2017-03-20

SVS riktlinjer för infektionskontroll inom hästsjukvård

Sedan 2014 styr författningen SJVFS 2013:14 att verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård ska ta fram och arbeta efter en hygienplan. Syftet med detta dokument är att ge råd och rekommendationer som kan leda till rutiner som minskar risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infektioner inom hästsjukvård. Väl fungerande rutiner skyddar hästarna och vid zoonoser även människor som hanterar hästarna. Dokumentet är i form av en bläddningsbar PDF med klickbara sidhänvisningar och länkar. Klickbara länkar innebär en risk då ingångarna kan försvinna över tid. Av den anledningen kommer dokumentet att underhållas och tips från läsaren om sådant som inte fungerar tas gärna emot av SVS Hästsektion.

Dokumentet hämtas här.

Lena Malmgren
ordf SVS hästsektion