Gruppen gör löpande översyn av hittills antagna normer. Detta leder till att vissa normer revideras och att ett antal normer inom likartade områden slås samman och blir mer omfattande. Normer som är inaktuella eller regleras av veterinära instruktioner och/eller lagstiftning stryks.


 

2017-01-16
Det är varje hästägares ansvar att väl vårda sin häst och skydda den från lidande. Kontrollen av djurskyddslagen sköts i första hand av länsstyrelsen, vid behov med handräckning av polisen. Det är i detta sammanhang viktigt att veta att skyddet avseende äganderätten är reglerad såväl i svensk grundl...

2013-09-27
Då det inte finns några vetenskapliga belägg för denna behandlingsmetod, kan den inte rekommenderas i modern hästsjukvård.

2012-04-27
Bestämmelser mot dopning av djur vid tävling finns i djurskyddslagens § 18 (1988:534) och 38 § i djurskyddsförordningen. Sedan 1 juli 2011 gäller nya föreskrifter om träning och tävling med djur (SJVFS 2011:24), saknummer L 17.I kapitel 7, Dopning, anges i 1 § att häst som har tillförts läkemedel el...

2016-01-15
BakgrundNormgruppen fick 2012 förfrågan om hur hästar med huggormsbett skall behandlas. Då det inte finns några kontrollerade behandlingsstudier av huggormsbett på häst har normgruppen vid utarbetande av följande text gjort en sammanvägning av erfarenheter från kliniskt arbete inom hästsjukvården oc...

2012-04-27
Anaplasma phagocytophilum ger en fästingburen infektion som oftast förlöper utan symtom (subkliniskt) hos hästar.En preliminär diagnos av akut granulocytär anaplasmos hos häst kan ställas på kliniska symtom (feber, apati, inappetens, eventuellt ödem, ataxi, ikteriska slemhinnor, typiska blodbildsför...

2012-04-27
Diagnosen klinisk borrelios finns inte vetenskapligt säkerställd hos häst, vilket innebär att inga fastställda diagnoskriterier finns. Man har inte lyckats framkalla sjukdomen i infektionsförsök. Man kan därför inte ange vilka symtom man skulle kunna förvänta sig eller hur den eventuella sjukdomen s...

2012-04-27
All behandling av ortopediska sjukdomar bör föregås av en noggrann undersökning, såsom rörelsekontroll och hältutredning. När medicinteknisk utrustning, t ex röntgen, ultraljud, scintigrafi eller MRI används, ska veterinären vara väl förtrogen med metoden.

2012-04-27
Vid punktion av synovial kavitet såsom led, senskida eller bursa, ska sträng aseptik eftersträvas. Detta innebär att punktionsstället bör klippas väl med rengjord sax. Om hårremmens beskaffenhet möjliggör en adekvat desinfektion av punktionsstället är klippning undantagsvis inte nödvändig. Den som u...

2011-04-27
Vid frågan om en sk PSL-operation (fasciotomi/neurektomi) vid gaffelbandsskador är förenligt med tävlande har normgruppen kommit fram till att neurektomi i samband med ortopedisk sjukdom är inte förenligt med tävlande.

2012-04-27
Det är motiverat att avlägsna vargtänder hos hästar när dessa bedöms kunna inverka negativt på hästens brukbarhet eller hälsa.Hästen ska före ingreppet sederas med detomidin och butorphanol eller motsvarande sedering. Det är lämpligt att lokalbedöva som komplement till sederingen speciellt vid störr...

1 2 3 > »