INSTRUKTIONER FÖR HÄSTSEKTIONENS NORMGRUPP FÖR VETERINÄR HÄSTPRAKTIK

ALLMÄNT

Hästsektionens normgrupp för veterinär hästpraktik skall vara en oberoende grupp bestående av sex legitimerade veterinärer med anknytning till hästsjukvård. Gruppen skall verka som rådgivande i etiska och veterinärmedicinska frågor som rör veterinär hästpraktik.

GRUPPMEDLEMMARNAS MANDATTID OCH SAMMANSÄTTNING

Mandattiden är tre år där varje år två ledamöter utses. Mandattiden utgår enligt kalenderår. Gruppens medlemmar utses av hästsektionens styrelse. Skulle någon i gruppen avgå före mandattidens slut skall hästsektionen snarast utse en ersättare som sitter företrädarens mandattid ut. Inom gruppen utses en ordförande och sekreterare.

Gruppens sammansättning skall vara så brett förankrad som möjligt i de verksamheter som är involverade i veterinär hästpraktik. Följande verksamhetsgrenar skall finnas representerade i gruppen:

Veterinärmedicinska fakulteten vid SLU
Hästsektionens styrelse
Hästpraktiserande veterinärer i ambulant verksamhet
Hästpraktiserande veterinärer på kliniker eller djursjukhus
Andra grenar som bör ha representation i gruppen är:
Hästsporten
Försäkringsbolag
Veterinära Ansvarsnämnden
Vidare bör minst en i gruppen vara disputerad för att kunna bedöma vetenskapliga artiklars värde.

GRUPPENS VERKSAMHET OCH FINANSIERING

Gruppen skall ha ordinarie möten tre gånger årligen.

Om akuta ärenden så påkallar kan möten sammankallas däremellan – lämpligen som telefonmöten.

Verksamheten finansieras till 1/3 av hästsektionen och till 2/3 av Allmänna kassan i Sveriges Veterinärförbund. Inför varje verksamhetsår skall gruppen ordförande inkomma med en budget. För att markera gruppens oberoende skall gruppens medlemmar arvoderas enligt gängse principer för utebliven arbetsinkomst. Detta sker via Allmänna kassa och SVF fakturerar vid årets slut SVS hästsektion för en tredjedel av totalkostnaden.

GRUPPENS ARBETSMETODER

a) Frågor av allmänt intresse för hästpraktiserande veterinärer skall tas upp.

b) Fråga kan väckas av enskild veterinär utom eller inom gruppen.

c) När gruppen fastställer en norm skall till grund för beslutet en noggrann prövning ske så att normen uppfyller kraven på vetenskap och beprövad erfarenhet. Denna prövning sker med hänsyn taget till vad som är dokumenterat i vetenskaplig litteratur och periodika. Vidare inhämtas synpunkter från svenska och/eller utländska auktoriteter på området. Normen får inte strida mot svensk lagstiftning. Domar i "Veterinära ansvarsnämnden" kan i förekommande fall vara normbildande. Vidare skall normen också ta hänsyn till allmänna veterinäretiska ståndpunkter i frågan. Vägledning kan i vissa fall fås via konsensusbeslut som tagits vid svenska veterinäretiska konferenser eller de etiska regler som anges av Sveriges Veterinärförbund.

d) Gruppen måste vid angivande av norm alltid ange att detta är en rekommendation som inte har någon juridisk förankring. Vidare är aldrig en norm slutgiltig utan med hänsyn till nya vetenskapliga rön eller lagstiftning kan den kontinuerligt komma att omprövas.

e) Gruppens utlåtande i viss fråga skall offentliggöras - lämpligen i Svensk Veterinärtidning samt i facktidskrifter inom hästsporten.

f) Gruppen skall ta del av ansvarsnämndens beslut i ansvarsärenden rörande häst.

g) Gruppen kan också lämna utlåtande i frågor av allmän, normbildande karaktär i försäkringsärenden och dylikt. Gruppen skall inte ta ställning i enskilda ärenden.

h) Gruppen skall informera veterinära ansvarsnämnden om sin existens och överlåter till ansvarsnämnden att bedöma huruvida gruppen kan vara till hjälp i frågor av allmän, normbildande karaktär. Skulle så vara fallet måste betonas att gruppen aldrig kommer att ta ställning i enskilda ärenden.