Föredragningslista

Bilaga 3, 5 §
FM den 7-8 maj 2018

Föredragningslista vid ordinarie fullmäktigemöte med Sveriges Veterinärförbund,
måndag 7 maj – tisdag 8 maj 2018, kl. 10.00 - 17.30 dag 1 och 8.30 – 16.00 dag 2;
Kaffe serveras under eftermiddagen dag 1 samt under för- och eftermiddag dag 2.

Plats: Hotell Birger Jarl, Stockholm

1 §.   Mötets öppnande. Upprop och justering av röstlängd.
2 §.   Inledningstal av Göran Arrius, ordförande Saco.
3 §.   Val av mötesordförande och sekreterare.
4 §.   Mötets stadgeenliga utlysande.
5 §.   Fastställande av föredragningslistan. Anmälan av eventuella övriga ärenden.
6 §.   Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
7 §.   Föredragning om ekonomisk situation. Mötet ajourneras för lunch – kl. 12.00-13.00.
8 §    a, Förra styrelsens förvaltningsberättelse. 
          b, Nuvarande styrelses förvaltningsberättelse samt resultat- och balansräkning.
9 §.   Revisorernas berättelse.
10 §. Fastställande av resultat- och balansräkning.
11 §. Fråga om ansvarsfrihet för föregående styrelse (som avgick i nov 2017).
           Kaffe
12 §. Den aktuella verksamheten, rapporter från nuvarande FS.
13 §. Fråga om ansvarsfrihet för nuvarande styrelse.

Uppdaterades senast 13 juni 2019