Instruktion för Etikrådet

Antagen 1927 med ändringar t.o.m. 2009

 

§ 1
Etikrådet är Sveriges Veterinärförbunds organ i frågor som rör veterinärers yrkesetik med både en rådgivande och utredande funktion. Rådet skall utgöra ett stöd för medlemmar i yrkesetiska frågor och hålla sig informerat i aktuella etiska frågor av betydelse för veterinärer. Målet för rådets arbete är att veterinärer ska ha en god yrkesetisk grund i sin professionella verksamhet.

§ 2
Etikrådet ska, inom ramen för förbundets stadgar och etiska regler, vidta åtgärder vilka även innefattar rådgivning och information som rådet anser behövliga eller lämpliga för upprätthållande och stärkande av veterinäryrkets, veterinärkårens eller enskild veterinärs anseende. Det kan ske efter begäran om handläggning av fråga/ärende eller på rådets eget initiativ.

Enskild förbundsmedlem, förbundsstyrelsen eller fullmäktige kan begära handläggning och bedömning av ärende hos rådet, då enligt vederbörandes mening, åtgärder bör vidtas enligt ovan. Ärendet kan avse såväl en allmän yrkesetisk frågeställning som enskild medlems yrkesetiska handlande. Begäran kan inte göras av icke-medlem och får inte vara anonym. Rådet behandlar enbart enskilda ärenden som rör medlemmar i förbundet. Handläggning av ärende sker fristående från förbundsstyrelsen.

Förbundsmedlem kan även anhålla hos rådet om bedömning och uttalande avseende eget handlande.

All information om personliga förhållanden som rådets ledamöter får kännedom om i rådets ärenden ska behandlas konfidentiellt.

§ 3
Rådet ska bestå av en ordförande, fyra ledamöter samt en suppleant, valda av fullmäktige bland förbundets medlemmar för fyra kalenderår. Ledamot i etikrådet får inte samtidigt ingå i förbundsstyrelsen.

§ 4
Rådet sammankallas av ordföranden eller vid dennes förfall av den som varit ledamot i förtroenderådet längst tid.

Rådet är beslutsmässigt då minst tre ledamöter (inklusive ordföranden) är närvarande och fattar beslut med enkel majoritet.

§ 5
Med parter i etikrådets ärende avses den eller de organ som begärt handläggning av ett ärende som avser veterinärs yrkesetiska handlande samt den eller de medlemmar som ärendet avser.

Rådet ska efter önskemål från någon av parterna eller när rådet finner det lämpligt, ge parterna tillfälle att personligen, genom ombud eller skriftligen redogöra för sin mening.

Parterna ska underrättas om rådets beslut/bedömning, sedan detta blivit justerat av samtliga vid beslutet närvarande rådsledamöter. Parterna har även rätt att ta del av de handlingar som ligger till grund för beslutet.

Rådets beslut/bedömning av enskilt ärende kan bli att yrkesetiken i veterinärens handlande antingen inte kan klandras, att förseelsen är ringa eller att förseelsen är grov.
Om rådet bedömer att förseelsen är ringa kan rådet meddela medlemmen en anmärkning om detta.

Om etikrådet finner att förseelsen är grov skall rådet redovisa sin bedömning till förbundsstyrelsen som kan aktualisera uteslutning enligt § 10 i stadgarna för Sveriges Veterinärförbund (2009-01-01). All information om personliga förhållanden som förbundsstyrelsens ledamöter får kännedom om i rådets ärenden ska behandlas konfidentiellt.

Rådets beslut kan, om rådet så bestämmer refereras i SVT med avidentifierade uppgifter, när ärendet är av allmänt intresse och/eller synliggör förbundets etiska regler.

§ 6
Rådets handlingar, protokoll och utlåtande ska efter slutbehandling av ärendet förvaras hos förbundets kanslichef som får lämna ut dem till rådets medlemmar efter anmodan.

§ 7
Före den 1 april varje år ska rådet avge verksamhetsberättelse för föregående kalenderår till förbundsstyrelsen. Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om antalet sammanträden, antalet behandlade ärenden och deras art samt fattade beslut. Parternas namn får inte anges. Rådets verksamhetsberättelse ska ingå i förbundets årsberättelse.