2017-10-31

Om demokrati och det fria ordet

Den här ledaren är lite annorlunda än tidigare ledare i veterinärtidningen eftersom den inte är godkänd i förväg av SVFs ordförande. Jag har valt att använda min grundlagsskyddade rättighet att som ansvarig utgivare för en periodisk skrift bestämma över dess innehåll så att "intet däri får införas mot utgivarens vilja"  (Tryckfrihetsförordningen, 5 kap, 3§). Eftersom veterinärförbundets styrelse skriftligen meddelat att man vill flytta rollen som ansvarig utgivare från veterinärtidningens chefredaktör till förbundets kanslichef, är det den ansvarige utgivarens betydelse jag vill belysa.

Först några begreppsförklaringar: redaktören för en tidning ansvarar för den praktiska tidningsproduktionen medan den ansvariga utgivaren bär det juridiska ansvaret för allt som publiceras. Den senare har även den juridiska rättigheten att bestämma vad som ska tryckas och vad som ska utelämnas. Vanligast är att chefredaktören för en tidning också är ansvarig utgivare. Så är fallet för både Läkartidningen och Tandläkartidningen. En del bransch- och förbundstidningar väljer att ha en redaktör för tidningen men utser en annan person som ansvarig utgivare. Det brukar oftast vara organisationens vd eller styrelseordförande, alltså en person över redaktören i organisationen. Normalt är då att uppdelningen görs vid redaktörens tillsättande och inte under pågående anställning.

I en medlemsorganisation, liksom i ett helt land, hänger graden av demokrati nära ihop med rätten till en fri debatt. Om rollen som ansvarig utgivare skulle flyttas från chefredaktören till den av styrelsen utsedda kanslichefen, skulle medlemmarnas möjlighet till meningsutbyte riskera att försämras. I detta nummer av veterinärtidningen framför flera SVF-medlemmar kritiska åsikter mot veterinärförbundets ledning, som svar på tidigare publicerade texter från förbundsordföranden. Som ansvarig utgivare bedömer jag relevans och nivå på debattinläggen. Det som inte publiceras stryks för att innehållet är osakligt eller inte håller god diskussionston, men inte för att det är obekvämt för den ena parten. Båda sidor får komma till tals på lika villkor genom att tidningens redaktör bestämmer innehållet. Här kan man enligt min mening verkligen tala om medlemsnytta att den ansvarige utgivaren är fristående från förbundets styrelse.

Så även om förbundsordföranden denna gång inte har godkänt ledaren i förväg, anser jag att mitt budskap uppfyller målet ”optimerad verksamhet för maximerad medlemsnytta”. Oavsett vem som nu eller i framtiden är chefredaktör för Svensk Veterinärtidning måste samma person även få vara ansvarig utgivare för tidningen. Det handlar om respekt för medlemsdemokratin och för det fria ordet, men även respekt för grundläggande publicistiska principer.

Johan Beck-Friis
chefredaktör och ansvarig utgivare för Svensk Veterinärtidning sedan 1992