Neurologi

ESK - internmedicin: Sofie Van Meervenne (ordförande), Kerstin Hansson och Cecilia Rohdin

 

 Ansök till utbildningen

Specificerade kunskapskrav inom internmedicin - neurologi

 

Ämne
Huvudämnet neurologi inkluderar följande ämnen: neuroanatomi, neurofysiologi, neurofarmakologi, neuropatologi, neurokirurgi, hematologi/klinisk patologi, bilddiagnostik och intensivvård.

Bas- och sidoutbildning
Klinisk praktisk erfarenhet
Under utbildningstiden ska aspiranten utföra eller medverka vid neurologiska utredningar inkluderande undersökningar och diagnostiska provtagningar samt bedöma resultaten och utarbeta en behandlingsplan.

Aspiranten ska känna till indikationer för och utförandet av neurokirurgiska ingrepp, samt kunna tolka diagnostiska undersökningar som till exempel elektrodiagnostik, CSF-analys, myelografi, magnetresonanstomografi, datortomografi och cytologi/histopatologi.

Aspiranten ska behärska de behandlingsmoment som är tillämpliga vid respektive ställd diagnos.

Aspiranten dokumenterar sin tjänstgöring veckovis i en aktivitetsförteckning. Aktivitetsförteckningen skall inkludera klinisk verksamhet inklusive deltagande i kliniska ronder, röntgenronder, tidskriftsklubbar, kurser/möten/kongresser, presentationer samt publikationer utförda under tidsperioden.

Deltagande i jour/beredskap
Minst 50 av de i fallförteckningen redovisade fallen ska helt eller delvis handläggas under jour/beredskapstid.

Fallbeskrivningar
Sex fallbeskrivningar krävs, varav minst tre ska skrivas på engelska.

De sex olika fallen ska omfatta sinsemellan olika diagnoser. Fallen ska väljas med avsikt att reflektera aspirantens breda kunskap inom ämnesområdet. Fallen skall väljas för att belysa aspirantens självständiga förmåga att utreda, diagnosticera och behandla patienter inom ämnesområdet. Specifik vikt ska läggas vid lokalisation av symtom inom nervsystemet.