Brev till regeringen: Inför krav på obligatorisk ID-märkning och registrering av katter

Det har kommit till Sveriges Veterinärförbunds kännedom att regeringen inte har några planer på att under 2020 lägga fram ett förslag till riksdagen om att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katt. Sveriges Veterinärförbund menar att det finns tillräckligt underlag som stödjer ett krav på obligatorisk ID-märkning och registrering, inte minst utredningen Märkning och registrering av katter – ett förslag och dess konsekvenser Ds 2019:21, vars förslag Sveriges Veterinärförbund stödjer. Ett beslut i frågan bör därför inte vänta. Obligatorisk id-märkning skulle innebära att djurskyddet stärks för katterna och arbetet underlättas för kontrollmyndigheter och personal på veterinärkliniker.

Vi vill framförallt peka på följande:

  • Utan krav på obligatorisk ID-märkning och registrering av katt blir det omöjligt för veterinärer som arbetar med tillsyn att kontrollera efterlevnaden av Jordbruksverkets föreskrifter och allmänna råd av hållande hundar och katter (SJVFS2020:8 Saknr L 102). Föreskrifterna är mer eller mindre verkningslösa om det inte går att kontrollera vem som äger en katt och kunna ställa ägaren till ansvar.
  • Obligatorisk märkning och registrering ökar kattägarens ansvar och förväntas höja kattens status.
  • Antalet hemlösa katter förväntas minska, och därmed riskerar färre katter att utsättas för svält, sjukdomar och annat lidande. Predationen på fåglar och småvilt kan reduceras.
  • Det blir enklare att återbörda bortsprungna katter till sina ägare, vilket minskar behovet av att hålla katten på klinik, katthem och jourhem, och därmed minskar belastningen på ideella krafter. Att påtvingat vistas i främmande miljö kan även innebära stark stress för katten.
  • Det blir enklare för länsstyrelserna att kontrollera och ställa krav på hur många katter man får hålla.
  • Omhändertagande av herrelösa katter innebär idag ett stort jobb för länsstyrelserna med samhällskostnader som följd.
  • Alla katter bör omfattas av obligatorisk märkning och registrering eftersom alla katter omfattas av djurskyddslagen.
  • Upphittade och sjuka/skadade omärkta katter som inkommer till veterinärkliniker behöver omhändertas tills ägaren hittats. Personalen behöver lägga ner tid på att finna ägaren och eventuellt kontakta länsveterinär för beslut om omhändertagande samt sköta och behandla katten. Behandlingsmöjligheterna kan vara begränsade, utöver det allra mest nödvändiga för att undvika lidande, vilket kan innebära en oro och moralisk stress hos personalen. En katt utan känd ägare kan innebära ökade kostnader för kliniken.
  • Det finns inga formella hinder att inrätta ett centralt register för märkta katter hos Jordbruksverket eller hos någon av de centrala hund- eller kattorganisationerna, där sådana register redan finns.
  • Det finns ett brett samhälleligt stöd för att införa obligatorisk ID-märkning och registrering av katt.

Sveriges Veterinärförbund uppmanar av ovan nämnda skäl regeringen att snarast lägga fram ett förslag på obligatorisk ID-märkning och registrering av katt till riksdagen.

Katja Puustinen, Ordförande i Sveriges Veterinärförbund
Charlotta Von Delwig, Ordförande i Sveriges Veterinärförbunds Smådjurssektion
Johan Lindsjö, Sammankallande i Sveriges Veterinärförbunds Djurskyddsutskott

Presskontakt: Johan Lindsjö, tel.: 070-634 07 09

Detta brev skickades till landsbygdsminister Jennie Nilsson, 7:e oktober 2020

Uppdaterades senast 12 oktober 2020