Advice Ad Hoc Expert Group) är EMA:s särskilt tillsatta expertgrupp om antimikrobiell resistens. Gruppen
består av experter inom såväl human- som veterinärmedicin. De samarbetar för att ta fram vägledning om hur antibiotikabehandling av djur påverkar folkhälsan.

AMEG har delat in antibiotika i kategorier baserat på de möjliga konsekvenserna för folkhälsan av en ökad antimikrobiell resistens när de används till djur, och efter behovet av dessa antibiotika inom veterinärmedicinen. Denna indelning i kategorier är tänkt att underlätta för veterinärer att fatta beslut om vilket antibiotikum som ska användas.

Veterinärer uppmuntras att kontrollera i AMEG-kategoriseringen innan antibiotika skrivs ut till djur. AMEGkategoriseringen ersätter inte behandlingsriktlinjer, där även andra faktorer som information om läkemedlen i produktresuméerna, begränsningar för användning till livsmedelsproducerande arter, regionala variationer avseende sjukdomar och antibiotikaresistens samt nationell förskrivningspolicy måste beaktas.

AMEGs fullständiga rapport finner du här.

Uppdaterades senast 17 juni 2020