2017-10-10
English translation: Guidelines for the use of antibiotics in production animals  

2017-05-03
Nationell rutin för remitteringsförfarande mellan godkänd djurhälsopersonal.

Riktlinjen framtagen 2018 Det har inkommit en förfrågan till Normgruppen om det kan anses korrekt att använda begreppet ”normalt för rasen” vid besiktning av hund eller katt. Vid valpbesiktning av rashundar finns SKKs intyg med tydliga instruktioner. Används andra intyg, t ex till vuxna hundar elle...

2017-03-20
Sedan 2014 styr författningen SJVFS 2013:14 att verksamheter inom djurens hälso- och sjukvård ska ta fram och arbeta efter en hygienplan. Syftet med detta dokument är att ge råd och rekommendationer som kan leda till rutiner som minskar risken för smittspridning och uppkomst av vårdrelaterade infekt...

2017-01-10
SVS har tagit fram ett dokument som ska ge kliniker en praktisk vägledning hur patienter med MRSA/MRSP eller ESBL bör hanteras och behandlas. Gruppen som har arbetat fram riktlinjerna har särskild kunskap inom områdena för mikrobiologi, antibiotikaresistens, infektionskontroll, ortopedi, dermatologi och intensivvård.

2015-11-11
SVS Husdjurssektion har sammanställt dokumentet ”Riktlinjer för antibiotikaanvändning till produktionsdjur – Nötkreatur och gris” som antogs enhälligt vid Sveriges Veterinärförbunds fullmäktige i Stockholm 17-18 maj 2011.  Dokumentet reviderades 2013 och 2015.   Ladda ner doku...

2015-11-04
På uppdrag av SVS kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till djurslagen får och get tagits fram. SVS övergripande mål är en låg och kontrollerad användning av antibiotika till djur i Sverige så att förstahandspreparaten förblir verksamma och att riskerna för spridning av antibiot...

2013-06-03
På uppdrag av SVS kollegium har riktlinjer för antibiotikaanvändning till häst sammanställts. De bygger på principerna i SVFs allmänna antibiotikapolicy som antogs 1998. Riktlinjerna är tänkta att användas som en vägledning vid val av behandling, vilket ibland kan innebära att avstå från medicineri...

2012-02-01
SVF/SVS presenterar här riktlinjer för infektionskontrollprogram för smådjurssjukvård. Syftet med detta dokument att effektivisera infektionskontrollen inom smådjurssjukvården och minimera spridningen av vårdrelaterade infektioner. Dokumentet innehåller riktlinjer för vilka vårdhygienrutiner s...

2011-02-16
På uppdrag av SVS kollegium har en policy för antibiotikaanvändning till hund och katt sammanställts. Det är en fortsättning på den allmänna antibiotikapolicy som tidigare utarbetats av SVS och antagits av veterinärförbundet. Policyn är tänkt att användas som en vägledning för veterinärer vid val av...

1 2 > »