2013-06-03

Riktlinjer för användning av antibiotika inom hästsjukvård

På uppdrag av SVS kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till häst sammanställts. De bygger på principerna i SVFs allmänna antibiotikapolicy som antogs 1998.

Riktlinjerna är tänkta att användas som en vägledning vid val av behandling, vilket ibland kan innebära att avstå från medicinering eller att välja annan behandling än antibiotika. Användningen av antibiotika ska optimera så att resistensutveckling och andra oönskade sidoeffekter minimeras.

Författningar och andra regelverk gällande tillgängliga substanser, slakt- och tävlingskarens med mera måste alltid följas.

Riktlinjerna kan användas både av kliniskt verksamma veterinärer och i undervisningssyfte. För definitioner som används i dokumentet hänvisas till den allmänna antibiotikapolicyn.

Riktlinjerna kan hämtas här.

Lena Malmgren
ordf SVS Hästsektion 2013