Stadgar för Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap

(Antagna 1982, med ändringar t.o.m. 2007)

Ändamål

§ 1

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap inom Sveriges Veterinärförbund har till syfte att främja veterinär­medicinens utveckling, den praktiska verksamheten och därmed veterinärkonsten, såväl inom som utom landet. Sällskapet skall bedriva sin verksamhet genom information och fortbildning samt genom att handlägga veterinärmedicinska frågeställningar åt förbundsstyrelsen. Sällskapet och dess sektioner är också remissinstans för förbundsstyrelsen i veterinärmedicinska frågor.

         Sällskapet har till uppgift att i samverkan med sina sektioner och andra kursgivare bedriva kursverksamhet. Kursverksamheten skall tillgodose olika veterinärmedicinska intressen och behov av efterutbildning.  

Organisation

§ 2    

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap (SVS) är en sammanslutning inom Sveriges Veterinärförbund som omfattar samtliga förbundets medlemmar. Sällskapet leds av ett kollegium, bestående av en ordförande, en vice ordförande samt ordförandena i sällskapets sektioner. En sektion kan utse annan representant än sin ordförande att ingå i kollegiet under förutsättning att denna person är medlem i sektionsstyrelsen. Sällskapets ordförande och vice ordförande väljs av veterinärförbundets medlemmar i direktval. Ordföranden eller – vid ordförandes förfall – vice ordförande ingår i veterinärförbundets styrelse.

                        Inom sällskapet finns sektioner för olika djurslag eller discipliner. Kollegiet skall genom nära kontakter med sektionernas styrelser hålla sig informerad om verksamheten inom sektionerna.    

SVS valkommitté

§ 3

SVS valkommitté utgörs av en representant från vardera sektionen inom sällskapet. Valkommitténs uppgift är att förbereda och göra förslag till direktvalet av SVS ordförande och vice ordförande. Valkommittén skall härvid eftersträva att ordförande och vice ordförande företräder olika veterinära verksamhetsområden samt även beakta vad som förskrivs i § 4 om vice ordförandens ansvar för kursverksamheten. Kommittén skall tillställa förbundsstyrelsen sina förslag senast den 1 maj.  

Kollegiet

§ 4    

Sveriges Veterinärmedicinska Sällskaps kollegium består av en ordförande och en vice ordförande samt ordförandena i SVS sektioner. Varje sektionsordförande har rätt att utse en ersättare från den egna sektionen att delta i kollegiemöte(om han/hon själv har förhinder)under förutsättning att denna ersättare är medlem i sektionsstyrelsen. Mandatperioden för SVS ordförande och vice ordförande är två år räknat från början av nästkommande verksamhetsår.

          Kollegiet har till uppgift att i nära samarbete med sektionerna inom sällskapet bevaka den veterinärmedicinska utvecklingen och ta de initiativ som anses erforderliga i frågor rörande veterinär fortbildning och utveckling.

           Inom kollegiets har vice ordförande ett särskilt ansvar för sällskapets efterutbildningsaktiviteter genom nära samverkan med de utbildningsansvariga inom sektionerna.

          Det åligger kollegiet förutom att leda sällskapets verksamhet

          att besluta om inrättande av sektion inom Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap,

          att biträda förbundsstyrelsen med yttranden i veterinärmedicinska frågor,

          att planera SVS’ fortbildningsaktiviteter,

          att samverka med övriga veterinära kursgivare för att tillförsäkra ett allsidigt kursutbud

         att på delegation från Jordbruksverket administrera  specialistutbildningsprogrammen enligt Statens Jordbruksverks författning SJVFS 2001:83 om specialistkompetens för veterinärer inom de olika ämnesområden som anges i författningen,

          att i samverkan med förbundsstyrelsen arrangera den årliga veterinärkongressen,

att fastställa avgifter för deltagande i samtliga arrangemang, kurser och utbildningsprogram under kollegiets ansvar,

          att årligen till veterinärförbundet avge redogörelse över det gångna verksamhetsåret,

att till förbundskansliet sända uppgift om vilka fullmäktigeledamöter som har nominerats av sektionerna. De nominerade skall tillsammans vara minst fem till antalet.  

Medlemskap

§ 5    

Normalt kan endast den som är medlem i Sveriges Veterinärförbund vara medlem i Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap. Veterinär som är stadigvarande bosatt utomlands kan dock vara medlem i SVS utan att vara medlem i Sveriges Veterinärförbund. Person som inte är veterinär eller veterinärstuderande – eller den som är veterinär utan behörighet att utöva veterinäryrket i Sverige - får kollegiet efter särskild prövning medge inträde i sällskapet som stödjande medlem.

          Stödjande medlem får inte hänvisa till sitt medlemskap i SVS för att tjäna eget syfte.

 

§ 6    

Medlem har att iaktta lojalitet mot sällskapet och ställa sig till efterrättelse dessa stadgar och med stöd av dem fattade beslut.

 

§ 7    

Inträde i sällskapet såsom stödjande medlem sker genom beslut av kollegiet efter skriftlig ansökan härom. Stödjande medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot sällskapet kan uteslutas av kollegiet.

          För stödjande medlem gäller att utträde ur sällskapet normalt sker vid utgången av kalenderår varunder ansökan om utträde gjorts. Uteslutning sker med omedelbar verkan.

 

§ 8    

Medlem äger rätt att tillhöra en eller flera sektioner.  

Sektion

§ 9    

Sektion av sällskapet skall ledas av en styrelse med en ordförande.

          I sektionsstyrelsen skall även finnas en ansvarig för utbildningsfrågor. Sektionen har till uppgift att bevaka den veterinärmedicinska utvecklingen inom sektionens speciella ämnesområde och ta de initiativ som anses erforderliga i frågor rörande veterinär fortbildning och utveckling.

          Sektion fastställer egen medlemsavgift samt antar själv allmänna regler för verksamheten, som skall vara godkända av kollegiet. Sektion åligger:

          att nominera minst en fullmäktigeledamot och att därefter snarast sända uppgift därom till kollegiet,

         att utse en ledamot att ingå i SVS valkommitté

         att till förbundsstyrelsen föreslå en ledamot att ingå i förbundets redaktionskommitté

         att utse en ledamot att ingå i förbundets djurskyddskommitté

          att omedelbart för godkännande underställa kollegiet beslut om ändring eller tillägg i sina stadgar eller särskilda bestämmelser,

          att ställa sig till efterrättelse fullmäktiges och kollegiets beslut. 

Stadgeändring

§ 10

Ändring av SVS stadgar skall godkännas av förbundsstyrelsen. 

Upphörande

§ 11  

Fråga om sällskapets upphörande skall underställas veterinärförbundets fullmäktige för beslut.

 

***********