Om kongressprogrammet

Slider 760X480 1
Läs mer om de olika programmen nedan.

Husdjurssektionen

Med uroxen i cyberrymden

Hur samspelar kosignaler med teknik och etik i moderna inhysningssystem
– Från data via kommunikation till beslut.

Husdjursprogrammet kommer handla mycket om teknik och digitalisering i moderna inhysningssystem i relation till djurvälfärd och hälsa. Vi är otroligt glada att presentera Professor Marina von Keyserlingk från the University of British Columbia som en av huvudföreläsarna. Programmet kommer även innehålla en del om kommunikation och ta upp relevanta frågor gällande teknik och etik inom animalieproduktionen. Hur möter vi utmaningarna med en uppsjö av nya tekniska lösningar, behov av klimatanpassning och minskad klimatpåverkan samt ökat tryck från konsumenter på transparens och ökad djurvälfärd? Hur behåller vi som veterinärer vårt fokus på djuren, och hur kan vi som kår ta på oss ledartröjan i arbetet för att ge djuren bästa hälsa och välfärd?

 

Hästsektionen

Besiktning av häst

Använd gärna ny teknik, men glöm inte hästen!

Hästprogrammet på årets Veterinärkongress kommer att handla om besiktning av häst. Vilka undersökningar bör man göra? Alltfler diagnostiska metoder finns att tillgå. Vilka av dessa nya tekniker kan/bör vi använda, hur mycket mer relevant information kan de ge oss? Är det etiskt försvarbart att till exempel röntga "allt"? Hur kommunicerar vi våra fynd till köpare/säljare?
I programmet kommer vi först gå igenom besiktningens olika moment, med fördjupning på till exempel munhåla, ögon, hovar samt värdering av olika nya undersökningsmetoder i samband med besiktningar. Vi kommer få höra en erfaren hästjurists syn på besiktningen i samband med överlåtelse av häst, om gällande lagstiftning samt aktuella förslag på ändringar i denna lag. Vi kommer även belysa hur besiktningar görs i andra länder. Som avslutning har vi en panel med kliniskt verksamma veterinärer, en jurist samt representanter från försäkringsbolag som diskuterar ett antal hästars besiktningsfynd, hur dessa kan värderas och eventuella behov av utökad diagnostik i de olika fallen

 

Forskningsdjurprogrammet

Att förhindra onödigt lidande

Etik och teknik i planering och genomförande av forskning

Etik

Att redan under planeringsfas av ett forskningsprojekt sätta väl avvägda gränser när ett djur skall tas ur en studie är ett sätt att minimera den belastning och eventuella lidandet för det enskilda djuret. Hur skall man planera ett projekt och en studie för att tillgodose individuella djurs välbefinnande samtidigt som man mäter och tar prover som skall sammanställas till en vetenskaplig rapport som kan ge säkra slutsatser? Hur ska etiska överväganden bidra både till gott djurskydd och god vetenskap?

Teknik

När studien är planerad och avbrytningspunkter är definierade, hur skall vi följa upp dessa punkter i praktiken? Vilka verktyg finns till hands för att övervaka djur i en studie? Kan ny teknik ge oss nya verktyg för att ge objektiva och korrekta bedömningar av djurs fysiska och mentala välbefinnande? Vilka hjälpmedel har vi idag och hur används de? Kommer vi få bättre redskap för bedömning av djur?

 

Smådjurssektionen

Akut och intensivvård

Traumapatienten

Programmet kommer att avhandla det mesta inom akut- och intensivvård med traumapatienten som utgångspunkt. Alla aspekter av traumapatienten kommer att behandlas - inkluderade akut omhändertagande såsom hjärtlungräddning och chockbehandling, såväl som vätsketerapi, transfusioner och monitorering. Även trauma till specifika organsystem såsom thorax och buk, inkluderande kirurgiska tekniker, kommer att täckas. Ett fullmatat program blir det med andra ord, med godbitar att ta med sig hem för alla!

 

Akuta ortopediska skador hund och katt - när, vad, hur? 

En två-dagars kurs på steg-1 nivå.

Kursen behandlar vanliga akuta skador såsom skelettskador, senor-muskel- och ligamentskador som man som veterinär träffar på och behöver fatta beslut kring i sin kliniska vardag.

Akut omhändertagande av patienten. Hur ställer jag diagnos? Hur ser behandlingsalternativen ut? Vilka patienter behöver kirurgisk behandling och vilka behöver det inte? Hur förbereder jag min patient bäst? Hur ser prognosen ut? Även vissa kirurgiska metoder tas upp i teorin.

Kursen är interaktiv med föreläsningar, instruktiva filmer samt möjlighet för deltagarna att ställa frågor i chatten.

 

Sektionen för veterinär folkhälsa

Etik och teknik i en globaliserad värld   

I år kommer sektionen för veterinär folkhälsa att ha tre fokusområden som alla faller under kongressens huvudtema om etik och teknik i veterinärens vardag men också på temat globalisering.

De etiska aspekterna av antibiotikaanvändning

Den första dagen kommer fokus att ligga på antibiotikaanvändning och inbjudna talarna kommer att diskutera de etiska aspekterna av att använda antibiotika utifrån just deras perspektiv och vad vi har att vänta oss i framtiden. Vi kommer att belysa dessa frågor från både ett internationellt och ett nationellt perspektiv, utifrån de kliniskt verksamma veterinärerna och även från humanvårdens sida. Eftermiddagen kommer även att avslutas med en paneldiskussion.

Infektionssjukdomar i en globaliserad värld

Under dag två kommer vi att titta närmare på några av de etiska dilemman som veterinärer kan ställas inför i en mer globaliserad värld. Inbjudna talare kommer att prata om vilka nya infektionssjukdomar vi kan behöva hålla utkik efter och hur misstänkta epizootifall hanteras. Ett annat fokusområde kommer att vara den ökade legala och illegala importen av hundar och detta ämne kommer att belysas från olika håll.

Framtidens teknik i sjukdomsövervakning och på slakterier

Det sista fokusområdet på vårt program handlar om framtidens teknik i både sjukdomsövervakning och på slakterier. Vi har bjudit in olika talare som kommer att berätta om syndromövervakning och om hur digitala verktyg kan användas i sjudomsövervakning både inom veterinär- och humanvården. Vi kommer även att få höra om kameraövervakning på slakterier och hur besiktning kan göras på distans.

 

Etikverkstad 

Vilka aktuella frågor brottas veterinären med och hur landar man i trygga och välgrundade beslut?

Veterinärmedicinen utvecklas i snabb takt och med detta ökar de kliniska och tekniska framstegen. Detta i kombination med en växande förståelse för olika aspekter av djurvälfärd har gett veterinärer goda verktyg för att ytterligare bidra till en bättre djurhälsa och djurhållning. De veterinärmedicinska framstegen är viktiga för djurens välmående, liksom att metoderna får en chans att prövas och komma till användning  i det kliniska arbetet. Samtidigt finns en oro över att nya, mer avancerade metoder kan ha negativa konsekvenser; medicinska bieffekter och lidande, inskränkta möjligheter till naturligt beteende och en risk att hålla djur med låg livskvalitet  vid liv för länge. Till det kommer ökade kostnader för djurägare och försäkringsbolag. 

Utöver tekniska framsteg inom diagnostik och behandling påverkar tekniken hur veterinärer arbetar. Till exempel används sensorer och artificiell intelligens för att identifiera och förebygga sjukdom och rådgivning via video blir vanligare och vanligare för både djur och människor.

Ny teknik och nya kunskaper skapar alltså både nya möjligheter såväl som nya utmaningar för oss veterinärer och ofta finns inget enkelt svar. Målet för årets etikverkstad är att bidra med vägledning och verktyg för att hantera och reflektera kring aktuella frågor i din veterinära vardag. Vi börjar med att djupdyka i de etiska frågeställningar som den nya tekniken ställer på oss veterinärer och fortsätter, under interaktiva sessioner ledda av etikern Olle Torpman, att utforska aktuella frågeställningar och reflektera kring hur man som veterinär kan tänka för att fatta etiskt välgrundade beslut. Till exempel; vad händer när människan plockas ut ur mötet med djuren vid digitalisering av djursjukvård och djurskötsel? Var går gränsen för försöksverksamhet och behandling vid användning av nya behandlingsmetoder? Och så den ständigt aktuella frågan, hur kan man väga olika aspekter av  djurvälfärd om de plötsligt ställs mot varandra?

Avslutningsvis visar Olle Torpman hur de specifika frågeställningarna passar in i en etisk checklista som  är ett användbart verktyg för att landa i etiskt välgrundade beslut när du ställs inför olika utmaningar i din veterinära vardag. 

Etikverkstaden går av stapeln på morgonen under alla kongressdagarna och ger inspiration och något att ta med sig till i de olika sektionernas dagliga program.

Välkommen att delta i diskussionen!

Uppdaterades senast 07 december 2021