2007-05-01
Stockholm

Läkemedelsindustriföreningens etiska regler för umgänget mellan läkemedelsföretag och personal inom djursjukvården

Dessa etiska regler tar sikte på samverkansformerna mellan läkemedelsföretag och personal inom djursjukvården.

I syfte att förverkliga läkemedelsbranschens ambitioner att ansvara för att läke­medelsföretagens information och övriga marknadsaktiviteter håller hög etisk stan­dard, har LIF inrättat ett s.k. egenåtgärdssystem.

I den utsträckning som samverkan mellan läkemedelsföretag och personal inom djursjukvården kommer att innefatta aktiviteter som omfattas av regler för läke­medelsinformation eller läkemedelsindustrins egenåtgärdssystem, är läkemedels­företag skyldigt att iaktta informationsreglerna och andra normer som tillämpas inom egenåtgärdssystemet. Dessutom gäller LIF styrelses definition av beloppsgränser och olämpliga platser för möten och vetenskapliga konferenser (se www.lif.se)

1.  ALLMÄNNA FÖRUTSÄTTNINGAR

Sedan länge förekommer ett viktigt samarbete mellan läkemedelsindustrin och djursjukvården på många områden. Detta samarbete är viktigt både för industrin och djursjukvården samt för patienterna.

Enligt författningar och god affärssed är industrin skyldig att informera om sina produkter, deras egenskaper, verkningar och lämpliga användning samt möjliga bi­verkningar. För att använda läkemedlen på rätt sätt har djursjukvården ett mot­svarande behov av sådan information. Samarbetet utgör ett viktigt led i djur­sjukvårdspersonalens fortbildning och ger ökade möjligheter till medverkan i forsk­ning och utveckling på läkemedelsområdet.

Inom djursjukvården får djursjukvårdspersonalen löpande en bred kunskap om lä­kemedels egenskaper och kliniska användning, där kunskap måste återföras till lä­kemedelsföretagen för att ge underlag för utveckling av såväl befintliga som nya lä­kemedel.

Det är synnerligen angeläget att samarbetet sker i sådana former att både djur­sjukvårdspersonal och företag bibehåller full trovärdighet och en oberoende ställ­ning i förhållande till varandra. Samarbetet skall vara transparent och kunna granskas öppet. Syftet med dessa regler är därför att tillhandahålla regler som skall främja att samarbetet bedrivs med gott omdöme, bibehållen trovärdighet och i en­lighet med gällande lagar och avtal samt etiska regler. En god följsamhet till dessa regler kan dock inte friskriva läkemedelsföretag och djursjukvårdspersonal från eventuella anklagelser om mut- och bestickningsbrott. Sådant ansvar måste alltid prövas individuellt och baseras på hur starkt sambandet är mellan förmånen, tjäns­teutövningen och graden av påverkan.

2.  REGLERNAS INNEHÅLL

- Läkemedelsföretags anlitande av djursjukvårdspersonal på konsultbasis eller mot ersättning vid enskilt tillfälle.

- Lämnande av information och tillhandahållande av utbildning och vetenskap­liga sammankomster eller liknande, oberoende av om aktiviteten tillhanda­hålls av läkemedelsföretag eller av annan, om läkemedelsföretag helt eller delvis är arrangör eller uppdragsgivare.

- Läkemedelsföretags sponsring av aktivitet/sammankomst arrangerad av tredje part (t ex specialistföreningar) eller av djursjukvårdens verksamheter.

Eventuell övrig samverkan eller relationer mellan djursjukvårdspersonal och läke­medelsföretag som inte innefattas i ovanstående, skall även dessa präglas av öp­penhet och i alla väsentliga delar följa denna överenskommelse.

3.  KONSULTATION

Medarbetare inom djursjukvården utgör många gånger ett viktigt inslag i olika ak­tiviteter, t.ex. forskning, utbildning, konferenser, rådgivande organ (advisory boards), produktutveckling m.m. Medverkan kan vara ett uppdrag i tjänsten eller av konsultativ karaktär och kan därmed utgöra bisyssla.

Följande skall beaktas när läkemedelsföretag önskar engagera medarbetare i djur­sjukvården för olika uppdrag:

- Uppdraget skall vara skriftligt överenskommet mellan medarbetaren och lä­kemedelsföretaget.

- Ersättning för utfört arbete skall vara skäligt i förhållande till arbetets inne­håll och nedlagd tid och ersättning för havda kostnader skall ske enligt läke­medelsföretagets regler om resor och traktamente. Av ovanstående överens­kommelse skall framgå hur ersättningen regleras. Inga andra förmåner, er­sättningar eller gåvor får förekomma.

- Sammankomst med läkemedelsföretag inom ramen för djursjukvårdsperso­nals konsultativa verksamhet kan äga rum utomlands om majoriteten del­tagare är från annat land än Sverige. På grund av den långtgående ekono­miska integrationen av Öresundsregionen jämställs Själland i denna över­enskommelse med Sverige.

4.  PRODUKTINFORMATION

Med produktinformation avses sammankomst med syfte att informera om ett läke­medels specifika egenskaper eller handhavande (s.k. produktinformation).

Följande skall beaktas vid produktinformation:

- Sammankomst skall normalt genomföras på deltagarnas arbetsplats. Sam­mankomst som riktas till djursjukvårdspersonal på flera arbetsplatser kan äga rum på annan plats eller ort än personalens arbetsort om särskilda skäl av pedagogisk, praktisk, ekonomisk eller liknande natur föreligger.

- Läkemedelsföretag skall i god tid kontakta personalen och träffa överenskom­melse om informationens huvudsakliga innehåll, tid och plats.

- Av inbjudan skall framgå tid och plats för sammankomsten samt den tids­mässiga omfattningen av och innehållet i det yrkesinriktade programmet. 

5.  TERAPIINRIKTAD UTBILDNING OCH VETENSKAPLIG SAMMAN­KOMST

Med terapiinriktad utbildning avses sammankomster i syfte att förmedla utbildning inom visst behandlingsområde. Informationen skall ge deltagaren aktuell och rele­vant kunskap om allmänna eller specifika sakförhållanden och problem inom tera­piområdet i fråga, dvs vara problemorienterad och inte produktorienterad.

Med vetenskaplig sammankomst avses möten arrangerade av läkemedelsföretag eller under medverkan av läkemedelsföretag i syfte att behandla en eller flera medi­cinska eller andra vetenskapliga frågeställningar inom ett eller flera vetenskapliga ämnesområden.

Följande skall beaktas vid ovanstående sammankomster:

- Produktinformation får förekomma om produktens användning eller villkoren för produktens användning är en integrerad del av utbildningen. Om pro­duktinformation förekommer skall detta tydligt framgå av programmet.

- Den fortbildning som erbjuds skall grundas på personalens kompetensbehov.

- Sammankomst skall normalt genomföras på deltagarnas arbetsplats eller på samma ort som deltagarnas arbetsplats är belägen, eller så nära denna ort som möjligt. Sammankomst kan äga rum på annan plats eller ort än del­tagarnas arbetsort om särskilda skäl av pedagogisk, praktisk, ekonomisk el­ler liknande natur föreligger. Sammankomst utom Sverige är endast tillåten i direkt anslutning till internationell utbildning och internationell vetenskaplig sammankomst (inklusive satellitsymposier) om majoriteten av de deltagande ej är från Sverige och motsvarande kunskapsinhämtning inte kan erhållas inom riket. Studiebesök på internationellt erkänd vetenskaplig kli­nik/universitet/-laboratorium eller dylikt utom Sverige är tillåtet endast om motsvarande erfarenhet eller information ej kan erhållas inom riket och stu­diebesöket är relevant med hänsyn till det kompetenshöjande syftet med ak­tiviteten. På grund av den långtgående ekonomiska integrationen av Öresundsregionen jämställs Själland i denna överenskommelse med Sverige. Sammankomst får inte äga rum på orter som uppfattas som luxuösa eller kan förknippas med fritidsevenemang, t.ex. vintersportorter, hotell vid golfbanor eller orter där ett större sportevenemang pågår samtidigt.

- Av inbjudan skall framgå tid och plats för sammankomsten samt eventuella sidoarrangemang. Den tidsmässiga omfattningen av och innehållet i det yrkesinriktade programmet skall tydligt framgå. Om sammankomsten äger rum på annan ort än deltagarens arbetsplats, och om läkemedelsföretag be­kostar del av kostnaden för deltagandet, får resans längd inte vara längre än sammankomsten inklusive eventuella sidoarrangemang.

6.  FÖRTÄRING, KOSTNADER OCH ERSÄTTNING

- Vid sammankomster, såväl inom som utom riket, skall måltider präglas av stor måttfullhet. Alkoholhaltiga drycker i form av vin och öl får endast er­bjudas i begränsad omfattning och enbart som måltidsdryck. Sprit får ej er­bjudas.

- Resor skall om möjligt ske i ekonomiklass. Resa i högre klass är endast tillå­ten om prisskillnaden är försumbar. Även vid val av hotell skall måttfullhet tillämpas.

- Vid sammankomster skall det yrkesinriktade programmet vara av sådan om­fattning att förmånsbeskattning inte kommer i fråga enligt Skatteverkets vid var tid gällande regler och anvisningar.

- Läkemedelsföretag får bekosta sammanträdeslokal, föredragshållare, studie­material och liknande som är nödvändigt för sammankomstens genom­förande.

- Läkemedelsföretag kan delvis bekosta resor, kost och logi samt konferens­avgift för deltagare i sammankomst. Förutsättningen för detta är att såväl sammankomst som resor, kost och logi präglas av måttfullhet och kan grans­kas öppet. Deltagaren eller dennes arbetsgivare skall alltid svara för en skä­lig andel av ovan angivna kostnader. Dock gäller att läkemedelsföretag aldrig kan svara för en större del av kostnaderna än hela konferensavgiften samt 50 % av kostnaden för resa, kost och logi.

- Varken i samband med sammankomster eller umgänget i övrigt får fri­stående sociala aktiviteter eller fritidsaktiviteter erbjudas av läkemedelsföre­tag eller krävas av djursjukvårdspersonal. I samband med måltider eller mot­tagningar får dock enklare sociala aktiviteter, såsom musikunderhållning, anordnas så länge denna är sekundär till såväl sammankomsten som till mål­tiden eller mottagningen.

- Deltagare i sammankomster får ej bli erbjudna arvode av läkemedelsföretag och ej heller motta eller begära arvode för sitt deltagande.

- Läkemedelsföretag får ej erbjuda och medarbetare inom djursjukvården får ej begära eller motta förmåner, ersättning, gåvor eller kräva åtgärder i övrigt i strid med dessa riktlinjer.

7.  SPONSRING

Med sponsring avses här ekonomiskt eller annat stöd från läkemedelsföretag av ak­tivitet/sammankomst som riktas mot djursjukvårdspersonal. Dessutom avses eko­nomiskt eller annat stöd till intresseföreningar som organiserar medarbetare inom djursjukvården.

Sponsring av aktiviteter/sammankomster inom den ordinarie verksamheten får ej förekomma. Detta innebär bl.a. att sponsring, helt eller delvis, av t ex personal­fester inte är tillåtet.

Sponsring av aktivitet/sammankomst arrangerad av tredje part (t.ex. specialistföre­ningar) får endast förekomma om följande förutsättningar är uppfyllda:

- Den aktivitet/sammankomst som sponsras måste vara yrkesförkovrande.

- Läkemedelsföretag får inte erbjuda sponsring till ett belopp som överstiger kostnaderna för aktiviteten/sammankomsten.

- Sponsorer som ställer resurser till förfogande för sammankomstens genom­förande skall anges i inbjudan.

8.  SANKTIONER

Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) granskar läkemedels­företags eventuella överträdelser mot reglerna.


Läkemedelsindustriföreningen, LIF