Generell antibiotikapolicy

En arbetsgrupp för att fastställa veterinär antibiotikapolicy tillsattes 1998 och bestod av sex personer. Gruppen arbetade mycket snabbt och effektivt och ett förslag till policy framlades redan vid kollegiets andra möte samma år. Förslaget innehöll en generell policy samt förslag till riktlinjer för utformning av djurslagsvisa behandlingar (fas 2). Denna policy presenterades sedan för förbundsstyrelsen i juni och för fullmäktige i oktober och godtogs i stort sett oförändrad som Sveriges Veterinärförbunds officiella policy rörande användning av antibiotika i veterinär praxis. Policyn finns på här.