2017-11-28

Fullt fokus på medlemsnytta

När ni läser detta har höstens mörker förhoppningsvis gett vika för inslag av glimmande ljus, värme och dofter som ger en föraning om kommande julfrid. Det är vår förhoppning att vi alla har gått vidare med ökade insikter och stärkt tillit efter en nödvändig reformperiod, avsedd att möjliggöra förbundets långsiktiga överlevnad, men kantad av stormiga konflikter som har kostat vårt gemensamma veterinärförbund oerhört mycket. Kostnaderna har bestått i negativt anseende, faktiska kostnader och bitvis har det förlamat förbundets arbete inom områden där vi ska göra skillnad för såväl den enskilde veterinären som veterinärkollektivet. Med olika erfarenheter från vårt gemensamma förbundsarbete finns vitt skilda uppfattningar om sidorna på samma mynt.

Den del av veterinärförbundets medlemmar som har arbetat som förbundsstyrelse mellan fullmäktigemötet 2016 och extra fullmäktigemötet 2017 har i sitt arbete haft fullt fokus på medlemsnytta och att värna om föreningens anseende. På grund av olika krafter har detta varit minst sagt utmanande i kombination med strävan att möjliggöra föreningens långsiktiga överlevnad. Efter att styrelsens arbete motarbetats till den grad att den löpande medlemsservicen inte har varit möjlig att vidmakthålla fann vi inget annat val än att lämna våra poster.

För att ha ett starkt veterinärförbund i många år framöver krävs förändringar både av organisationsstruktur och kansli. Vi anser att det är medlemmars behov och önskningar, som ytterst kommer till uttryck i fullmäktiges beslut, som ska styra veterinärförbundets verksamhet. I det läge förbundet befinner sig i idag är det vår uppfattning att det inte är medlemskollektivet utan enskilda personer – som inte ens nödvändigtvis är medlemmar – som styr verksamhetens inriktning. Hot om personliga repressalier mot styrelsens ledamöter har utdelats, vilket innebär en uppenbar fara för påverkan på den demokratiska ordningen. Även förtroendevalda som inte skiljer privata intressen och personliga preferenser från förbundets intressen har motarbetat styrelsen i dess arbete att skapa en medlemsstyrd organisation.

Vi i den tidigare förbundsstyrelsen vill vara tydliga med att vi alltid, i alla beslut, har satt förbundets intressen i främsta rummet. Vi har tagit emot synpunkter och strävat efter samverkan. Vi har inte vikt oss för tjuvnyp och hot utan fortsatt med ett enda fokus – veterinärförbundets bästa.

Vi hoppas nu att den nya styrelsen ges möjlighet att fatta beslut som gagnar förbundet även om de i vissa fall är obekväma. Vi ser att ett fortsatt arbete med dessa frågor är nödvändiga för ett förbund som ska överleva ekonomiska utmaningar och dessutom kunna arbeta med medlemsservice och skapa medlemsnytta i stället för att lägga resurser på interna buggar i organisationen och inbyggd ineffektivitet. Vi vill hysa en stor tilltro till den kommande styrelsen, och önskar den en stor lycka till i det fortsatta arbetet för ett starkt och framgångsrikt Sveriges Veterinärförbund. 

  Marja Tullberg
  Anders Forslid
  John-Filip Lundin
  Lars Erik Staberg
  Lotta Hofverberg
  Marlene Areskog

Tillägg

Den 8 november 2017 avgick författarna till denna ledare som styrelse för veterinärförbundet. Samma dag valde ett extrainsatt fullmäktigemöte enhälligt en ny styrelse under ledning av Katja Puustinen.


fd förbundsstyrelse SVF